Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Transformace činností na trhu s nemovitostmi

Realitní předpovědi na rok 2018

Tento článek v hlavních rysech nastiňuje příležitost plně přijmout digitální disrupci, změnit svůj provoz a portfolia nemovitostí a využít poznatků získaných ze soukromého sektoru, jež se nabízí realitním organizacím ve veřejném sektoru.

01/03 – Sheila Botting a Francisco J. Acoba

Celá řada organizací v soukromém sektoru během posledních deseti let transformovala své provozní modely týkající se podnikových nemovitostí a tato transformace nyní představuje obrovskou příležitost a poskytuje „získané poznatky“ pro provoz realitních organizací ve veřejném sektoru po celém světě. Abychom byli konkrétní, mnoho organizací opouští vysoce fragmentované, neefektivní provozní modely a posouvá se k centralizovaným, vysoce účinným provozním modelům, aby tak byly schopny poskytovat široké rozpětí služeb odpovídajících různým organizačním požadavkům v oblasti nemovitostí.

Digitální disrupce postihuje prakticky všechna hospodářská odvětví, včetně nemovitostí

Globální ekonomika zažívá synchronizovanou, širokou a sílící ekonomickou expanzi. Digitální disrupce postihuje prakticky každé odvětví, včetně všech typů nemovitostí, které ovlivňují poptávku a nabídku kategorií aktiv zahrnujících kancelářské, maloobchodní, průmyslové, institucionální, pozemkové a specializované druhy nemovitostí. Ve výsledku, aby společnosti zajistily, že jejich podnikání zůstane v tomto dynamickém hospodářském prostředí relevantní a moderní, musejí ve svých provozech a na svých platformách plně přijmout digitální disrupci, konkrétně její dopady na oblast nemovitostí. V průzkumu „Budoucnost práce“ („Future of Work“) společnosti Deloitte bylo však naneštěstí zjištěno, že veřejná sféra má tendenci za technologickým pokrokem spíše zaostávat. Organizace by tak měly zvážit, zda neprozkoumat vysoce výkonné modely provozu v oblasti nemovitostí, které jim potenciálně mohou pomoci technologickou změnu přijmout.

Transformace stávajících provozních modelů v oblasti nemovitostí

Realitní služby ve veřejném sektoru mají jedinečnou příležitost se transformovat a poskytovat účinné a efektivní služby, z nichž mohou jejich klientské organizace profitovat. Veřejný sektor je dohromady největším poskytovatelem služeb na světě. Jakékoli zlepšení veřejných služeb příznivě ovlivní miliony lidí, což si jasně říká o radikální změnu stávajících provozních modelů v oblasti nemovitostí. Potřeba centralizovat provoz, snížit náklady na procesy typu back-office a minimalizovat nehospodárnost je dnes standardním očekáváním společností, z čehož soukromý sektor velmi významně profitoval. Veřejný sektor se z této zkušenosti může poučit a řadu poznatků může uvést do praxe.

Decentralizované provozní modely vedou k významné neefektivnosti

Stávající decentralizovaný provozní model veřejného realitního sektoru vykazuje velké množství neefektivity, která ovlivňuje příslušné klientské organizace. Mezi tyto neefektivity např. patří:

 • vyšší náklady v důsledku toho, že pro poskytování služeb je třeba více zdrojů, neefektivita a duplikované činnosti napříč několika týmy,
 • pro zajištění služeb více programům je třeba větší množství zdrojů,
 • náklady na „vlastnictví“ prostoru, práv a neefektivit,
 • vysoce komplexní řízení, rozpočet a procesy schvalování,
 • omezené rozpočty na technologie/provozy/řízení kapitálu a aktiv,
 • omezené odborné znalosti v oblasti nemovitostí, které nedovolují zavádět a dodávat řešení napříč různými třídami aktiv v oblasti nemovitostí,
 • fragmentované dohody v oblasti outsourcingu, které nepřinášejí skutečné výhody stran nákladů a efektivity,
 • tradiční využívání prostoru, často se zastaralým pracovním prostředím, které neposkytuje inspiraci pro inovace a nové způsoby myšlení,
 • ztracené příležitosti, které jsou obvykle k dispozici díky umístění, holistickým strategickým perspektivám a týmu.

Trh s nemovitostmi a stavebnictvím prochází v několika posledních letech změnou. V této souvislosti provedla společnost Deloitte Real Estate průzkum mezi řadou svých klientů po celém světě a asociací průmyslových profesionálů CoreNet Global a na jeho základě vypracovala analýzu trendů na trhu.

Směrem k centralizovanému, vysoce efektivnímu modelu poskytování realitních služeb

Tři klíčové poznatky vycházející z nedávného průzkumu provedeného společnostmi CoreNet Global / Deloitte Consulting jsou uvedeny níže:

1. Organizace zabývající se podnikovými nemovitostmi nadále zavádějí přímé provozní modely řízené z centrály
Řada organizací zabývajících se podnikovými nemovitostmi nedávno přenastavila nebo plánuje přenastavit své provozní modely a organizační struktury. Jak ukazuje graf A, účastníci průzkumu uvádějí, že se posouvají směrem k centralizovaným provozním modelům, aby mohli zavést strategické propojení, snížit náklady, zvýšit úspory z rozsahu, podpořit standardizaci a průběžné zdokonalování.

2. Decentralizované provozní modely jsou důvodem pro nižší míru spokojenosti organizací zabývajících se podnikovými nemovitostmi
Jak ukazuje graf A, 77 % respondentů průzkumu zavedlo přímý/centralizovaný provozní model. Dále, jak ukazuje graf B, průzkum naznačuje, že přímý/centralizovaný provozní model je v porovnání s jinými běžnějšími provozními modely spojen s nejvyšší mírou spokojenosti (70 % velmi spokojených nebo spokojených respondentů).

3. Organizace zabývající se podnikovými nemovitostmi stále častěji zaujímají roli strategických partnerů
Odvětví podnikových nemovitostí se v hodnotovém řetězci posouvá stále výš a v řadě případů si získává „místo u jednacího stolu“ se zaměstnanci na nejvyšších manažerských pozicích. Organizace zabývající se podnikovými nemovitostmi, které se snaží stát se strategickým partnerem, tak často stojí před značnou výzvou. Boj o talenty, probíhající napříč celým průmyslem, a důležitá role, kterou mohou podnikové nemovitosti při vytváření inovativního a vysoce efektivního pracovního prostředí hrát, poskytují oddělením zabývajícím se podnikovými nemovitostmi příležitost inspirovat celý podnik a zlepšit jeho pozici.

Jak je zřejmé z grafu C, průzkum společností CoreNet Global / Deloitte Consulting ukazuje, že většina organizací vyvinula oddělení zabývající se podnikovými nemovitostmi tak, aby v sobě zahrnovala koncept strategického partnerství:

 • Téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, že jejich organizace zabývající se podnikovými nemovitostmi je „strategickým partnerem“, který podporuje poptávku zákazníků tím, že navrhuje a poskytuje ucelené strategie a řešení.
 • Vyváženost organizací zabývajících se podnikovými nemovitostmi slouží jako „poradce“ (oddělení podnikových nemovitostí je proaktivní při interakci se zákazníky a je primárně zaměřeno na transakce a projekty) nebo jako „vizionář“ (oddělení podnikových nemovitostí se zaměřuje na nalezení hodnoty podniku a klíčového obchodního partnera, což v důsledku povyšuje oddělení nemovitostí na ochránce a tvůrce hodnot).
 • Ze všech účastníků průzkumu pouze malé procento (5 %) organizací zabývajících se podnikovými nemovitostmi funguje jako tradiční „task manažer“, který z velké části reaguje na žádosti a je zaměřen na úkoly.
  Pro veřejný sektor představuje posun od „task manažera“ ke strategickému partnerovi nebo roli vizionáře obrovskou příležitost a umožňuje mu vyvinout se ve vysoce efektivní platformu pro poskytování služeb.

Shrnutí

Organizace zabývající se realitami a nemovitým majetkem, jejichž struktura je decentralizovaná, využívají často nespecializované pracovníky ve vztahu k různým druhům nemovitostí i požadavků. Tyto organizace mohou, ale nemusí disponovat hlubokými funkčními schopnostmi a je možné, že tyto funkce musejí získávat od třetích stran. Naproti tomu organizace, které zavedly přímý/centralizovaný provozní model, mají tendenci tyto funkční schopnosti, které jsou nezbytné pro podporu širokého spektra činností v oblasti nemovitostí od strategie přes plánování po řízení aktiv a změn, zajišťovat interně.

Provozní modely společností zabývajících se podnikovými nemovitostmi se nadále vyvíjejí spolu s technologickým pokrokem a nově se objevujícími požadavky na pracovní prostředí. Nikdy dříve nebylo pro organizace zabývající se podnikovými nemovitostmi důležitější zlepšit své fungování a dodávat co nejlepší možné služby napříč širokým spektrem druhů nemovitostí a skupin obyvatel. Organizace by měly zvážit výhody přímého/centralizovaného provozního modelu pro poskytování služeb v neustále se měnícím prostředí.

Považujete tyto informace za užitečné?