Článek

Mzdový zpravodaj - Léto 2017

Daňové změny, novinky, praktické informace

Změna sazeb daňového zvýhodnění na děti

Parlament České republiky schválil novelu zákona o dani z příjmu, kterou se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Oproti původnímu stavu se sleva na druhé dítě zvyšuje o 200 Kč na 1 617 Kč měsíčně (19 404 Kč za rok), sleva na třetí a další dítě se zvyšuje o 300 Kč na 2 017 Kč měsíčně (24 204 Kč za rok). Sleva na první dítě zůstává beze změn (1 117 Kč měsíčně/13 404 Kč za rok).

Novela nabyla účinnosti od 1. července 2017 a navýšení bude platit zpětně za celé zdaňovací období 2017, a to dorovnáním při ročním zúčtování záloh za rok 2017 nebo v daňovém přiznání za rok 2017.

Otcovská poporodní péče

Otcovská je nová dávka ze systému nemocenského pojištění a začne platit od února 2018 (9 měsíců po vyhlášení ve sbírce zákonů). Nárok na ni budou mít muži uvedeni v matrice jako otcové a ti, které jako náhradní rodiče uznal soud. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce bezprostředně před nástupem na otcovskou. Čerpání je možné v období 6 týdnů od narození dítěte nebo převzetí do péče (v tomto případě max. do 7 let věku dítěte). Maximální délka otcovské je 1 týden a nesmí být přerušena. Výše této dávky je shodná s peněžitou pomocí v mateřství, tedy 70% denního vyměřovacího základu. Nárok na výplatu otcovské se bude uplatňovat na předepsaném tiskopise – tento formulář zatím není k dispozici.

Změna zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu

Další zjednodušení ve zdanění příjmů malého rozsahu přináší novela zákona o dani z příjmu, kdy příjem do 2 500 Kč měsíčně bude možno danit srážkovou daní (za předpokladu nepodepsaného Prohlášení poplatníka k dani z příjmu). Poplatník tak již nebude povinen podat daňové přiznání v případě, kdy v některém z měsíců v roce obdržel současně vedle příjmů od svého zaměstnavatele i jiný typ příjmu ze závislé činnosti, který by představoval příjem v zanedbatelné výši (např. účast ve volební komisi, svědečné u zaměstnance).

Zaměstnancům s takovýmto vedlejším příjmem bude stačit roční zúčtování daně (pokud nesplní jiné podmínky pro povinné podání DP, např. příjmy přesahující solidární daň).

Samozřejmě nadále zůstane zachována možnost si daňové přiznání podat dobrovolně a sraženou daň si v něm započítat na daň z celkových ročních příjmů, což může být v některých případech výhodné. Popsaná změna vstoupí v platnost pravděpodobně od ledna 2018.

Rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nákladů vyplacených jednomu zaměstnanci

V souladu se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele stanovilo MPSV pro období 1.5.2017-30.4.2018 rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci na 27 589 Kč.

Vysílání zaměstnanců – novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce

Vzhledem k integraci evropských norem do českého právního systému dochází ke změnám v povinnostech v souvislosti s vysíláním zaměstnanců do České republiky. Zaměstnavatel z jiného členského státu EU, který do ČR vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, má nově povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu; tyto doklady musejí být přeloženy do českého jazyka. Zároveň musí být schopen prokázat dodržování minimálních podmínek vyplývajících z českých pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o minimální mzdě (např. prostřednictvím výplatních pásek). Vzhledem k tomu, že česká společnost, ke které byli zaměstnanci do ČR k výkonu práce vysláni, může za stanovených podmínek ručit za porušení těchto pracovněprávních podmínek, doporučujeme dohlížet na jejich dodržování ze strany zahraničních partnerů a dodavatelů, kteří v ČR poskytují služby prostřednictvím svých vyslaných zaměstnanců.

Navrhované rozšíření daňově zvýhodněných benefitů

Zvažuje se rozšířit daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity o knihy. Zvýhodnění by však bylo podmíněno daňovou neuznatelností na straně zaměstnavatele, případně poskytnutím z fondu kulturních a sociálních potřeb, či ze zisku po zdanění. Osvobozeny by tedy byly tištěné knihy, ve kterých reklama nepřesahuje 50% plochy, přičemž obsah ani téma knih nebude nijak omezen. Taktéž pro jejich nákup bude možno použít poukázky či elektronický systém (kafeterie). Zákon by mohl platit od roku 2018.

Považujete tyto informace za užitečné?