Článek

Mzdový zpravodaj - Léto 2016

Daňové změny, novinky, praktické informace

Rozšíření smlouvy o sociálním zabezpečení s USA na zdravotní pojištění

Od 1. května 2016 byla rozšířena působnost smlouvy o sociálním zabezpečení uzavřená s USA na oblast zdravotního pojištění. Zaměstnanci amerických společností vykonávající činnost u dceřiných společností v České republice nejsou v ČR po dobu nejdéle pěti let pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění. Tito zaměstnanci již tedy nemusí platit české zdravotní pojištění, ale měli by si opatřit jiné (soukromé) zdravotní pojištění po dobu svého pobytu na území České republiky pro imigrační účely.

Rozšíření se netýká OSVČ ani rodinných příslušníků zaměstnanců z USA.

Nové povinnosti českých zaměstnavatelů při vysílání zaměstnanců na Slovensko

S účinností od 18. června 2016 stanoví nový slovenský zákon další povinnosti při vysílání zaměstnanců, a to nejen slovenským, ale i zahraničním zaměstnavatelům vysílajícím své zaměstnance na Slovensko.

Dle nové úpravy má tzv. hostující zaměstnavatel nejpozději v den vyslání zaměstnance oznamovací povinnost vůči slovenskému Národnímu inspektorátu práce, v rámci které je povinen sdělit tomuto orgánu zákonem stanovené informace. V průběhu vyslání je zaměstnavatel povinen uchovávat v místě výkonu práce vyslaného zaměstnance pracovní smlouvu, vést a uchovávat evidenci jeho pracovní doby a na žádost inspektorátu práce předložit tyto dokumenty, a to i po skončení vyslání. Při nesplnění výše uvedených povinností může slovenský inspektorát práce rozhodnout o uložení pokuty až do výše 100 000 EUR.

Vzhledem k široké definici pojmu vyslání bude nutné v každém případě pečlivě posoudit, zda se jedná o vyslání dle nové legislativy a zda se tedy vyžaduje, aby český zaměstnavatel plnil výše uvedené zákonné povinnosti.

Otcovská poporodní péče

Dle novely z 11. května 2016 byla vládou schválena otcovská poporodní péče (otcovská dovolená). Důvodem je posílení vazby mezi dítětem a oběma rodiči.
Otcovská dovolená by se měla poskytovat z nemocenského pojištění v rozsahu jednoho týdne a nástup bude možný kdykoliv v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, její čerpání však nebude povinné. Výše sociální dávky je shodná s peněžitou pomocí v mateřství (tzv. mateřskou). Novelu čeká ještě schválení poslaneckou sněmovnou a měla by být zavedena nejpozději k 1. lednu 2017.

Změna sazeb daňového zvýhodnění na děti

1. května 2016 nabyla účinnosti novela zákona o dani z příjmu, kterou se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Oproti původnímu stavu se sleva na druhé dítě zvýšila o 100 Kč na 1 417 Kč měsíčně (17 004 Kč za rok), sleva na třetí a další dítě se zvýšila o 300 Kč na 1 717 Kč měsíčně (20 604 Kč za rok). Sleva na první dítě zůstává beze změn (1 117 Kč měsíčně/13 404 Kč za rok).

Zvýšené měsíční sazby za druhé, třetí a další dítě se poprvé uplatnily v květnových mzdách. Perioda leden až duben 2016, kdy byly uplatňovány sazby v původní výši, bude zúčtována za celé zdaňovací období 2016, a to dorovnáním při ročním zúčtování záloh za rok 2016 nebo v daňovém přiznání za rok 2016.

Čerpání zůstatkové dovolené z roku 2015

Pravidlo, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, nemusí být dodrženo v případech, kdy zaměstnavatel zaměstnanci do 30. 6. následujícího roku neurčí čerpání zůstatkové dovolené z předchozího roku. Pokud nedojde ze strany zaměstnavatele k určení čerpání dovolené z roku 2015 do 30. 6. 2016, může zaměstnanec v souladu s § 218 odst. 3 ZP uplatnit své právo a určit si čerpání zůstatkové dovolené sám. K takovému kroku nemusí mít souhlas zaměstnavatele, je však povinen plánované čerpání písemně oznámit zaměstnavateli minimálně 14 dní dopředu.

Změna zdravotní pojišťovny od 1.7.2016

Zaměstnanci, kteří si v období od 1. ledna 2016 do 31. března 2016 požádali o změnu zdravotní pojišťovny, budou mít novou zdravotní pojišťovnu s účinností od 1. července 2016. Je velice důležité všem zaměstnancům připomenout jejich zákonnou povinnost tuto změnu nahlásit zaměstnavateli.

Počínaje 1. červencem 2016 do 30. září 2016 běží lhůta, ve které může zaměstnanec svou zdravotní pojišťovnu změnit, a to s účinností od 1. ledna 2017.

Při rozhodování o změně zdravotní pojišťovny je dobré zvážit veškerá pozitiva a negativa spojená se změnou (například doporučujeme ověřit, zda má ošetřující lékař s nově zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu).

II. pilíř důchodového spoření

Připomínáme, že důchodové fondy II. pilíře budou zrušeny k 1.7.2016 a vstoupí do likvidace, která bude ukončena do konce roku 2016. Do září 2016 musí účastník důchodového spoření sdělit penzijní společnosti, zda si přeje vyplacení všech prostředků nebo zdali si je přeje převést na jeho případnou smlouvu v III. pilíři - penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Penzijní společnost bude účastníka informovat o možnosti doplatit si pojistné na důchodové pojištění, aby neměl za dobu účasti v II. pilíři sníženou sazbu při výpočtu důchodu.  

Účastníkům, kteří penzijní společnosti do konce září zašlou oznámení, jakým způsobem chtějí naložit se svými prostředky, budou tyto vypořádány do konce prosince 2016 (nejdříve však pravděpodobně v říjnu 2016). Zbylé prostředky, u nichž nebude určeno, jak s nimi naložit, budou nejpozději do konce ledna 2017 převedeny na účet správce pojistného a následně na osobní daňový účet účastníka.

Náležitosti mzdového listu

Mezi povinné náležitosti mzdového listu patří od dubna 2016 i dva údaje, které se týkají českých daňových nerezidentů. Nově se povinně musí na mzdovém listu vést odměna člena orgánu právnické osoby odděleně od dalších příjmů zdaňovaných též srážkovou daní. Druhým nově povinným údajem je den ukončení zaměstnání daňového nerezidenta v České republice.

Považujete tyto informace za užitečné?