Řešení

Řízení výkonnosti podniků

Náš tým specialistů se zaměřuje na zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti společností. Hlavní poskytované poradenské služby zahrnují především oblasti snižování nákladů, řízení výkonnosti, redesign a optimalizace procesů, optimalizace systému řízení a organizace, optimalizace údržby, zavedení projektového řízení a nově také na oblast Lean Six Sigma. Našimi klienty jsou společnosti z odvětví průmyslové výroby, spotřebitelského průmyslu, finančních a bankovních institucí, energetiky, telekomunikací a zdravotnictví.

Řízení výkonnosti

Cílem je zajistit dlouhodobé dosahování vysoké úrovně provozní a ekonomické výkonnosti procesů a organizace společnosti použitím systémových nástrojů řízení. Obecně aplikovatelnými metodikami napříč různými odvětvími (industry) a podniky jsou nástroje založené zejména na principech Balanced Scorecard, Value Based Management a Enterprise Value Map. Balanced Scorecard slouží jako nástroj k řízení založeném na pravidelném měření a hodnocení výkonnosti a sestavení vyvážené sady strategických cílů pro klíčové útvary společnosti. Enterprise Value Map umožňuje organizaci definovat strategické cíle a způsob jakým přispějí ke zvýšení hodnoty podniku. Value Based Management (hodnotové řízení) je trvalý proces, který maximalizuje hodnotu organizace pomocí identifikace, vyčíslení a stanovení priorit činnostem, které ovlivňují hodnotu podniku.

Snižování nákladů

Cílem poskytování poradenských služeb v této oblasti je zvýšit výkonnost organizace prostřednictvím identifikace příležitostí a opatření pro snížení nákladů, včetně zajištění jejich následné implementace v konkrétních podmínkách společnosti. Projekty na snižování nákladů se zaměřují plošně na identifikaci příležitostí pro snižování nákladů po jednotlivých funkčních oblastech organizace (výroba a provoz, finance, lidské zdroje, logistika, nákup, IS-IT), u nichž jsou následně navrhována konkrétní optimalizační doporučení. Pozornost je zpravidla selektivně zaměřena na vybrané funkční oblasti klienta, kde se zpravidla nabízí největší prostor pro snížení nákladů nebo kde klient tuto oblast není schopen odborně a kapacitně řešit z interních zdrojů.

V rámci projektů na snižování nákladů jsou navrhovaná jednak doporučení a opatření s rychlým pozitivním dopadem na ekonomiku klienta (quick hits), jejichž zavedení není v podmínkách klienta náročné z hlediska použitých zdrojů (čas, náklady) a jednak na doporučení a opatření systémová, která jsou zpravidla náročnější na spotřebu zdrojů, vyžadují delší čas na implementaci, a jsou často podmíněna dalšími faktory či změnami.

Více o snížování nákladů.

Redesign a optimalizace procesů

Cílem redesignu procesů je optimalizovat průběh a organizační zajištění procesů společnosti, které zajistí maximalizaci přidané hodnoty a zkvalitnění výstupů procesů při současném zefektivnění čerpání zdrojů na jejich zajištění (náklady, čas a personál).

Redesign procesů je realizován zpravidla s využitím znalostní báze pro jednotlivá odvětví (tzv. IndustryPrint), která představuje soubor nejlepších postupů a praktik v oblasti optimalizace procesů. IndustryPrints jsou využívány pro efektivní identifikaci slabých míst a nedostatků stávajících procesů společnosti a způsobu jejich odstranění. Současně také slouží pro návrh optimálního nastavení procesů společnosti jako etalon, reprezentující osvědčenou „nejlepší praxi”, včetně návrhu předpokladů pro přechod ze stávajícího do cílového stavu.

Optimalizace systému řízení a organizace

Cílem optimalizace systému řízení a organizace je zavést novou organizaci a systém řízení, a to na úrovni vybrané společnosti, eventuálně na úrovni skupiny společností (holding). Předmětem řešení je obvykle koncepční příprava a implementace nové organizace klienta detailně rozpracovaná do úrovně podrobných organizačních a funkčních schémat, včetně systemizace pracovních míst. Dalšími kroky jsou příprava pravidel řízení společnosti (holdingu), stanovení základních funkcí, kompetencí, pravomocí a odpovědnosti mezi jednotlivými úrovněmi řízení v rámci společnosti (holdingu) a příprava základních norem vnitřní legislativy společnosti (holdingu).

Poakviziční integrace společností

Cílem poskytování poradenských služeb v této oblasti je zajistit odbornou asistenci při řízení poakvizičních integračních aktivit společností (PMI). Základním smyslem je dosáhnout maximalizaci synergických efektů plynoucích z integrace s cílem dosáhnout pozitivních dopadů do ekonomiky integrovaných společností, a to zejména v oblastech procesů, organizace, nástrojů řízení, softwarové podpory a lidských zdrojů.

Projektový management

Poradenské služby v této oblasti zahrnují přípravu koncepce a implementace projektového řízení založeného na moderních postupech a standardech projektového řízení (Project management body of knowledge), jakož i vlastních metodologiích společnosti Deloitte v oblasti projektového řízení (Project Management Methodology 4.0). Nově zpracované koncepce projektového řízení zahrnují především optimalizaci, resp. nové definování pravidel a nástrojů projektového řízení, optimální organizační zajištění projektového řízení (organizační struktura projektů, projektová kancelář), doporučení optimalizace projektového controllingu a reportingu, jakož i  podpory projektového řízení informačními systémy.

Optimalizace systému řízení údržby

Poradenské služby v této oblasti zahrnují optimalizaci systému řízení a organizace údržby, nastavení efektivního controllingu a reportingu a také řízení materiálu a náhradních dílů a podporu informačním systémem.

Lean Six Sigma

Služby společnosti Deloitte se v tomto oboru primárně orientují na zkvalitnění a zjednodušení činností, zejména pak na podporu systematické a neustálé redukce plýtvání směřující k dosažení zdokonalení hodnotového toku pro zákazníka. Ve spolupráci s využitím principů Six Sigma, jež se zaměřují na kontinuální zlepšování, dochází ke snížení chybovosti až na úroveň Six Sigma. Implementovat principy charakteristické pro Six Sigma je možné jak pro nové (za využití modelu DMADV) tak pro stávající procesy (model DMAIC).

Kontakt

Vladimír Hasch

Vladimír Hasch

Manažer

Vladimír Hasch pracuje jako manažer v oddělení Strategie a Provoz společnosti Deloitte od roku 2015. Zabývá se zejména otázkami neustálého zlepšování procesů v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, ř... více

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Manažer

Lukáš je manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu přes výrob... více