Článek

Mzdový zpravodaj - Podzim 2017

Daňové změny, novinky, praktické informace

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se zvýší minimální mzda o 1.200 Kč na 12.200 Kč, minimální hodinová mzda se zvýší na 73,20 Kč. V návaznosti na to se také valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, a to na 12.200 Kč až 24.400 Kč (8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací).

Uchazeč o zaměstnání a nekolidující zaměstnání

Dne 29. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č.206/2017 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon o zaměstnanosti. Novelizace mimo jiné vylučuje pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce z okruhu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Zaměstnavatel může tedy s uchazečem o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, uzavřít pouze pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Pro mzdu, plat nebo odměnu stále platí, že nesmí překročit polovinu minimální mzdy.

Uchazeči o zaměstnání, kteří vykonávají nekolidující zaměstnání formou dohody o provedení práce, si musí do 29. 10. 2017 vybrat z následujících tří možností: 1. ukončit takové zaměstnání, 2. uzavřít jiný pracovněprávní vztah, 3. požádat o ukončení vedení v evidenci úřadu práce.

Příjmy ze závislé činnosti zdaňované srážkou - změna

Od 1. 1. 2018 se stávající režim daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby v rámci příjmů ze závislé činnosti rozšiřuje i na příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 2.500 Kč, a to za podmínky, že zaměstnanec u něj nepodepsal/neučinil prohlášení k dani. Jedná se např. o výkon funkce člena volební komise, příjem ze zaměstnání malého rozsahu, dohodu o pracovní činnosti do výše hrubého příjmu 2.500 Kč nebo příjem z titulu podání svědecké výpovědi na policii. Pro tyto příjmy tak platí obdobný daňový režim jako pro dohody o provedení práce do 10.000 Kč.

Poplatníkovi zůstane možnost započtení sražené daně z výše uvedených příjmů na celoroční daň v daňovém přiznání.

Zvýšení částky za odběr krve pro účely nezdanitelné části základu daně

S účinností od 1. 8. 2017 nabývá platnosti změna zákona o dani z příjmu, týkající se nezdanitelné části základu daně. Změna upravuje částku, kterou je oceněn jeden odběr krve a jejích složek, a to ze 2.000 Kč na 3.000 Kč. Nově lze od základu daně odečíst také hodnotu jednoho odběru krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem), která je oceněna částkou 20.000 Kč. Důležité je, že tyto částky již mohou poplatníci uplatnit ve zdaňovacím období roku 2017, tedy buď v ročním zúčtování daně za rok 2017, nebo pak v daňovém přiznání za stejné období.

Zvýšení sazby pro výpočet nemocenské

Od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení sazeb pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Nově bude od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (dále jen "DPN") nebo karantény zvýšena sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne DPN nebo karantény se sazba zvyšuje z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Ostatní dávky (nemocenská od 15. do 30. kalendářního dne DPN, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství) zůstávají beze změny.

Otcovská poporodní péče

Otcovská je nová dávka ze systému nemocenského pojištění a začne platit od 1. 2. 2018. Nárok na ni mají muži uvedeni v matrice jako otcové a ti, které jako náhradní rodiče uznal soud. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce bezprostředně před nástupem na otcovskou. Čerpání je možné v období 6 týdnů od narození dítěte nebo převzetí do péče (v tomto případě max. do 7 let věku dítěte). Dle přechodných ustanovení bude otcovská náležet i na dítě narozené nebo převzaté do péče dnem 21. 12. 2017 a později.

Maximální délka otcovské je 1 týden a není možné ji přerušit. Výše této dávky je shodná s peněžitou pomocí v mateřství, tj. 70 % denního vyměřovacího základu. Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném tiskopise.

Považujete tyto informace za užitečné?