Článek

Mzdový zpravodaj - Jaro 2020

Daňové změny, novinky, praktické informace

Přehled novinek ze mzdového prostředí na jednom místě. To je náš čtvrtletní mzdový zpravodaj. Seznamte se blíže se všemi změnami.

Ošetřovné (OČR) a změna pravidel v souvislosti s COVID-19

Co se mění?

 • Doba pobírání dávek
 • Okruh osob, které na dávky OČR dosáhnou 
 • Věk dítěte, na které je možné dávku OČR čerpat
 • Možnost rodičů neomezeně se v péči o dítě vystřídat
 • Formuláře potřebné pro výplatu dávek

Vláda rozhodla o změně pravidel pro ošetřovné po dobu platnosti mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19. Nárok na dávku OČR mají nově rodiče po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Dále byl nárok rozšířen i pro rodiče dětí mladších 13 let (přísluší naposledy za den před 13. narozeninami) a rodiče pečující o starší hendikepované děti navštěvující školu. Při péči o hendikepované dítě neplatí žádná věková hranice.

Stejně tak na dávky dosáhnou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o hendikepovaného alespoň v I. stupni závislosti, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Nová pravidla také umožňují rodičům, aby se v péči o děti libovolně střídali. Dosud bylo možné se v rámci OČR vystřídat pouze jednou.

Nadále platí, že nárok na dávku vzniká vždy pouze na jedno dítě v domácnosti, bez ohledu na to, o kolik dětí je z důvodu uzavření zařízení pečováno.

Dávka OČR je vyplácena za kalendářní dny a již od prvního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Základní podmínkou pro vznik nároku na dávky OČR je účast na nemocenském pojištění rodiče, který o dávku žádá. Dávky OČR nepřísluší rodičům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.

Mění se také postup při uplatnění nároku na dávky. OČR se bude vyplácet vždy za kalendářní měsíc zpětně, tj. poprvé za měsíc březen v průběhu dubna. K vyplacení dávky je potřeba doložit také nový formulář „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Nárok vzniká vždy za celé kalendářní dny, kdy rodič o dítě pečuje, a nevzniká za dny, které zaměstnanec v průběhu ošetřování odpracoval, byť jen částečně (netýká se prvního a posledního dne OČR).

V rámci mimořádných opatření není k výplatě od OSSZ potřeba fyzicky doručovat tiskopisy od zaměstnance, ale lze je odeslat zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Další podpůrné informace a odkazy na tiskopisy naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Program Antivirus

Na základě programu Antivirus mohou zaměstnavatelé, na které dopadly restrikce ze strany státu v souvislosti s COVID-19, žádat o refundaci mzdových nákladů. Níže uvádíme „scénáře“, které dle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mohou nastat a na jejichž základě bude stát finančně přispívat:

Režim A (karanténa a uzavření či omezení provozu na základě nařízení vlády):

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
 • příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč.

Režim B (hospodářské potíže související s šířením koronaviru):

 • překážky na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény nebo péče o dítě u více než 30 % zaměstnanců – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
 • omezení dostupnosti vstupů – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
 • omezení poptávky – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku;
 • příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč.

Podpora bude kompenzována po splnění následujících podmínek:

 • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí být účastni nemocenského a důchodového pojištění;
 • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Program Antivirus se rozběhne od 6. dubna, kdy bude zahájen příjem žádostí. Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem (prostřednictvím webové aplikace, datových schránek či e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem).

K žádosti bude potřeba doložit doklad o zřízení účtu, na který bude chtít žadatel poslat finanční příspěvky, popřípadě plnou moc, bude-li v řízení zastupován. Na základě žádosti bude automaticky vygenerována dohoda s úřadem práce. Po uzávěrce mezd žadatel předloží na předepsaném formuláři vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které budou obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců a v případě uplatňování náhrady mzdy z titulu krizových či mimořádných opatření rovněž i odkaz na příslušné krizové opatření a předmět podnikání nebo činnosti.

Samotné finanční příspěvky by měly být žadatelům vypláceny bezodkladně. Úřad práce bude následně v rámci kontrolní činnosti prověřovat jejich oprávněnost.

Konkrétní parametry, včetně podmínek čerpání a žádosti o finanční pomoc státu, jsou obsaženy v Manuálu pro zaměstnavatele programu Antivirus, který je k dispozici na stránkách MPSV.

Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí

S účinností od 1. dubna 2020 se zvyšuje nezabavitelná částka mzdy pro výpočet exekučních, insolvenčních, zákonných a dohodnutých srážek na 6.908 Kč. Za každou vyživovanou osobu se povinnému nově zvýší nezabavitelná částka o 1.727 Kč. Hranice, nad kterou je mzda povinného postižitelná bez omezení, bude ve výši 20.724 Kč.

Důvodem zvýšení nezabavitelné částky je nové Nařízení vlády č. 61/2020 Sb., kterým se zvyšuje životní minimum jednotlivce z původních 3.410 Kč na 3.860 Kč. Normativní náklady na bydlení zůstávají stejné.

Přehled změn od 1. dubna 2020:

 

od 1. 1. 2020

od 1. 4. 2020

Životní minimum jednotlivce

3.410,00 Kč

3.860,00 Kč

Normativní náklady na bydlení

6.502,00 Kč

6.502,00 Kč

Nezabavitelná částka

6.608,00 Kč

6.908,00 Kč

Navýšení za každou vyživovanou osobu

1.652,00 Kč

1.727,00 Kč

Hranice pro určení plně zabavitelné částky

19.824,00 Kč

20.724,00 Kč


Zvýšení nezabavitelné částky je platné pro zpracování mezd za měsíc duben 2020 vyplácených zaměstnancům v květnu 2020.

Změna výpočtu výše nezabavitelné částky

Další změna, která nás v polovině letošního roku čeká, je úprava samotného vzorce pro výpočet nezabavitelné částky. Ten je stanoven nařízením vlády, které nabyde účinnosti 1. července 2020.

Od výše zmíněného data se bude při výpočtu nezabavitelné částky postupovat tak, že se ze součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů pro jednu osobu nově vypočítají tři čtvrtiny (do 30. 6. 2020 dvě třetiny). Pokud se bude nezabavitelná částka dále navyšovat o vyživované osoby, nově se přičte jedna třetina (do 30. 6. 2020 jedna čtvrtina) nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka se tedy v důsledku změny ve výpočtu zvýší na 7.771,50 Kč a částka, o kterou se zvýší nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu, se zvedne na 2.590,50 Kč.

Je tedy patrné, že se nezabavitelná částka oproti předchozím změnám výrazně zvýší, čímž se však prodlouží doba, za kterou bude povinný schopen splatit své závazky.

Nadále platí, že konečná nezabavitelná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Hranice pro určení plně zabavitelné částky, se bude stále počítat jako dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy bude 20.724 Kč.

Přehled změn od 1. července 2020:

 

od 1. 4. 2020

od 1. 7. 2020

Životní minimum jednotlivce

3.860,00 Kč

3.860,00 Kč

Normativní náklady na bydlení

6.502,00 Kč

6.502,00 Kč

Nezabavitelná částka

6.908,00 Kč

7.771,50 Kč

Navýšení za každou vyživovanou osobu

1.727,00 Kč

2.590,50 Kč

Hranice pro určení plně zabavitelné částky

20.724,00 Kč

20.724,00 Kč

 

Změna ve výpočtu nezabavitelné částky je platná pro zpracování mezd za měsíc červenec 2020 vyplácených zaměstnancům v srpnu 2020.

Schválení I. daňového balíčku

V rámci I. daňového balíčku vláda schválila kromě jiného také plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020. Zde připomínáme, že se nejedná o posunutí lhůty, jak je někdy interpretováno, což by mohlo mít vliv na různé další oblasti.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně platí ve všech případech tehdy, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem včetně promíjení těchto sankcí dle pokynu GFŘ D-44.