Článek

Správa a řízení společností

Právní regulace Corporate Governance v ČR

Současná ekonomická situace zintenzivnila tlak na dodržování pravidel "Corporate Governance" tj. správy a řízení společností upravujících nejen fungování a kompetence orgánů společností, ale i vztah k věřitelům, investorům, akcionářům, auditorům. Pravidla Corporate Governance jsou v ČR převážně obsažena v závazných právních předpisech, další pravidla mají spíše povahu doporučení a nejsou právně vymahatelná.

  Od roku 2004, kdy byl Komisí pro Cenné papíry vytvořen český Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD (Kodex) došlo k mnoha změnám právních předpisů, které Kodex již zdaleka nereflektuje. Vývoj legislativy navíc ukazuje nutnost stávající postupy zrevidovat a hlavně přizpůsobit nově zaváděným evropským pravidlům i současným trendům, které značně rozšiřují informační povinnosti. Na odborné evropské úrovni se vytváří nová iniciativa usilující o revizi a potažmo i sjednocení pravidel dobré správy a řízení společností. Tlak na změnu bude pokračovat a společnosti budou dříve či později povinny nová pravidla reflektovat.

V kontextu hospodářské krize musí nekótované společnosti hledat hnací sílu pro další změny. Dobrá správa a řízení společností (corporate governance) může při tom působit jako účinný nástroj pro podporu udržitelnosti a růstu evropských společností. Finanční krize totiž upozornila na důležitost uplatňování osvědčených postupů. Správa a řízení společností tedy není relevantní pouze pro finanční instituce a společnosti kótované na burze, ale je zásadní při podpoře podnikání ve všech typech společností.

Zdroj: ecoDa

   Definice Corporate Governance podle OECD

   

  "Postupy a procesy podle, kterých je organizace řízena a kontrolována. Struktura správy společnosti zdůrazňuje rozdělení práv a odpovědnosti mezi různé součásti organizace, jako jsou členové představenstva, manažeři, akcionáři a jiné zainteresované osoby, a stanovuje pravidla a postupy pro rozhodovací procesy".

   

  Zdroj: Webové stránky OECD

   

  Definice Corporate Governance podle Financial Times

   

  "To, jak je společnost řízena, ve smyslu institucionálních systémů a postupů, které mají zajistit odpovědnost a zdravou etiku. Koncept zahrnuje mnoho oblastí včetně zveřejňování informací pro majitele a představenstvo, odměňování vedoucích pracovníků, možný střet zájmů mezi manažery a jednateli, kontrolní struktury apod".

   

  Zdroj: Webové stránky Financial Times

   

  Definice Corporate Governance podle Cadburyho zprávy (Financial Reporting Council)

   

  "Corporate Governance je systém, podle kterého jsou společnosti řízeny a kontrolovány. Představenstva jsou odpovědná za správu svých společností. Úlohou majitelů je jmenovat členy představenstva a auditory a ubezpečit se o tom, že společnost má vhodnou strukturu správy. Do odpovědnosti představenstva patří stanovení strategických cílů společnosti, její vedení tak, aby těchto cílů dosáhla, dozor nad vedením společnosti a podávání zpráv majitelům o jejich vedení. Úkony konané představenstvem podléhají zákonům, nařízením a rozhodnutím majitelů na valné hromadě."

   

  Zdroj: Cadbury report, dostupné na stránkách European Corporate Governance Institute, (PDF)

   

  Definice Corporate Governance podle BusinessDictionary.com

   

  "Rámec pravidel a postupů, podle kterých představenstvo zajišťuje odpovědnost, spravedlnost a transparentnost ve vztazích společnosti se všemi zúčastněnými osobami (finančníci, zákazníci, management, zaměstnanci, vláda a obec)."

   

   

  "Rámec Corporate Governance se skládá: (1) z explicitních i nevyjádřených smluv mezi společností a zúčastěnými osobami o rozdělení odpovědnosti, práv a odměn, (2) z procedur, které slaďují někdy rozdílné zájmy zúčastněných osob v souladu s jejich povinnostmi, zvýhodněními a postavením a (3) z procedur pro příslušný dozor, kontrolu a přenos informací, které slouží jako systém brzd a protivah."

  Zdroj: Businessdictionary.com

   

Byl pro Vás tento článek přínosný?