Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Robotika v odvětví nemovitostí

Realitní předpovědi na rok 2018

Vlivem digitalizace prochází sektor nemovitostí značnými změnami. Co když se budovy stanou nakonec chytřejšími než naše procesy? Realitní společnosti stále častěji využívají při každodenní činnosti robotickou automatizaci procesů (RPA) a zvyšují efektivitu své pracovní síly. Nicméně při pohledu na specifické procesy sektoru nemovitostí i administrativní úsilí související s řízením nemovitostí stojíme na samém počátku tohoto trendu.

22/02 - Hendrik Aholt a Volker Wörmann

Při porovnání odvětví nemovitostí s ostatními sektory jsou realitní společnosti považovány za inovativní lídry či podniky využívající nové technologie. Pro některé společnosti může automatická robotizace procesů stále znít jako technologie daleké budoucnosti, jiné společnosti si ji naopak mohou splést s postavou robota R2D2 z Hvězdných válek. Avšak kvůli trvalé expanzi a očividnému obchodnímu potenciálu realitní společnosti stále častěji využívají tuto technologii v každodenní obchodní činnosti a zvyšují efektivitu své pracovní síly. Nicméně, jak už bylo řečeno výše, při pohledu na specifické procesy sektoru nemovitostí i administrativní úsilí související s řízením nemovitostí stojíme na samém počátku tohoto trendu.

Začněme krátkým vysvětlením. Myšlenka stojící za automatickou robotizací procesů je jednoduchá. Jde v podstatě o software, který zautomatizuje manuální, opakující se procesy nastavené podle jasných pravidel. Je propojen se softwarem koncových uživatelů, jako jsou ERP systémy, MS Excel, internetové stránky nebo emailové programy, a poté automaticky provádí manuálně náročné činnosti přesně tak, jak je naprogramováno v jeho zdrojovém RPA kódu.

Jak mohou RPA technologie využít realitní společnosti?

Evidentně nejčastěji se robotická automatizace procesů používá v administrativních funkcích, např. v účetním oddělení. Účtárna často vykonává poměrně velký počet monotónních a strukturovaných procesů. Evidence veškerých faktur, plateb a žádostí o prodloužení či úvěr obnáší mnoho práce, která je v současné době značně manuálně náročná. Přestože čas, který by zaměstnanci namísto toho mohli využít k vykonávání komplexnějších úkolů s přidanou hodnotou, chyby lidského faktoru nebo dokonce příležitost k podvodnému jednání představují relativní obchodní riziko.

Automatická robotizace procesů pomáhá takové transakce realizovat. Dále může podporovat automatické dolování dat z různých systémů, strukturu a formát těchto informací, či distribuovat tyto reporty automaticky, případně umožnit jejich stažení. Tento postup lze aplikovat na celá portfolia, administrativní jednotky či jednotlivá zařízení, přičemž může posloužit jako jednoduchý příklad aplikace RPA. Avšak zejména v sektoru nemovitostí existuje mnohem více oblastí aplikace, které se v současné době nevyužívají. Potenciál RPA v sektoru nemovitostí obecně znázorňuje následující grafika.

Hlavní hybatelé RPA v budoucnosti

Jak již bylo zmíněno, automatická robotizace procesů pomáhá snižovat manuální náročnost během činností zahrnujících práci s mnoha daty a navazujících na kvalifikované procesy. Význam této funkce v budoucnu koreluje s narůstající digitalizací sektoru nemovitostí a zvyšujícím se počtem inteligentních budov. Již dnes se řada společností snaží využít velký objem nestrukturalizovaných dat, jež budovy a integrované technologie nabízejí. Kromě toho je problematický velký počet datových formátů, což využití dat ztěžuje, či dokonce znemožňuje. Automatická robotizace procesů bude významným faktorem při transformaci těchto dat do relevantních informací, přičemž však nelze očekávat, že bude sama schopna tato data interpretovat.

RPA v kombinaci s kognitivní nebo umělou inteligencí

Proto jedním z dalších hybatelů je zdokonalení RPA pomocí kognitivní, či dokonce umělé inteligence (CI/AI). Tímto spojením se rozšiřuje oblast aplikace z jednoduchého „dodržování pravidel“ na procesy vyžadující zapojení vlastního úsudku a prediktivní rozhodnutí označované jako kognitivní automatizace. V dnešní době proces využívající RPA jednoduše přestane fungovat a informuje příslušného zaměstnance, že nastala nečekaná událost. S využitím technologií CI/AI bude možné v budoucnu identifikovat případy využití včetně přípravy rozhodnutí, strukturovaných návrhů a prioritizace alternativ, či dokonce přímého rozhodování. Vzhledem k tomu, že se pracuje s datovými soubory o více dimenzích propojujícími různé časové horizonty a geografická území a zahrnujícími terabyty nestrukturovaných dat, tato rozhodnutí mohou být přesnější než ta, která by byli schopni učinit lidé.

Potenciál RPA v sektoru nemovitostí

Přestože je potenciál této technologie již velmi vysoký, očekáváme, že automatická robotizace procesů v nadcházejících letech povede k velkému rozvoji sektoru nemovitostí. Mimo to se velmi investuje do technologií CI/AI, kdy platí, že čím inteligentnější technologie jsou, tím více případů využití se naskytne. Otázkou proto není to, zda význam technologií v budoucnu poroste, ale zda je společnosti budou využívat především k získání výhody nad svými konkurenty díky zvýšení efektivity a snížení nákladů či rizik v krátkém časovém období, nebo zda se společnosti dokonce jejich pomocí (v kombinaci s CI/AI) od svých konkurentů v dlouhodobém horizontu skutečně odliší.

Považujete tyto informace za užitečné?