Článek

Mzdový zpravodaj - Jaro 2021

Daňové změny, novinky, praktické informace

Přehled novinek ze mzdového prostředí na jednom místě. To je náš čtvrtletní mzdový zpravodaj. Seznamte se blíže se všemi změnami.

Dovolená 2021 – problematika svátku

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021 umožňuje čerpání dovolené ve svátek, pokud má na něj zaměstnanec naplánovanou směnu a sám požádá o čerpání dovolené výhradně na tento den (v původní právní úpravě měl svátek vždy přednost). Pokud zaměstnavatel nepotřebuje, aby zaměstnanec na naplánovanou směnu nastoupil, půjde vždy o tzv. placený svátek. Čerpá-li zaměstnanec dovolenou v delším rozsahu, např. týden, a v tomto týdnu připadne svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, platí i nadále dosavadní právní úprava – tedy že svátek se do doby dovolené nezapočítává.

Příspěvek na samotesty

Vláda České republiky schválila usnesením č. 191 ze dne 24. 2. 2021 podporu k provádění samotestů na covid-19 pro zaměstnavatele a OSVČ. Na základě tohoto usnesení je provádění samotestů u zaměstnavatelů a OSVČ podpořeno z fondu prevence zdravotních pojišťoven, a to příspěvkem ve výši max. 60 Kč na max. 4 provedené testy za 1 měsíc na zaměstnance. Příspěvek se vztahuje na testy uvedené v Seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

Zaměstnavatel může o příspěvek žádat prostřednictvím speciálního portálu. Zde se zaregistruje pomocí aktivačního kódu, který mu byl zaslán do datové schránky nebo který si vyžádá prostřednictvím online formuláře na uvedených stránkách.

Poté na měsíční bázi zadává/nahrává informace ohledně provedených testů. Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad za nakoupené testy. Podrobné podmínky pro čerpání příspěvku jsou uvedeny na webových stránkách.

Prodloužení platnosti „Izolačky“ do 30. 6. 2021

Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 182/2021, kterým se prodlužuje platnost mimořádného příspěvku, tzv. „Izolačky“, do konce června 2021. Mimořádný příspěvek je nadále vyplácen zaměstnancům s nařízenou karanténou nebo izolací po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání karantény/izolace, a to ve výši 370 Kč za kalendářní den, maximálně však do výše 90 % průměrného výdělku za příslušný počet zameškaných hodin v rámci tohoto období. Zaměstnavatelé si i nadále vyplacené příspěvky odečítají od platby sociálního pojištění.

Krizové ošetřovné – vyplácení doplatků

V souvislosti se schválením novely zákona č. 438/2020 Sb., podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné, došlo zpětně od 1. 3. 2021 k navýšení sazby pro výpočet ošetřovného ze 70 % na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Dávky se doplácí bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021.

Doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného (400 Kč za kalendářní den) již byla dávka poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

Rozšíření možnosti čerpání ošetřovného

Koncem měsíce dubna byla ve sbírce zákonů publikována novela krizového ošetřovného, která kromě zvýšení vypláceného ošetřovného přináší i rozšíření okruhu případů, kdy lze dávku poskytovat. Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení mají nyní nárok i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jestliže toto dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii a je desetileté nebo starší. Nárok na ošetřovné lze uplatnit zpětně od začátku března.

Další změnou v možnosti čerpání krizového ošetřovného je rozšíření okruhu osob, které mohou čerpat ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Nově tak mohou nárok na dávku uplatnit nejen rodiče a osoby ve společné domácnosti, ale i nejbližší příbuzní bez ohledu na to, zda podmínku společné domácnosti splňují. Nejčastěji se bude jednat o prarodiče, tety, strýce nebo sourozence. Tato novela je účinná od 30. 4. 2021.

ÚPČR – možnost hlásit se na ÚP ještě v době zaměstnání

Na úřad práce se již kromě lidí bez zaměstnání (uchazečů o zaměstnání) mohou obracet i lidé, kteří zaměstnání mají a chtějí ho změnit, jsou ve výpovědní lhůtě nebo třeba studují či se starají o dítě do 4 let věku. Na úřad práce se zaevidují jako zájemci o zaměstnání vyplněním žádosti o zařazení do evidence. Žádost mohou podat elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem), zaslat poštou nebo ji mohou odevzdat na podatelně. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o zaměstnání může stát každý, kdo má zájem o zprostředkování práce. Úřad práce může následně po zařazení do evidence zájemci zprostředkovat vhodné zaměstnání, poskytnout mu kariérové poradenství, vhodnou rekvalifikaci nebo ho může zařadit do některého z projektů, jako je např. ,,Outplacement“. Právě tento projekt se zaměřuje na pomoc všem, kteří by mohli přijít o práci nebo by se mohli ocitnout v evidenci ÚP jako nezaměstnaní, nejen z důvodu hromadného propouštění.

Antivirus a kurzarbeit

Současná podoba programu Antivirus byla platná do konce května 2021. Vláda na svém zasedání dne 31. 5. rozhodla, že tento program bude v červnu pokračovat již pouze v režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Za měsíc červen 2021 tedy budou čerpat příspěvek jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění covidem-19. Končí tedy program Antivirus v režimu B a A plus. Režim A pak již nebude možné využívat v souvislosti s nuceným omezením provozu. 

V Parlamentu České republiky je pak stále projednávána novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje nový institut „Příspěvek v době částečné práce“ (tzv. Kurzarbeit). Novela již byla schválena Poslaneckou sněmovnou a momentálně je předmětem projednání v Senátu. Tím, že účinnost „kurzarbeitu“ nastane prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, je zřejmé, že v červnu 2021 ještě nebude možné tento nový institut, plnící do jisté míry současnou podobu programu Antivirus, využít.

Samotný „kurzarbeit“ by měl být aplikován s níže uvedenými podmínkami:

  • doba poskytování příspěvku – nejvýše 12 měsíců;
  • aktivace nařízení vlády;
  • příspěvek poskytován na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň 3 měsíce.

Příspěvek by měl být vyplácen ve výši 80 % náhrady mzdy danému zaměstnanci, včetně pojištění placeného z této části zaměstnavatelem, a to do maximální částky 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozí kalendářního roku. 

Stravenkový paušál – upřesnění v rámci dodatečného stanoviska GFR k paušálu

Od 1. ledna 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat další formu příspěvku na stravování, a to tzv. stravenkový paušál, který je alternativou ke stravenkám.

V návaznosti na předchozí vydání Mzdového zpravodaje – Zima 2021 přinášíme vybraná specifika příspěvku na stravování a jejich řešení:

Délka trvání směny: příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj v případě, že přítomnost zaměstnance v práci během jedné směny trvá alespoň 3 hodiny (zaměstnavatel má právo stanovit vyšší hranice pro nárok na příspěvek, např. 4 hod., 4,5 hod. a více).

Osvobození od daně v případě směny delší než 11 hodin: částka nad 75,60 Kč v rámci jedné směny bude zdanitelným příjmem. Na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad v plné výši.

Osvobození od daně u poplatníků na DPP a DPČ: podmínkou je vymezení určité části pracovní doby (přesně definované směny), a to nejlépe výslovně přímo v příslušné dohodě, a zároveň evidence docházky. Poté lze posuzovat peněžitý příspěvek na stravování jako u ostatních zaměstnanců pracujících na PP.

Osvobození od daně u jednatelů na základě smlouvy o výkonu funkce: podmínkou je vymezení pracovní doby ve smlouvě o výkonu funkce a zároveň evidence docházky. Poté lze příspěvek posuzovat jako příjem do stanoveného limitu od daně osvobozený. Z pohledu společnosti lze tento příspěvek při splnění podmínek uplatnit jako daňový výdaj, trvá-li přítomnost jednatele v práci během vymezené části pracovní doby alespoň 3 hodiny.

Home office a peněžitý příspěvek na stravování: peněžitý příspěvek na stravování lze poskytnout za splnění podmínky, kdy musí být místo bydliště smluvně sjednáno jako pracoviště a zároveň je prokazatelné, že v rámci jedné směny byly odpracovány alespoň 3 hodiny potvrzené evidencí pracovní doby.

Více forem podpory stravování nebo jejich kumulace: zaměstnavatel má z daňového podhledu možnost zvolit, jak bude zajištěno stravování, ale každý zaměstnanec může v daňově zvýhodněném režimu čerpat současně pouze jednu. Je však možné, aby se část zaměstnanců stravovala ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele, část dostávala stravenky a část peněžitý příspěvek na stravování.