Služby

Optimalizace účetní závěrky a finančního výkaznictví

Jak můžeme finančním ředitelům pomoci zlepšit proces sestavování účetní závěrky?

Stále složitější ekonomické prostředí a regulace vytvářejí tlak na finanční oddělení, aby zlepšilo proces uzavírání účtů a výkaznictví. Finanční ředitel si potřebuje být jistý, že závěrka je bezchybná a splňuje požadavky na soulad se zákonnými nařízeními v omezeném časovém rámci. Optimalizace účetní závěrky a vykazování vám může pomoci tyto výzvy zvládnout pomocí vizualizace a formování procesu uzavírání účtů s efektivním vynaložením času a nákladů. 

Sestavování bezchybných účetních závěrek by měla být rutina, která vyžaduje přiměřenou pozornost.

Co můžeme nabídnout?

 • Více služeb na jednom místě pro účetní jednotky, které potřebují zvýšit kvalitu, zlepšit načasování nebo snížit náklady spojené s procesem účetní závěrky. 
 • Identifikaci neefektivních míst v procesech a řešení podle osvědčených postupů přizpůsobených účetní jednotce. 
 • Asistenci při psaní politik a postupů v souladu s nejnovějším regulatorním rámcem na základě osvědčených postupů. 
 • Dočasné zdroje během hlavní sezóny, aby účetní jednotka mohla včas předkládat výkazy a dodávat kvalitu, kterou dotčené strany očekávají. 
 • Dočasné specialisty pro činnosti mimo běžné obchodní aktivity účetní jednotky, např. fúze, akvizice a další speciální projekty. 

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

 • Zvýšíme kvalitu finančních informací, což pomáhá budovat důvěru investorů, usnadňuje řízení výkonnosti a zkvalitňuje rozhodování vedení. 
 • Zvýšíme transparentnost vedení, což umožní efektivněji řídit riziko a přijímat rozhodnutí. 
 • Zvýšíme efektivitu procesu sestavení závěrky. Dojde tak k usnadnění firemní správy a souladu se zákonnými předpisy. 
 • Zvýšíme efektivitu celkového procesu, což může přinést snížení nákladů. 
 • Pozornost finančního týmu bude koncentrována na analýzu přidané hodnoty, což pomůže podniku dosáhnout strategických cílů a povede k většímu pracovnímu uspokojení a vyšší kvalitě práce. 

Příklady z praxe aneb kdy můžete potřebovat naši pomoc? 

 • Pravidla a postupy nejsou pro proces měsíční uzávěrky jasně stanovené nebo definované. 
 • Narůstá nespokojenost investorů, akcionářů či vedení společnosti, neboť klíčovým měřítkem výkonnosti se stal čas, který definuje vnímání kvality informací a řízení. 
 • Činnosti v rámci fúzí a akvizic vyžadují soulad s požadovanými procesy sestavení účetní závěrky, konsolidace a výkaznictví společnosti. 
 • Snižování nákladů ve finančním oddělení s četnými manuálními závěrkovými procesy, které závisí na klíčové osobě. 
 • Alokace nákladů na účetní jednotky je časově náročná a příliš složitá. 
 • Data za obchodní jednotku nebo společný podnik nejsou předkládána na úrovni společnosti včas. 
 • Je třeba provádět mnoho úprav pro dodržení stanovených účetních postupů na úrovni společnosti z důvodu nedostatečné kompetence a efektivity místního účetnictví. 
 • Účtování mezipodnikových transakcí není optimalizované a je složitější z důvodu daňových strategií a vertikální struktury společnosti. 
 • Existence více systémů vyžadujících významné manuální zásahy do položek vykázaných v hlavní knize. 
 • Časté problémy související s kvalitou informačního systému, místím regulatorním a statutárním výkaznictvím, udržením klíčových zaměstnanců atp.

Kontaktujte nás

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více