Řešení

Telematické služby v dopravě

Poradenství v oblasti dopravy je zaměřeno na kompletní životní cyklus elektronických mýtných a telematických systémů zahrnující přípravu finančního a obchodního modelu, návrh technických a ekonomických parametrů systému, přípravu zadávacího řízení na dodavatele a provozovatele systému, přípravu notifikačních podkladů pro Evropskou komisi, řízení projektu implementace a provozu systému, analýza a optimalizace procesů, kontrola kvality apod. Cílem je zajištění výnosů z provozu mýtných systémů, řízení a optimalizace dopravních toků, zvyšování výkonnosti dopravních společností, hospodárnosti a bezpečnosti dopravy a v neposlední řadě snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí způsobených přetížením dopravních sítí.

Co je to dopravní telematika

Dopravní telematika je inženýrský obor, který integruje informační a komunikační technologie s cílem vytvořit aplikace, které v situaci, kdy se zároveň s rostoucím objemem osobní i nákladní dopravy zvyšují také nároky na její kvalitu, dostupnost a komfort, umožní optimalizaci dopravních toků, zvyšování efektivnosti, hospodárnosti a bezpečnosti dopravy s dopadem na snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Společnost Deloitte poskytuje služby podporující zavádění dopravní telematiky do praxe.

Projekt výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR

Společnost Deloitte Advisory s.r.o. byla společně se svým konsorciálním partnerem firmou Bovis Lend Lease a.s. pověřena výkonem funkce projektového manažera při implementaci Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR pro Ministerstvo dopravy České republiky. Generálním dodavatelem systému se stala společnost KAPSCH.

Společnost Deloitte se v roli Projektového manažera účastnila výstavby systému od fáze vypracování projektové dokumentace, přes realizaci systému, testovacích, pilotních a zkušebních provozů včetně přejímání systému do majetku státu. Role Projektového manažera spočívala především v asistenci při přípravě veřejných zakázek na realizaci a následný provoz systému výkonového zpoplatnění, v kontrole a koordinaci realizace systému výkonového zpoplatnění a výkonu technického dozoru a kontrole průběhu zkušebního provozu.

Výstupem projektu byl funkční systém výkonového zpoplatnění, který se podařilo uvést do zkušebního provozu ve zkrácené lhůtě 9 měsíců.

Ostatní zkušenosti v oblasti telematických systémů

  • Společnost Deloitte UK spolupracovala se společností Transport for London při zavádění mýtného systému v centrální zóně Londýna v roce 2003. Další projekty tohoto druhu za účasti společnosti Deloitte byly realizovány rovněž ve Stockholmu a Edinburghu.
  • Společnost Deloitte Austria za účasti poskytovala své poradenské služby společnosti Europass při vývoji a implementaci mýtného systému pro nákladní dopravu v Rakousku počínaje říjnem 2002. Systém byl uveden do provozu v lednu 2004.
  • Společnosti Deloitte se účastnila zpracování podrobné studie zabývající se zpoplatněním komunikací pro Ministerstvo dopravy Nového Zélandu.

Optimalizace dopravních procesů a výkonnosti dopravních společností

Dopravní procesy chápeme jako komplexní zajištění fyzické přepravy zboží, materiálu a osob, a to jak interní, tak externí. Dopravní procesy zahrnují celou oblast životního cyklu svěřené dopravní infrastruktury, dopravních terminálů, dopravních prostředků, regulaci provozu včetně vymáhání dodržování pravidel provozu, ekonomické záležitosti, evidenci majetku a jeho údržbu, sledování a řízení bezpečnosti provozu, identifikační a sledovací systémy.

Společnost Deloitte nabízí analýzu a posouzení efektivity dopravních procesů včetně návrhů na jejich optimalizaci z hlediska úrovně služeb pro zákazníky a nákladové stránky.


Telematická řešení pro dopravní společnosti

Dopravní společnosti již poznaly, že jednou z konkurenčních výhod je možnost trvalého sledování provozu svých vozidel a jejich stavu. Mimo automatizace dispečerské a administrativní zátěže spojené s provozem vozidel se jedná zejména o možnost zlepšení flexibility ve vytížení flotily a poskytování on-line informací zákazníkům o pohybu zboží a materiálu.

Společnost Deloitte nabízí služby v oblasti posouzení přínosů ze zavedení privátních telematických řešení tak, aby byly schopné spolupracovat s ostatními IT systémy a procesy dopravních společností včetně využívání výstupů z nových telematických aplikací s celostátní působností, např. zahrnutí vlivu aktuálních kongescí zjištěných mýtným systémem.


Návrh, vývoj a implementace telematických prostředků

Hlavním cílem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti v dopravě, zlepšení služeb v dopravě, podílení se na snižování důsledků negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zvláště v dopravě silniční, a v neposlední řadě i zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. Výstupy z dopravní telematiky lze mimo operativní řízení a využívání dopravních cest použít i ke stanovení cen dopravního procesu či přerozdělování prostředků na regiony. Umožňují také lépe identifikovat místa pro logistické uzly v rámci státu i EU, včetně možností přesměrování na alternativní dopravu. Jsou významným zdrojem i pro vyhodnocování lokálních dopadů na životní prostředí, a to při limitovaných možnostech rozvoje dopravní infrastruktury za současného prudkého nárůstu silniční dopravy v posledních letech.

Dopravní telematika umožní poznat zákonitosti dopravních procesů pomocí inteligentních dopravních systémů (ITS). Tyto systémy integrují poznatky z řady oborů, např. dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, životního prostředí, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti silničního provozu. Dává k dispozici i údaje o vlivu dopravy na ekonomiku souvisejících činností, podklady pro dopravní politiku a je účinným nástrojem pro její prosazování a kontrolu.

Náš poradenský tým poskytuje celou škálu služeb v oblasti dopravní telematiky, zejména v oblasti telematických ekonomických systémů a dopravního managementu, např. od rozpracování záměrů dopravní politiky do realizačních strategií, následného zpracování finančních a obchodních modelů nově zaváděných telematických služeb, přes projektové řízení při implementaci telematických systémů zahrnující všechny fáze projektu, až po analýzu a optimalizaci procesů a jejich efektivní organizační zajištění.

Návrh, vývoj, výstavba a provoz mýtných systémů

Zpoplatnění komunikací získává v poslední době vzhledem k obecné situaci v dopravě i jinou dimenzi – kromě zisku z provozu komunikací je dalším rovnocenným aspektem i regulace hustoty provozu.

Komunikace mimo obce jsou zpoplatňovány především za účelem získání finančních prostředků na obnovu jejich opotřebení. Regulace provozu prostřednictvím výběru mýta je využívána zejména v případě zahlcených center měst.

Naše služby zahrnují komplexní řízení celého životního cyklu projektu mýtného systému včetně zohlednění interoperability na již stávající mýtné nebo telematické systémy v lokálním nebo celoevropském kontextu.

Výhodou našeho přístupu je technologická neutrálnost a primární zaměření na potřeby objednatele a uživatelů, odstup a nezávislost při posuzování přínosů a efektivity alternativních řešení.

Komplexní systémový přístup formou výkonu funkce projektového manažera byl úspěšně prakticky ověřen při řízení zavedení výkonového zpoplatnění komunikací jak v České republice, tak i v zahraničí.

Řízení dopravních toků a hustoty provozu

Zajištění dopravní obslužnosti vyžaduje komplexní přístup

Zajištění dopravní obslužnosti musí zohledňovat řadu faktorů, například kapacity a způsob řízení převažujících nebo alternativních typů dopravy, preference stávajících uživatelů dopravních služeb, plánovaný nebo předpokládaný průmyslový a demografický rozvoj regionu včetně návazností na podmínky v sousedních regionech. Pro zajištění dopravní obslužnosti je nutné k základním faktorům ovlivňujícím její úroveň zahrnout i vliv tranzitní dopravy. Superpozice regionálních obslužností společně s tranzitní dopravou tvoří celostátní dopravní obslužnost.

Společnost Deloitte nabízí posouzení úrovně regionálních dopravních obslužností a jednotlivých dopravních alternativ, zejména pro nově plánované průmyslové zóny a velká logistická centra.


Nejvyšší dynamiku růstu vykazuje silniční doprava


Základním rysem silniční dopravy je, na rozdíl od jiných typů dopravy, kde jsou přepravní cesty profesionálně řízeny, její velmi obtížná regulace. To společně s potřebou zajištění překládek či dodávek just-in-time a nebo point-to-point ztěžuje možnost rozložení zátěže na jiné dopravní cesty. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je využití flexibilních telematických způsobů řízení dopravy, a to především v identifikovaných úzkých místech dopravních profilů. Na rozdíl od ostatních druhů doprav dochází v silniční dopravě ke změnám v síti a intenzitě provozu přístupových bodů, např. logistických center nebo průmyslových zón. Následně vyvolaný nárůst dopravního proudu může způsobit nečekané lokální omezení dopravní obslužnosti v dopravních profilech tak vzdálených od původce, což obvyklé posuzovací procedury mohou nezohlednit.

V této oblasti společnost Deloitte nabízí posouzení návrhů na zavedení telematických prostředků a očekávaných efektů z regulace dopravy. Dále jsme připraveni spolupracovat při návrhu optimálního způsobu předávání informací uživatelům komunikací, vyhodnocování účinnosti zavedených telematických služeb a stanovení kritérií určujících, kdy je již nutno začít uvažovat o navýšení kapacity dopravní infrastruktury.

Projektové řízení implementace telematických služeb

„Základem úspěchu je znalost telematického prostředí a potřeb…“

Telematické služby v oblasti dopravy jsou založeny na kombinaci různorodých komponentů od různých dodavatelů, které disponují schopností mezi sebou účelně komunikovat a poskytovat žádané služby. Implementaci takového rozsahu a složitosti je nezbytné realizovat projektovým způsobem. Jedním z předpokladů úspěšné realizace je dobře strukturovaný projekt včetně stanovení všech návazností.

Společnost Deloitte poskytuje metodické vedení při přípravě konceptu telematických služeb, jejich strukturování a posouzení účelu a přínosů pro uživatele, a to jak ze státní či veřejné sféry, tak i sféry privátní.

„…podpořenou osvědčenou standardizovanou projektovou metodikou…“

Při řízení projektů vycházíme z metodických postupů projektového řízení, kterým je standard společnosti Deloitte nazývaný Project Management Methodology version 4 (dále jen „PMM4“), vycházející z principů Project Management Body of Knowledge (PMBOK) definovaných společností Project Management Institut (PMI). Metodologie PMM4 používá pro řízení projektů kombinaci procesního a věcného přístupu.

„…dobře strukturovaným procesním přístupem…“

Hlavní procesy v PMM4 jsou rozděleny do pěti základních fází: Zahájení, Plánování, Provádění, Řízení a Ukončení. Opakování fází závisí na požadavcích projektu.

„…modulární strukturou umožňující adaptaci podle konkrétních potřeb…“

Pracovní postupy dle PMM4 jsou zobecněny do deseti modulů, které mohou být použity v jednotlivých projektových fázích, a to i opakovaně: Organizace, Logistika, Komunikace, Nákup, Čas, Náklady, Rizika/Problémy, Rozsah, Kvalita a Integrace.

„…a sadou nástrojů usnadňující a formalizující vzájemnou komunikaci…“

PMM poskytuje řadu „akcelerátorů“ urychlujících a usnadňujících projektové práce. Patří mezi ně nástroje, detailní procedury a šablony.

„…včetně přístupu ke globálním informacím.“

Projektový tým má přístup do globální informační databáze The Knowledge Exchange, což je dynamický, webově přístupný portál obsahující informace z globálních zdrojů společnosti Deloitte, projektů, metod, výzkumů, kompetencí, odvětví, výstupů, osvědčených postupů a dalších informačních zdrojů, např. Meta Group a Gartner Group News.