Článek

Mzdový zpravodaj - Zima 2017/2018

Daňové změny, novinky, praktické informace

Změna sazby daňového zvýhodnění na první dítě

Novelou zákona o dani z příjmu dochází od 1.1.2018 k navýšení daňového zvýhodnění na první dítě o 150 Kč na 1 267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně). Sleva na druhé dítě (1 617 Kč měsíčně/19 404 Kč ročně) a na třetí a další dítě (2 017 Kč měsíčně/24 204 Kč ročně) zůstává beze změn.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2018 a zvýšení hranice pro odvod solidární daně

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění se v roce 2018 zvyšuje z 1 355 136 Kč na 1 438 992 Kč. Tímto se také posouvá hranice solidárního zvýšení daně, která bude v roce 2018 placena z příjmu přesahujícího 119 916 Kč měsíčně.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018

Od 1.1.2018 se zvyšuje minimální mzda o 1 200 Kč na 12 200 Kč, minimální hodinová mzda se zvyšuje na 73,20 Kč. Zvyšují se i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, a to na 12 200 Kč až 24 400 Kč (osm skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací). Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje např.: výši hranice pro vznik nároku na daňový bonus (roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy/měsíčně alespoň poloviny minimální mzdy); maximální výši výdělku uchazeče o zaměstnání v evidenci ÚP (polovina minimální mzdy); výši dávek státní sociální podpory vyjma dávek, při kterých se bere ohled na příjem žadatele; zvýšení maximální daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (ve výši minimální mzdy); zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně z příjmu (do 36násobku minimální mzdy – 439 200 Kč pro rok 2018).

Nová výše minimálního vyměřovacího základu pro ZP v roce 2018

V souvislosti se změnou minimální mzdy od ledna 2018 dochází i ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, a tedy i minimální výše měsíčního pojistného, které jsou povinny hradit osoby bez zdanitelných příjmů a které je hrazeno například za tzv. státní kategorie pojištěnců (studenti, starobní důchodci, ženy na mateřské, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce aj.).

Minimální měsíční vyměřovací základ ZP pro rok 2018 činí 12 200 Kč a měsíční pojistné 1 647 Kč.

Nový limit a potvrzení nároku na snížení základu daně z titulu spoření na penzi

Pro účely snížení základu daně z příjmu se od zdaňovacího období 2017 zvýšil limit zaplaceného penzijního připojištění (penzijního spoření) na 24 000 Kč ročně. Nově se však započítávají pouze platby, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši 1 000 Kč. Penzijní společnosti proto budou muset upravit vystavovaná potvrzení tak, aby bylo možné správnost částky pro snížení základu daně ověřit.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO

Od zdaňovacího období 2018 dochází k rozšíření komunikace mezi zaměstnavatelem (plátcem daně) a zaměstnancem (poplatníkem) v oblasti zákona o daních z příjmů tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů, slev a daňového zvýhodnění. Nově mohou Prohlášení k dani mimo dosavadní listinné podoby předkládat a podepisovat v elektronické formě. Je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Jedná se např. o elektronický podpis nebo identifikaci prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele. Volba formy prohlášení je čistě na rozhodnutí zaměstnavatele, případně lze obě uvedené formy kombinovat.

V souvislosti s výše uvedenou zákonnou změnou také Ministerstvo financí zveřejnilo nové vzory tiskopisů určené pouze pro jedno zdaňovací období a s platností od roku 2018. Jedná se o Prohlášení poplatníka daně z příjmu, tiskopis 25 5457 Mfin 5457, vzor č. 26, a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, tiskopis 25 5457/B Mfin 5457/B, vzor č. 1.

Dosud používaný tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmu, vzor č. 25 (platný na tři zdaňovací období) bude možné i nadále používat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou.

Tištěné knihy jako další druh benefitu

Od 1.1.2018 se rozšiřuje výčet daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů o příspěvek na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti, ve kterých reklama nepřesahuje 50 % plochy. Na straně zaměstnavatele jde o daňově neuznatelný náklad, příspěvek lze také poskytnout z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů v návaznosti na invaliditu a průkaz ZTP/P

Od 1.1.2018 se nově invalidita poplatníka daňově promítá v návaznosti na skutečnost, odkdy byl/nebyl přiznán invalidní důchod nebo status ZTP/P, nikoliv na skutečné pobírání důchodu či obdržení průkazu ZTP/P. Obdobně se bude posuzovat invalidita vyživovaného manžela (manželky).

Změny ve výši a čerpání rodičovského příspěvku

Od 1.1.2018 se ruší horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, bude tedy umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (PPM). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji. Pro rodiče s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 330 000 Kč. Rodiče, kteří chtějí změny využít, však musí podat novou žádost. Pokud již původní částku 220 000 Kč vyčerpali a dětem ještě nejsou čtyři roky, mohou si znovu o příspěvek zažádat a čerpat ho až do nově stanovené výše, případně do čtyř let věku dětí.

Dále si rodiče, kteří neměli nárok na PPM, mohou nově zvolit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky (jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané). Novou volbu výše příspěvku musí opět provést na příslušném formuláři.

Zvýšení sazby pro výpočet nemocenské

Od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení sazeb pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Nově je od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) nebo karantény zvýšena sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne DPN nebo karantény se sazba zvyšuje z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Nová dávka – dlouhodobé ošetřovné

S účinností od 1.6.2018 se zavádí nová dávka nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Podmínkami pro uznání nároku jsou: závažné zhoršení zdravotního stavu ošetřované osoby, vyžadující alespoň 7denní hospitalizaci, a potvrzení v době propuštění, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů; písemný souhlas k ošetřování udělený konkrétní osobě; ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by žili s ošetřovaným ve společné domácnosti (avšak tato podmínka platí u jiné fyzické osoby, např. druh, družka); u ošetřující osoby/zaměstnance musí nemocenské pojištění trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů a OSVČ musí být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících; ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost.

Dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřovaného z nemocnice. Dávka nenáleží za dobu, kdy dlouhodobá péče poskytována není, např. z důvodu další hospitalizace.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí péče. Zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu v tom brání závažné provozní důvody.

Cestovní náhrady při pracovní cestě

Od 1.1.2018 dochází k úpravám v sazbách cestovních náhrad, jež jsou zaměstnancům vypláceny při pracovní cestě. V souvislosti s užitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě vzniká zaměstnanci jednak nárok na náhradu za opotřebení vozidla, jednak náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za opotřebení vozidla se pro rok 2018 zvyšuje na 4,00 Kč za ujetý kilometr. V případě, že zaměstnanec bude v roce 2018 uplatňovat náhradu za spotřebované pohonné hmoty využitím vyhláškových cen, může si uplatnit náhradu ve výši 30,50 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu či 29,80 Kč za 1 litr spotřebované nafty. Zaměstnanec má samozřejmě právo namísto vyhláškových cen uplatňovat náhradu na základě skutečných výdajů zjištěných z dokladu o uhrazení pohonných hmot.

V roce 2018 dochází rovněž ke zvýšení sazeb tuzemského stravného v jednotlivých časových pásmech. Nově tedy má zaměstnanec nárok na stravné nejméně ve výši 78 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin; ve výši 119 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; a ve výši 186 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin. Princip krácení stravného se nemění.

Změna v základních sazbách zahraničního stravného pro rok 2018

Dne 1.1.2018 nabývá platnosti vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018. Základní sazby zahraničního stravného byly zvýšeny pro několik zemí, přičemž z těch významnějších bychom zmínili zvýšení v případě Austrálie (z 50 na 55 USD), Belgie (ze 45 na 50 EUR), Korejské republiky (ze 45 na 50 EUR) a Velké Británie (ze 40 na 45 EUR).

Zdanění akcií získaných zaměstnancem od mateřské společnosti

V případě, že zaměstnanec obdrží od mateřské společnosti svého zaměstnavatele (tedy od společnosti, s níž nemá uzavřen pracovněprávní vztah a pro niž nevykonává žádnou činnost) akcie, je v souladu se zákonem o daních z příjmů povinen takto nabytý příjem zdanit. Získání akcií sice představuje pro zaměstnance příjem ze závislé činnosti (souvisí s výkonem práce pro jeho zaměstnavatele), nicméně vzhledem ke skutečnosti, že náklady spojené s akciovým plánem, ke kterému zaměstnanec přistoupil, nejsou přefakturovány na jeho přímého zaměstnavatele a že zaměstnanec nevykonával pro mateřskou společnost žádnou činnost, není možné tento příjem zdanit v rámci mzdové evidence, a zaměstnanec je proto povinen tento příjem deklarovat v daňovém přiznání. Příjem z akcií je přitom nutné zahrnout do daňového přiznání za období, ve kterém zaměstnanec akcie nabyl.

Ve výše uvedených případech není tedy možné zaměstnanci provést roční zúčtování daně a zaměstnavatel by měl zaměstnance instruovat k podání daňového přiznání. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že informace o nabytých akciích jsou v rámci mezinárodní výměny informací předávány české daňové správě a ta kontroluje, zda zaměstnanec svoji povinnost podat daňové přiznání a zdanit příjem ze získaných akcií skutečně splnil.