Řešení

Snižování nákladů

Je vaše společnost nákladově efektivní? Pro úspěšné společnosti je snižování nákladů jedním z trvale přítomných procesů.

Současný trend

 • Tlak na snižování nákladů a zvyšování hodnoty v podnicích je všudypřítomný bez ohledu na situaci a vývoj národního hospodářství.
 • Nové konkurenční firmy s efektivními nákladovými strukturami jsou pro zavedené podniky stále větší hrozbou.
 • Celá řada odvětví se potýká s nadbytkem výrobních zdrojů a podniky musí nepřetržitě hledat více efektivnější a účinnější způsoby zajištění své provozní činnosti.

Kladete si následující otázky?

 • V jakých oblastech nebo skupinách nákladů máme potenciál pro snížení? Jakým způsobem je možné tyto náklady snížit?
 • Jak snížit počet zaměstnanců bez negativního dopadu na objem a kvalitu produkce?
 • Měly by být některé podnikové činnosti svěřeny externím dodavatelům (outsourcing) nebo převedeny do nákladově výhodnějších zemí? Pokud ano, pak které?

Efektivní řešení

V případě snižování nákladů je vždy třeba hledat rovnováhu. Zajdete-li při snižování nákladů příliš daleko, riskujete uskutečnění nevratných strukturálních a systémových změn a vlivem toho oslabení své konkurenční pozice. Nevyvinete-li včas dostatečné úsilí, nepodaří se vám dosáhnout trvalých zlepšení, která jsou pro zvýšení hodnoty podniku nezbytná.

Jak vám můžeme pomoci?

Pro podporu projektů zaměřených na integrované snižování nákladů a zvyšování výkonnosti společnost Deloitte vyvinula vlastní globálně používanou metodologii a  nástroje, jež umožňují jak plošný, tak i selektivní přístup.

Plošný přístup předpokládá zaměření na identifikaci příležitostí pro snižování nákladů po jednotlivých funkčních oblastech (procesech) společnosti (výroba a provoz, finance, lidské zdroje, nákup, ICT), selektivní přístup pak pro předem vybrané funkční oblasti (procesy). Návrh konkrétních doporučení pro snížení nákladů je připraven pro každou funkční oblast s využitím specifických nástrojů a přístupů zohledňující specifika dané funkční oblasti (procesů).

Zvyšování hodnoty podníku snižováním nákladů

Snižování podnikových nákladů je strategickým imperativem vyžadujícím vizi, provozní disciplínu, myšlení zaměřené na tvorbu hodnoty a schopnost realizovat změny. Naše společnost poskytuje odbornou asistenci při snižování nákladů předním mezinárodním společnostem. Na základě těchto zkušeností jsme dospěli k níže uvedeným doporučením.

Nezapomínejte na nikoho. Systematické snižování nákladů by měla být celopodniková iniciativa. Snažte se stimulovat podporu pro snižování nákladů napříč celou organizací společnosti. Při snižování nákladů neopomíjejte celý hodnotový řetězec, včetně dodavatelů a zákazníků.

Mějte stále na mysli vytyčený cíl. Snižování nákladů podniku má jasný cíl a tím je tvorba hodnoty podniku. Nejprve se snažte pochopit faktory, které tvorbu hodnoty ovlivňují a na tyto faktory pak zaměřte svojí pozornost při vlastním snižování nákladů.

Vyhněte se nesystémovému přístupu. Řada příležitostí v oblasti snižování nákladů má dalekosáhlé zamýšlené či nezamýšlené provozní a finanční dopady na fungování podniku. Vždy je třeba mít o těchto záležitostech komplexní přehled. Dobře se s danou problematikou seznamte a poznejte provozní prostředí.

Zjednodušujte. Vše složité se snažte co nejvíce zjednodušit, standardizujte podnikové procesy a eliminujte nadbytečné činnosti. Omezení zbytečných nebo neefektivně vykonávaných činností se projeví úsporou používaných zdrojů (personál, energie, majetek apod.).

Chovejte se ekonomicky. Rostoucí počet produktů, služeb, zákazníků a rozšířená regionální působnost zvyšuje složitost podnikových procesů. Pokuste se své aktivity co nejvíce racionalizovat, soustředit se na hlavní podnikatelskou činnost přinášející zisk a zbavit se nerentabilních a málo rentabilních aktivit.

Centralizujte tam, kde to má smysl. Vždy si ověřte, zda úspory z rozsahu plynoucí z centralizace a integrace činností nebudou mít negativní vliv na obslužnost zákazníků. Snažte se centralizovat nebo integrovat takové procesy, které jsou standardizované a současně transakčně náročné (např. finance a IT). Zvažte outsourcing a offshoring podpůrných činností. Jednoznačně definujte provozní model řízení.

Zeštíhlujte organizaci. Snažte se co nejvíce snížit počet úrovní řízení ve společnosti tak, že rozšíříte rozsah odpovědností dané úrovně řízení. Eliminujte činnosti, které mají nízkou přidanou hodnotu.

Budujte podnikovou kulturu zaměřenou na efektivní využívání nákladů. Změňte postoj zaměstnanců k výdajům. Vypracujte postupy a pravidla řízení nákladů (podnikový controlling), které povedou k osobní zodpovědnosti za čerpání nákladů.

Modifikujte systém odměňování. Propojte osobní odpovědnost za čerpání nákladů s výší celkové individuální odměny zaměstnance.

Buďte vytrvalí. Nákladová efektivnost není zpravidla okamžitou záležitostí. Jde o trvalý proces potřebný k udržení konkurenceschopnosti podniku a maximalizaci jeho hodnoty. Stanovte si jasné priority, výsledky měřte co nejčastěji a svěřte odpovědnost do rukou zaměstnanců.

Jaké budou přínosy pro vaši společnost?

 • Zvýšení provozní výkonnosti společnosti a zlepšení jejích ekonomických výsledků při současné maximalizaci hodnoty požadované akcionářem.
 • Optimální využití provozních kapacit a používaných zdrojů.
 • Standardizace podnikových procesů a eliminace nadbytečných činností umožňující jednodušší a snadnější řízení podniku.
 • Rozvíjení podnikové kultury dbající na svědomitý přístup k nákladům a jejich snižování.
 • Věcný a disciplinovaný přístup k implementaci, který umožňuje omezit počet izolovaných a nesystémových kroků, které jsou z dlouhodobého pohledu neefektivní.