Článek

Mzdový zpravodaj - Léto 2022

Daňové změny, novinky, praktické informace

Přehled novinek ze mzdového prostředí na jednom místě. To je náš čtvrtletní mzdový zpravodaj. Seznamte se blíže se všemi změnami.

Prozkoumej obsah

Osvobození nepeněžitého plnění zaměstnavatele, které si zaměstnanec hradí sám

Zákon o dani z příjmů stanovuje, že osvobozeným příjmem zaměstnance je nepeněžní plnění ve formě využití:

  • zdravotnických zařízení, 
  • vzdělávacích zařízení,- rekreačních zařízení, 
  • příspěvku na kulturní či sportovní akce. 

Tato plnění poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za splnění dalších podmínek dle zákona o dani z příjmů.

Nejvyšší správní soud potvrdil, že pro splnění podmínek osvobozeného příjmu zaměstnance může nepeněžní plnění od zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance mít také podobu, kdy si zaměstnanec dané zboží nebo službu uhradí sám a zaměstnavatel mu poskytne účelově vázané finanční prostředky, ať již zálohově, nebo oproti již prokazatelně vynaloženým výdajům.

Pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob je důležité, aby tyto prostředky byly použity na daný účel tak, jako by je vynakládal zaměstnavatel, a nikoliv to, zda dané zboží či službu hradil zaměstnavatel napřímo dodavateli.

Povinnost hlásit zaměstnance s udělenou dočasnou ochranou na ÚP

Podle zákona o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé, kteří přijmou do pracovního poměru cizince, jemuž byla udělena dočasná ochrana (např. občana Ukrajiny), informovat o této skutečnosti Úřad práce ČR. Ohlašovací povinnost mají zaměstnavatelé i v případě, že daný zaměstnanec nastupuje na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti.

Tato povinnost zaměstnavatelů se vztahuje na všechny zaměstnance ze zahraničí bez ohledu na jejich státní příslušnost, pobytový status nebo povinnost získat některé z pracovních oprávnění.

Úřad práce ČR tak opakovaně apeluje na tuto povinnost zaměstnavatele s tím, že za neohlášení zahraničního zaměstnance pod dočasnou ochranou hrozí zaměstnavateli ze strany Státního úřadu inspekce práce pokuta až ve výši 100 000 Kč, neboť se objevují případy, kdy firmy tuto povinnost neplní.

Navýšení průměrné ceny pohonných hmot

V návaznosti na zvýšení cen pohonných hmot byla novelizovaná vyhláška o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad. Průměrná cena benzínu byla navýšena na 44,50 Kč a průměrná cena nafty pak na 47,10 Kč. Vyhláška nabyla účinnosti 14. května 2022.

Zvýšení sazby cestovních náhrad u elektromobilů

S účinností od 12. 3. 2022 se zvýšila průměrná cena za 1 kWh elektřiny pro elektromobily ze 4,10 Kč na 6,00 Kč. 

Zaměstnanec může požadovat proplacení elektřiny v cenách, za jaké ji skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování pracovní cesty připojí doklad o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou.

Vyhláškové ceny se používají ve chvíli, kdy není k dispozici platební doklad, nebo také v případě, kdy zaměstnanec nabíjí elektromobil doma.

Změna v obsahu formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání

Od 1. 4. 2022 má zaměstnavatel při oznámení skončení zaměstnance na ČSSZ povinnost hlásit také důvod ukončení pracovního poměru a průměrnou výši čistého příjmu zaměstnance. V souvislosti s tím byl upraven formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Důvodem úpravy formuláře je nově sběr údajů skrze informační systém ČSSZ pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Úřadu práce ČR na základě novely zákona o zaměstnanosti. Nový formulář je používán v případech, kdy k nástupu či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později.

Formulář prohlášení poplatníka v ukrajinštině

Finanční správa v souvislosti se zaměstnáváním občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky z důvodu konfliktu v jejich zemi, připravila vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ v ukrajinštině. Upozorňujeme však, že se jedná pouze o vzor „pro čtení“, neboť prohlášení lze učinit pouze v českém jazyce.

Zvýšení limitu nezdanitelné části základu daně i pro rok 2022

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s aktuálním konfliktem na území Ukrajiny přináší pokračování dosavadní právní úpravy v oblasti nezdanitelné části základu daně. Pro celé zdaňovací období 2022 tak zůstává možnost odečtení hodnoty bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. 

Za takové bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022 lze považovat také plnění za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny a dále Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým či fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a jeho účel splňují podmínky pro odečtení hodnoty od základu daně.

Osvobození od daně – ubytování ukrajinských zaměstnanců

Nové osvobození od daně příjmů přináší opět zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s aktuálním konfliktem na území Ukrajiny. Od daně se tak osvobozuje příjem zaměstnance, podle zákona o daních z příjmů, ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022. Toto nepeněžní plnění bez limitu musí být poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z toho důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s konfliktem na jejím území. 

Změna výše přidaňované částky zaměstnavatelem zaměstnanci u bezplatně poskytnutého nízkoemisního motorového vozidla

Nový zákon, který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů v průběhu června 2022, mění výši přidaňované částky zaměstnavatelem zaměstnanci u nízkoemisních motorových vozidel, a to z 1 procenta na 0,5 procenta vstupní ceny vozidla. Zákon platí zpětně od začátku roku 2022. Bude tedy možné od přijetí tohoto zákona přidaňovat měsíčně 0,5 procenta vstupní ceny nízkoemisního motorového vozidla a opravit výši přidaněné částky v ročním zúčtování i za měsíce, kdy bylo přidaněné 1 procento vstupní ceny vozidla. Pojem nízkoemisního motorového vozidla bude stanoven v zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. V návrhu tohoto zákona, který bude teprve projednán, je uvedeno, že nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu. 

Uzavření pracovněprávní dohody elektronickou formou

V jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí (21 Cdo 2061/2021) se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda může dojít ke vzniku dohody o narovnání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prostřednictvím e-mailu, tedy elektronicky, a to za situace, kdy nedošlo k dodržení specifických podmínek pro doručování stanovených zákoníkem práce. V daném případě šlo o dohodu upravující skončení pracovního poměru dohodou a vyplacení odstupného zaměstnanci. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že zvláštní úprava doručování písemností dle zákoníku práce nemá zásadní význam pro posouzení vzniku této dohody. Vzhledem k tomu, že v rámci e-mailu od zaměstnavatele byl zaslán podepsaný návrh dohody a přijetí tohoto návrhu zaměstnanec e-mailem potvrdil, dovodil Nejvyšší soud, že v daném případě je dohoda platná, když byla uzavřena v souladu s požadavky občanského zákoníku pro uzavírání smluv a vznik právních jednání.

Dřívější vydání : Zima 2022  |  Podzim 2021  |  Jaro 2021  | Zima 2021  |  Léto 2020  |  Jaro 2020  |  Zima 2020  |  Léto 2019  |  Zima 2019  |  Zima 2018  |  Podzim 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2017  |  Léto 2016  |  Zima 2016  |  Podzim 2015