Článek

Mzdový zpravodaj - Léto 2019

Daňové změny, novinky, praktické informace

Přehled novinek ze mzdového prostředí na jednom místě. To je náš čtvrtletní mzdový zpravodaj. Seznamte se blíže se všemi změnami.

Zrušení karenční doby a změny v oblasti nemocenského pojištění

S účinností od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení tzv. karenční doby. Zaměstnancům bude náležet náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku již od 1. pracovního dne. Přitom platí, že DPN, která vznikla před účinností tohoto zákona, se řídí podle dosavadních právních předpisů. Odchylně bude řešen pouze případ, kdy nemoc vznikne 30. 6. 2019 a první směnu zaměstnanec celou odpracuje. V takovém případě by období prvních 14 dnů započalo až od následujícího kal. dne, tedy 1. 7. 2019.

Poskytováním náhrady mzdy za první 3 pracovní dny DPN se zvýší výdaje zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům bude proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 2,3 % na 2,1 % (týká se i OSVČ). Celková sazba pojistného se u zaměstnavatelů sníží z 25 % na 24,8 %. Od července 2019 bude z vyměřovacího základu zaměstnavatele odváděno pojistné ve výši 24,8 %.

Oznamovací povinnost příjmů plynoucích do zahraničí

Toto oznámení (nahrazuje tiskopis Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou) je nutno podávat za členy statutárních orgánů právnických osob v případě, že jsou daňovými nerezidenty. Od 1. 4. 2019 je toto oznámení potřeba podávat na novém tiskopise MF a oznamovací povinnost zaměstnavatele se nově rozšířila o oznamování příjmů osvobozených od daně a příjmů, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v ČR – obojí za předpokladu, že příjem je vyšší než 100 000 Kč měsíčně.

Oznámení je nutné podat elektronicky (datovou schránkou, EPO), a to vždy do konce následujícího měsíce za měsíc, za který byl příjem zúčtován (prvně tedy byla povinnost podat nové oznámení za měsíc duben do konce května).

Změna limitu rozhodného příjmu pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybírané srážkou

Dne 1. 5. 2019 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.

Změna při výpočtu superhrubé mzdy od ledna 2019 – potvrzení Koordinačním výborem

Jak jsme již informovali v předchozím mzdovém zpravodaji, od 1. 1. 2019 se změnil způsob výpočtu superhrubé mzdy pro zaměstnance, kteří jsou účastníky povinného pojištění v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku. Nově musí být do superhrubé mzdy připočteno povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem v daném státě (zahrne se výhradně pojistné hrazené zaměstnavatelem, které podstatou odpovídá tuzemskému zdravotnímu, nemocenskému a důchodovému pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Ačkoliv může být tento postup výpočtu superhrubé mzdy administrativně náročný, Koordinační výbor v březnu 2019 potvrdil, že výše uvedený postup musí být dodržen a žádné jiné řešení není možné.

Exekuční/insolvenční srážky ze mzdy – zvýšení hranice pro sražení plně zabavitelné částky

S účinností od 1. 6. 2019 se mění částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek sráží bez omezení. Doposud tuto hranici tvořila částka 9 643 Kč (součet částek životního minima 3 410 Kč a normativních nákladů na bydlení 6 233 Kč). Na základě novely nařízení o nezabavitelných částkách se od 1. 6. 2019 tato hranice zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 19 286 Kč. Způsob výpočtu výše srážek ze mzdy podle exekučních předpisů se nijak nemění.

Prakticky se při výpočtu mezd tato změna promítne pouze do podoby zvýšení stanovené hranice pro ponechání nezabavitelné částky poprvé za výplatní období měsíce června 2019. Tato změna garantuje zaměstnancům větší rozsah ponechané mzdy, zároveň se snaží o vyšší motivaci zaměstnanců postižených srážkami ze mzdy k dosažení vyšších výdělků.

eNeschopenka – novela zákona o nemocenském pojištění

Novelou zákona o nemocenském pojištění Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí od 1. 1. 2020 provoz kompletního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení toku informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.

Lékař již nebude vystavovat pětidílný papírový formulář, ale eNeschopenku vystaví ve svém lékařském softwaru, nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Z registrů se automaticky předvyplní osobní údaje pacienta/zaměstnance, včetně údajů o zaměstnavateli a lékař doplní pouze údaje o diagnóze a datu vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Následně elektronicky zašle toto hlášení na ČSSZ. Zaměstnanec však musí i nadále jakýmkoliv způsobem svého zaměstnavatele neprodleně informovat o překážce v práci (obecná pracovněprávní povinnost). Lékař následně opět přes software nebo ePortál potvrzuje trvání a ukončení DPN, případně změnu pobytu a vycházek v průběhu DPN.

Zaměstnavatel bude mít možnost požádat o zasílání tzv. proaktivních notifikací o DPN svých zaměstnanců (žádost bude možné podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ, která bude přístupná po přihlášení přes datovou schránku nebo portál NIA), notifikace pak bude okamžitě zaslána při každém hlášení ošetřujícího lékaře. Jinak bude informace zasílána zaměstnavateli neprodleně po zpracování těchto hlášení v systémech ČSSZ (po verifikaci údajů). Zaměstnavatel také bude moci pověřit k využívání služeb ePortálu ČSSZ své zaměstnance nebo jiné subjekty, např. zpracovatele mezd.

Při trvání DPN déle než 14 dní bude mít zaměstnavatel i nadále povinnost zaslat elektronicky přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského. Na této příloze nově uvádí též účet, na který zaměstnanci vyplácí mzdu (pokud si zaměstnanec nezvolí jiný způsob výplaty dávek) a rovněž při ukončení takové DPN (a návratu zaměstnance zpět do zaměstnání) zašle elektronicky hlášení o případném výkonu práce zaměstnance v poslední den DPN, nebo případně v jejím průběhu.

ČSSZ na základě těchto elektronických hlášení od lékaře a zaměstnavatele zpracuje výplatu nemocenských dávek.