Řešení

DPH datová analytika

Jste připraveni na Kontrolní hlášení?

Namísto tradičních daňových kontrol vybraného vzorku daňových dokladů použití analytiky na oblast daní umožní provést detailní daňové kontroly zahrnující všechny daňové dokumenty společnosti.

Společnost Deloitte vyvinula v rámci daňové analytiky nástroj (DPH Analytika), jenž umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů vstupujících do přiznání k DPH. Vstupem do daňové analytiky jsou detailní informace o účetních dokladech z účetního systému klienta v podobě datového souboru. Tým specialistů Deloitte zaměřujících se na DPH připravil více než 70 testů. Po nahrání Vašich dat do nástroje DPH analytika uvedené testy kontrolují aplikaci specifických pravidel zákona o DPH a identifikují konkrétní účetní doklady klienta, které mohou být v jeho rozporu.

Elektronické kontroly

Dne 22. prosince 2014 Poslanecká sněmovna schválila technickou novelu zákona o DPH. Novela obsahuje zavedení Kontrolního hlášení od roku 2016, které bude obsahovat detailní přehled o transakcích poplatníka v detailu jednotlivých účetních dokladů a bude jej možné podávat výhradně elektronicky. Správci daně umožňuje tento nový nástroj provádět daňové kontroly mnohem efektivněji.

Riziko odhalení chyb se s elektronickými kontrolami výrazným způsobem zvyšuje - tj. riziko penále v řádu 20% z částky doměřené daně a úroku z prodlení. Kontrolní hlášení navíc zavádí taxativní výčet pokud pro případ například pozdního podání v řádu 1.000 až 50.000 Kč za každý případ, případně až 500.000 Kč z daňového řádu. V případě opakovaných porušení daňových povinností hrozí subjektu zařazení na seznam nespolehlivých plátců.

Deloitte DPH Analytika

Společnost Deloitte vyvinula nástroj (DPH Analytika) umožňující hromadně prověřit úplný́ soubor dokladů vstupujících do daňového přiznání. Vstupem do DPH Analytiky jsou detailní informace o účetních dokladech z účetního systému klienta v podobě datového souboru. Tým specialistů Deloitte zaměřujících se na DPH připravil více než 70 testů. Po nahrání Vašich dat do nástroje DPH Analytika uvedené testy kontrolují aplikaci specifických pravidel zákona o DPH a identifikují konkrétní účetní doklady klienta, které mohou být v jeho rozporu.

Postup

Postup projektu je rozdělen do 4 fází:

1. Upřesnění a zacílení analýzy
Cílem je doplnit specifické testy pro klienta související s jeho odvětvím, případě specifickými obchodními případy.

2. Příprava dat
Business uživatelé klienta vytáhnou data z účetního informačního systému. Obvykle není nutné zapojení IT, máme připravený návod “krok za krokem” jak je možné potřebná data získat z informačního systému SAP a Oracle.

3. Provedení testů a analýz
Soubor více než 70 testů testuje například: použití správných daňových kódů ve spojení se DIČ a daňovým režimem obchodní transakce, použití správných kurzů cizích měn, kontrola DIČ na VIES, datumové testy pro včasné zahrnutí dokladů do přiznání, testy sazeb a podobně.

4. Předání závěrečné zprávy
Jednotlivé případy identifikované v rámci testů jsou detailně rozebrány s klientem. Uvedené případy mohou signalizovat příležitost pro systémové zlepšení tak, aby do budoucna k obdobným případům nedocházelo.

Výstupy z DPH Analytiky

Projekt DPH analytiky jsme realizovali pro řadu klientů. Klient obdrží zprávu obsahující shrnutí všech provedených testů. Ke každému testu je uveden počet dokladů, které vstoupily do testu a počet zjištění, tj. počet dokladů, které nevyhověly kritériím testu a představují daňové riziko. Součástí je i doporučení směřující k řízení daného rizika.

Typické nálezy DPH Analytiky

Mezi typické nálezy patří používání chybných DIČ obchodních partnerů, například 13,53% dokladů u jednoho klienta. Správné DIČ je přitom klíčové z pohledu Kontrolního hlášení.
Absence DIČ v záznamní evidenci může v krajním případě vést ke zpochybnění nároku na odpočet DPH, například 0,66% dokladů u jednoho klienta představuje riziko zpochybnění nároku v hodnotě 1,2 mil. Kč na DPH.
Pozdní vystavení daňového dokladu je dalším obvyklým nálezem, například 15,44% dokladů s celkovou hodnotou DPH 6,5 mil. Kč vystaveno se zpožděním delším než 51 dní po DÚZP. Velké zpoždění v odvádění DPH je vysoké riziko a se zavedením Kontrolního hlášení bude snadno dohledatelné.

Závěr

Nástroj DPH Analytika umožňuje daňovým subjektům připravit se na své první Kontrolní hlášení. Výsledkem se otestování Vaší celé záznamní evidence k DPH a identifikace rizik ještě před tím, než tak učiní správce daně v rámci elektronické daňové kontroly.

 

Více informací najdete na www.kontrolni-hlaseni-snadno.cz a www.taxcube.cz.

Analytika pro DPH

Demo zdarma