Článek

Mzdový zpravodaj - Léto 2020

Daňové změny, novinky, praktické informace

Přehled novinek ze mzdového prostředí na jednom místě. To je náš čtvrtletní mzdový zpravodaj. Seznamte se blíže se všemi změnami.

Částečné prominutí penále za neuhrazené platby pojistného na sociální pojištění

Pokud zaměstnavatel jako poplatník nezaplatil pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) za kalendářní měsíce květen 2020 až červenec 2020 v zákonné lhůtě nebo pojistné zaplatil v nižší částce a dluh vzniklý z tohoto důvodu uhradí nejpozději do 20. října 2020, snižuje se penále z přibližné částky 20 % ročně z tohoto dluhu na jednu pětinu, tedy na 4 % ročně. Podmínkou pro toto snížení penále je, že zaměstnavatel za všechny kalendářní měsíce odvedl část pojistného za zaměstnance, a to ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené v přehledu o pojistném.

Dluh na pojistném a na penále takto vzniklý se v období od 21. června 2020 do 20. října 2020, pro účely potvrzování bezdlužnosti zaměstnavatele, nepovažuje za dluh.  

Prominutí penále na zdravotní pojištění

Koncem března proběhla změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného. Neuhrazené pojistné zaměstnavatele za zaměstnance za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 není předmětem penále, a to až do 21. září 2020. Penále se začne počítat až od 22. září 2020. Toto se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které jsou splatné do 20. března 2020.

Program Antivirus

Režim B – byl prodloužen do 31. srpna 2020

Režim C - Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu, přičemž výše vyměřovacího základu, kterou lze takto odečíst, je zastropována částkou 52.253,- Kč. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“, který bude na příslušné měsíce doplněn o snížený vyměřovací základ.

Podmínky nároku na prominutí pojistného (splnění se zjišťuje za každý měsíc zvlášť):

 • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dni měsíce více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru účastných na nemocenském pojištění.
 • Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se oproti stavu k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %.
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se nesnížil o více než 10 % v porovnání se stejnými daty za březen 2020.
 • Zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnance ve výši 6,5 %.
 • V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky z programu Antivirus – režim B.

Zaměstnavatel, který již přehled za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen podal, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného.

ČSSZ a elektronizace předepsaných tiskopisů a plateb

S účinností od 1. 7. 2020 je zaměstnavatel nově povinen předkládat veškeré tiskopisy příslušné ČSSZ (např. oznámení o nástupu/skončení zaměstnání, ELDP, přílohy k dávkám nemocenského pojištění apod.) již výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-podání přímo ze mzdového systému, pomocí e-portálu ČSSZ, případně datovou schránkou.

Není-li z jakéhokoliv důvodu možné tiskopis doručit na ČSSZ v elektronické podobě, musí na něm být uveden důvod doručení papírovou formou.

Doklady k OČR, žádosti o dávky otcovské poporodní péče, žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, která vznikla před 1. 1. 2020, bude zaměstnavatel i nadále na ČSSZ zasílat v papírově podobě.

Zároveň s účinností od 1. 6. 2020 došlo k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ. Platby je možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet OSSZ.

Čerpání ošetřovného od 1. července

Od 1. července se podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného vrátí do původního stavu. Jaké jsou podmínky pro čerpání ošetřovného od 1. 7. 2020?

 • Ošetřovné lze čerpat pouze na dítě mladší 10 let,
 • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti,
 • ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 kalendářních dnů,
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nový vzorec pro výpočet exekučních a insolvenčních srážek

Jak již bylo avizováno v předcházejícím čísle Mzdového zpravodaje, od 1. července 2020 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 62/2020 Sb., které zásadně upravilo vzorec pro výpočet nezabavitelné částky.

Od výše zmíněného data se bude při výpočtu nezabavitelné částky postupovat tak, že se ze součtu částky životního minima jednotlivce (ŽMJ) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (NNB) nově vypočítají tři čtvrtiny (do 30. 6. 2020 dvě třetiny). Pokud se bude nezabavitelná částka dále navyšovat o vyživované osoby, nově se přičte jedna třetina (do 30. 6. 2020 jedna čtvrtina) nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu.

Změna ve výpočtu nezabavitelné částky je platná pro zpracování mezd za měsíc červenec 2020 vyplácených zaměstnancům v srpnu 2020.

Novela zákoníku práce

Novelou zákoníku práce dochází ke změně některých pracovněprávních souvislostí:

 • sdílené pracovní místo – s účinnosti od 1. 1. 2021 lze zřídit tzv. sdílené pracovní místo,
 • čerpání dovolené – s účinností od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu nároku a čerpání dovolené za kalendářní rok. Dovolená se redukuje na kalendářní rok a její poměrnou část a na dodatkovou dovolenou, přičemž se ruší dovolená za odpracované dny,
 • nová pravidla pro doručování zaměstnanci – s účinností od 30. 7. 2020,
 • náhrada újmy na zdraví – s účinností od 1. 1. 2021 se zavádí institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, kdy jsou následky srovnatelné s úmrtím zaměstnance,
 • pracovní volno pro zaměstnance – s účinností od 1. 1. 2021 – dochází k aktualizaci v oblasti rozšíření podmínek pro přiznání náhrady mzdy zaměstnanci v případě činnosti na dětských táborech a soustředěních,
 • vysílání zaměstnanců do zahraničí – s účinností od 30. 7. 2020 se rozšiřuje informační povinnost vůči vysílající agentuře práce a také k rozšíření aplikace ustanovení ZP,
 • nová pravidla zániku pracovního poměru – s účinností od 30. 7. 2020 se rozšiřují podmínky při ukončení pracovního poměru při přechodu u převodu činnosti 
 • poskytování potvrzení o zaměstnání – s účinností od 30. 7. 2020 nebude nově povinnost vydávat potvrzení o zaměstnání DPP, která nezaložila účast na nemocenském pojištění a odměna z DPP nebyla předmětem srážek ze mzdy.