Článek

Mzdový zpravodaj - Zima 2018/2019

Daňové změny, novinky, praktické informace

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2019 a zvýšení hranice pro odvod solidární daně

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění se v roce 2019 zvyšuje z 1.438.992 Kč na 1.569.552 Kč. Tímto se také posouvá hranice solidárního zvýšení daně, která bude v roce 2019 placena z příjmu přesahujícího 130.796 Kč měsíčně.

Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění činní 3.000 Kč (navýšení z původní částky 2.500 Kč), u dohod o provedení práce nadále platí zúčtovaný příjem nad 10.000 Kč.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální mzda o 1.150 Kč na 13.350 Kč, minimální hodinová mzda se zvyšuje na 79,80 Kč. Zvyšují se i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, a to na 13.350 Kč až 26.700 Kč (8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací). Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje např.: výši hranice pro vznik nároku na daňový bonus (roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy/měsíčně alespoň poloviny minimální mzdy, tj. 6.675 Kč); maximální výši výdělku uchazeče o zaměstnání v evidenci ÚP (polovina minimální mzdy); výši dávek státní sociální podpory vyjma dávek, při kterých se bere ohled na příjem žadatele; zvýšení maximální daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (ve výši minimální mzdy); zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně z příjmu (do 36násobku minimální mzdy – 480.600 Kč pro rok 2019).

Nová výše minimálního vyměřovacího základu pro ZP v roce 2019

V souvislosti se změnou minimální mzdy od ledna 2019 dochází i ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění a tedy i minimální výše měsíčního pojistného, které jsou povinny hradit osoby bez zdanitelných příjmů a které je hrazeno např. za tzv. státní kategorie pojištěnců (studenti, starobní důchodci, ženy na mateřské, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce aj.).

Minimální měsíční vyměřovací základ ZP pro rok 2019 činí 13.350 Kč a měsíční pojistné 1.803 Kč.

Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí

Od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení částky životního minima na částku 9.643 Kč. Z tohoto základu se vypočte nově nezabavitelná částka na jednotlivce (2/3 základu) ve výši 6.428,67 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 z nezabavitelné částky jednotlivce) ve výši 1.607,17 Kč.

Změna při výpočtu superhrubé mzdy od ledna 2019

Od 1. 1. 2019 je při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti nutné rozlišovat, ve kterém státě se zaměstnanec účastní povinného pojištění (na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Stejný postup bude platit pro daňová přiznání od zdaňovacího období roku 2019.

Pokud je zaměstnanec pojištěn v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku, je nutné výpočet upravit: do superhrubé mzdy bude patřit povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem v daném státě.

Pro zaměstnance, kteří se účastní povinného pojištění v České republice nebo v mimoevropském státě, se nic nemění: superhrubá mzda bude u nich vypočtena jako hrubý zdanitelný příjem navýšený o české povinné pojistné placené zaměstnavatelem, resp. hypotetické české pojistné.

Nárok na ošetřovné u DPP a DPČ

Dovolujeme si připomenout, že podle § 39 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nemají zaměstnanci konající svoji výdělečnou činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nárok na ošetřovné.

Cestovní náhrady při pracovní cestě

Od 1. 1. 2019 dochází k úpravám v sazbách cestovních náhrad, jenž jsou zaměstnancům vypláceny při pracovní cestě. V souvislosti s užitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě vzniká zaměstnanci jednak nárok na náhradu za opotřebení vozidla a dále náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za opotřebení vozidla se pro rok 2019 zvyšuje na 4,10 Kč za ujetý kilometr. V případě, že zaměstnanec bude v roce 2019 uplatňovat náhradu za spotřebované pohonné hmoty využitím vyhláškových cen, může si uplatnit náhradu ve výši 33,10 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu či 33,60 Kč za 1 litr spotřebované nafty. Zaměstnanec má samozřejmě právo namísto vyhláškových cen uplatňovat náhradu na základě skutečných výdajů zjištěných z dokladu o uhrazení pohonných hmot.

V roce 2019 dochází rovněž ke zvýšení sazeb tuzemského stravného v jednotlivých časových pásmech. Nově má tedy zaměstnanec nárok na stravné nejméně ve výši 82 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin; ve výši 124 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; a ve výši 195 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin. Princip krácení stravného se nemění.

Změna v základních sazbách zahraničního stravného pro rok 2019

1. 1. 2019 nabývá platnosti vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. Základní sazby zahraničního stravného byly zvýšeny pro několik zemí, přičemž z těch významnějších bychom zmínili zvýšení v případě Argentiny (ze 45 na 50 USD), Nizozemska (ze 45 na 50 EUR), Polska (ze 35 na 40 EUR) a Saudské Arábie (ze 40 na 45 EUR).

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2018

Český statistický úřad vyhlásil dne 4. 12. 2018 průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2018 ve výši 31.225 Kč (předcházející částka byla 28.761 Kč). Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 218.575 Kč bez DPH (31.225 x 7). Odvod do státního rozpočtu by za jednu celou nenaplněnou osobu se ZP činil 78.063 Kč (31.225 x 2,5).

Statistické šetření ISPV

Pro firmy, které jsou zapojeny do statistického šetření ISPV, byla nově v rámci pololetního šetření přiřazena položka Oboru nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Tato položka se bude poprvé sbírat v datech ISPV za 4. čtvrtletí 2018 (termín odevzdání dat do 25. 1. 2019). OBORVZD se týká všech zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním (absolventů SŠ, VOŠ, konzervatoře a VŠ). U zaměstnanců se základním vzděláním či bez vzdělání se položka nevyplňuje. Nevyplňuje se také za pracovníky na DPP, DPČ, mateřské a rodičovské dovolené. Struktura kódu OBORVZD v předepsaném formátu se skládá z roku ukončení studia, kódu školy, kódu oboru vzdělání, kódu programu (pouze u VŠ vzdělání) a kódu sídla školy (obce). K vytvoření kódu slouží aplikace Výběr oboru vzdělání https://www.obory-vzdelani.cz/. Po zadání údajů o studiu zaměstnance aplikace vygeneruje výsledný 30místný kód.

Zdanění akcií získaných zaměstnancem od mateřské společnosti

V případě, že zaměstnanec obdrží od mateřské společnosti svého zaměstnavatele (tedy od společnosti, s níž nemá uzavřen pracovněprávní vztah a pro niž nevykonává žádnou činnost) akcie, je v souladu se zákonem o daních z příjmů povinen takto nabytý příjem zdanit. Získání akcií sice představuje pro zaměstnance příjem ze závislé činnosti (souvisí s výkonem práce pro jeho zaměstnavatele), nicméně vzhledem ke skutečnosti, že náklady spojené s akciovým plánem, ke kterému zaměstnanec přistoupil, nejsou přefakturovány na jeho přímého zaměstnavatele a že zaměstnanec nevykonával pro mateřskou společnost žádnou činnost, není možné tento příjem zdanit v rámci mzdové evidence, a zaměstnanec je proto povinen tento příjem deklarovat v daňovém přiznání. Příjem z akcií je přitom nutné zahrnout do daňového přiznání za období, ve kterém zaměstnanec akcie nabyl.

Ve výše uvedených případech není tedy možné zaměstnanci provést roční zúčtování daně a zaměstnavatel by měl zaměstnance instruovat k podání daňového přiznání. V této souvislosti bychom si dovolili upozornit, že informace o nabytých akciích jsou v rámci mezinárodní výměny informací předávány české daňové správě a ta kontroluje, zda zaměstnanec svoji povinnost podat daňové přiznání a zdanit příjem ze získaných akcií skutečně splnil.