Článek

Mzdový zpravodaj - Zima 2016

Daňové změny, novinky, praktické informace

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2016 a zvýšení hranice pro odvod solidární daně

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění se v roce 2016 zvyšuje z 1 277 328 Kč na 1 296 288 Kč. Tímto se také posouvá hranice solidárního zvýšení daně, která bude v roce 2016 placena z příjmu přesahujícího 108 024 Kč hrubého měsíčně.

Sleva za umístění dítěte (školkovné)

Slevu za umístění dítěte za rok 2015 lze uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, nebo u správce daně v rámci daňového přiznání. Sleva se vztahuje na zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně ve výši 9 200 Kč. Slevu lze uplatnit na základě potvrzení o výši úhrady školkovného (vydá příslušné zařízení, které dítě navštěvuje) ve výši výdajů (bez stravy) vynaložených za umístnění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období.

Cestovní náhrady při pracovní cestě

V roce 2016 dochází k úpravám v sazbách cestovních náhrad, jenž jsou zaměstnancům vypláceny při pracovní cestě. V souvislosti s užitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě vzniká zaměstnanci jednak nárok na náhradu za opotřebení vozidla a dále náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za opotřebení vozidla se pro rok 2016 zvyšuje o 10 haléřů a zaměstnanci tak náleží částka 3,80 Kč za ujetý kilometr. V případě náhrady za pohonné hmoty naopak dochází k výraznému poklesu vyhláškových cen pohonných hmot, reagující na pokles cen v roce 2015. V případě, že zaměstnanec bude v roce 2016 uplatňovat náhradu za spotřebované pohonné hmoty využitím vyhláškových cen, může si uplatnit náhradu ve výši 30,60 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu či 29,10 Kč za 1 litr spotřebované nafty. V případě nafty dochází tedy ke snížení vyhláškové ceny o 7 Kč na 1 litr. Zaměstnanec má samozřejmě právo namísto vyhláškových cen uplatňovat náhradu na základě skutečných výdajů zjištěných z dokladu o uhrazení pohonných hmot.

V roce 2016 dochází rovněž ke zvýšení sazeb tuzemského stravného v jednotlivých časových pásmech a to o 1 až 3 koruny oproti roku 2015. Nově tedy zaměstnanec má nárok na stravné nejméně ve výši 70 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin, ve výši 106 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, a ve výši 166 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin. Princip krácení stravného se nemění.

Pro rok 2016 došlo i ke změnám výše zahraničního stravného ve vybraných státech. Stravné při pracovních cestách do zemí Evropské unie se nemění.

Nová oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů

Od 1.1.2015 vešla v platnost novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné zavádí povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob oznamovat osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč. Mezi osvobozené příjmy patří např. příjem z prodeje nemovitosti, družstevního podílu, z převodu cenných papírů, výhry v loteriích, osvobozené dary a dědictví. Výše příjmů se posuzuje jednotlivě. Poplatník musí osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč oznámit finančnímu úřadu nejpozději do konce lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tj. do 1.4.2016 při neprodloužení lhůty pro jeho podání. Tato povinnost platí pro všechny poplatníky, kteří obdrží osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, tedy i ty, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání. Pokud poplatník oznamovací povinnost nesplní, hrozí mu pokuta ve výši 15 % z celé částky daného osvobozeného příjmu.

Bolestné

Dne 26.10.2015 bylo vyhlášeno a nabylo účinnosti nařízení o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Nově činí hodnota 1 bodu 250 Kč. Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.

Změna zdravotní pojišťovny od 1.1.2016

K datu 1.1.2016 mohli zaměstnanci změnit zdravotní pojišťovnu. Dovolujeme si připomenout, že každá taková změna musí být neprodleně nahlášena zaměstnavateli (a taktéž zpracovateli mezd).

Nový státní svátek – Velký pátek

Velký pátek, který je součástí Velikonoc, je od roku 2016 nově schváleným státním svátkem a tedy i dnem pracovního klidu.

Ukončení II. Pilíře – Důchodového spoření

Od ledna 2016 je ukončeno placení pojistného na důchodové spoření. Důchodové fondy budou zrušeny k 1.7.2016 a vstoupí do likvidace, která bude ukončena do konce roku 2016 (tím důchodové fondy zaniknou). Do konce března 2016 doručí penzijní společnosti účastníkům písemné oznámení o zahájení procesu ukončení s výzvou, aby jim účastník do září 2016 sdělil, zda si přeje vyplacení všech prostředků nebo převedení na jeho případnou smlouvu v III. pilíři - penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Penzijní společnosti budou také účastníka informovat o možnosti doplatit si pojistné na důchodové pojištění, aby neměl za dobu účasti v II. pilíři sníženou sazbu při výpočtu důchodu.

Účastníkům, kteří zašlou penzijní společnosti do konce září oznámení, jakým způsobem chtějí naložit se svými prostředky, budou tyto vypořádány do konce prosince 2016 (nejdříve však pravděpodobně v říjnu 2016). Zbylé prostředky, u nichž nebude určeno, jak s nimi naložit, budou nejpozději do konce ledna 2017 převedeny na účet správce pojistného a následně na osobní daňový účet účastníka.

Odpočet ze základu zdravotního pojištění

Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení platby státu za „státní“ pojištěnce z částky 6 259 Kč na 6 444 Kč. Mění se tedy částka, která se za určitých podmínek odpočítává od vyměřovacího základu na zdravotní pojištění. Nárok na odpočet se týká pouze těch zaměstnavatelů, kteří splňují podmínky uvedené v par. 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.: nárok na uplatnění odpočtu může použít zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením a tento odpočet lze uplatnit jen u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod.

Odpočet je možné provést i v případě, kdy výše uvedené skutečnosti netrvají celý měsíc.

Plnění povinného podílu při zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním

Tato povinnost se vztahuje na každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu za kalendářní rok.

Povinnost může zaměstnavatel plnit:

  • Zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4 %;
  • Odebíráním výrobků, služeb anebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením - za rok 2015 plnění za jednoho přepočteného zaměstnance ve výši 181.321 Kč;
  • Odvodem do státního rozpočtu - za rok 2015 za jednoho přepočteného zaměstnance 64.758 Kč.

Zaměstnavatel je povinen do 15. února 2016 písemně oznámit na předepsaném formuláři způsob plnění a do stejného dne odvést do státního rozpočtu částku odpovídající rozdílu při neplnění této povinnosti.

Považujete tyto informace za užitečné?