chili peppers

Služby

Služby v oblasti řízení provozních rizik

Společnost Deloitte pomáhá organizacím měnit způsob, jakým využívají zaměstnance, vztahy se třetími stranami, technologie, data, procesy a kontrolní mechanismy, aby lépe řídily provozní rizika a zvýšily výkonnost firmy. Návrh integrovaných řešení pro řízení provozních rizik, adekvátně reflektujících strategii firmy, umožňuje společnostem činit optimální obchodní rozhodnutí.

Naše služby

Interní audit (IA) – pomáháme transformovat útvary interního auditu našich klientů tak, že buď úzce spolupracujeme s týmem interního auditu nebo tuto funkci přímo zastáváme, abychom pomohli zlepšit efektivitu vnitřních kontrol a procesů a přispěli k dosažení účinného regulatorního souladu. Poskytujeme expertní poradenství zavedeným útvarům interního auditu ohledně jejich strategie a role, personálního zajištění a technologické podpory. Současně provádíme audity a poskytujeme poradenství v oblasti projektů financovaných z fondů EU i z národních zdrojů a audity metodiky full-cost.

Nezávislé ujištění – nabízíme specializované služby auditu informačních technologií pro optimalizaci řízení rizik a kontrolních mechanismů, analytické auditní postupy umožňující získat hlubší vhled na základě disponibilních dat, i ujištění o kvalitě a rizikovosti služeb poskytovaných třetími stranami v rámci komplexního řízení operačních rizik firmy.

Riziko odborné péče – pomáháme společnostem posoudit a rozvíjet hodnoty, smýšlení, atmosféru, chování a pochopení kultury podstupování rizik, a sladit vše s jejich strategií a obchodní praxí.

Řízení rozšířených podnikových rizik – vyhodnocujeme a řídíme rizika vyplývající ze vztahů se třetími stranami - spojená s outsourcingem, licencováním, aliancemi a dalšími obchodními vztahy na všech úrovních organizace, s cílem maximalizovat výkonnost firmy, snižovat náklady na informační technologie a licence a optimalizovat dodavatelské řetězce.

Provozní riziko a transformace – pomáháme klientům měnit způsob, jakým využívají zaměstnance, vztahy se třetími stranami, technologie, data, procesy a kontrolní mechanismy, aby lépe řídili provozní rizika a zvýšili výkonnost firmy.

Technologické a datové riziko – pomáháme klientům implementovat pokročilé technologie a to včetně umělé inteligence, které umožňují, zrychlují a zpřesňují zpracování dat pro podporu rozhodování managementu.