Řešení

Mzdové účetnictví a vedení personální agendy

S využitím vyspělých informačních technologií poskytujeme svým klientům spolehlivé služby při plnění jejich povinností v oblasti mzdové a personální agendy.

Na Vaši žádost můžeme vést mzdovou evidenci a evidenci lidských zdrojů týkající se Vašich zaměstnanců a připravit jejich mzdy k výplatě. Jsme schopni Vaším jménem provést veškeré přímé převody a výplaty mezd na účty Vašich zaměstnanců nebo odpovídajících institucí, včetně dalších povinných odpočtů.

Průběžné vedení mzdové evidence

 • Vedení úplné mzdové a personální evidence
 • Příprava výplatních pásek zaměstnanců a evidence příjmů zaměstnanců obsahující různé osobní údaje v požadované struktuře (jméno, datum narození, datum zahájení a ukončení zaměstnaneckého poměru, výše základní mzdy a druh práce, počet dní dovolené a počet dní vyčerpané dovolené apod.) včetně pravidelné aktualizace
 • Vedení analytické evidence mezd, která zachycuje počet odpracovaných dní, výši základní mzdy, náhrady a další údaje nutné pro daňové účely a výpočet čisté mzdy každého zaměstnance
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech požadovaných pro výplatu státní sociální podpory, příprava inkasních příkazů, které zaměstnancům umožňují dostávat sociální dávky a další státní příspěvky
 • Zpracování všech dokumentů spojených s ukončením pracovního poměru (tj. zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň za příslušné kalendářní období, evidenční list důchodového pojištění) a zasílání těchto dokumentů příslušným úřadům
 • Vystavení příkazů k úhradě, jimiž se vydává příkaz bance příslušného zaměstnance k převedení pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a pojistného (které kryje odpovědnost společnosti za škody vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání) příslušným institucím
 • Vystavení příkazů k úhradě, jimiž se vydává příkaz bance zaslat/uložit čisté mzdy zaměstnanců na jejich účet
 • Udržování kontaktu s příslušnými úřady (tj. správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady)


Homebanking

 • Zpracování všech přímých převodů a výplat mezd na účty zaměstnanců a příslušných úřadů za dohodnutých podmínek


Roční zúčtování záloh na daň z příjmu

 • Roční zúčtování mezd vyhotovené pro klienta, případně vyhotovení přehledu příjmů a srážkových daní
 • Roční zúčtování mezd pro zaměstnance (toto zúčtování se všeobecně vypracovává namísto přiznání k dani z příjmu fyzických osob, pokud jediným zdrojem příjmů zaměstnance je příjem ze závislé činnosti)


Personální agenda

 • Příprava dohodnutých standardních pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů požadovaných místní legislativou ve vztahu k přijímání zaměstnanců, změnám podmínek pracovního poměru a ukončení pracovního poměru
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnavatele a zaměstnanců k příspěvkům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • Vyhotovení dohodnutých zpráv týkajících se personální agendy
 • Jednání s úřady o náhradě za ušlý zisk v souvislosti s pracovním úrazem