Služby

Převodní ceny

Nadnárodní organizace působí ve složitém, stále se vyvíjejícím prostředí. Narůstající objem a různorodost vnitroskupinových transakcí, stejně jako vývoj pravidel pro tvorbu převodních cen a jejich přísnější prosazování na celosvětové úrovni, činí z převodních cen jednu z předních oblastí pro řízení skupinových rizik. V rámci společnosti Deloitte existuje globálně řízená síť odborníků na otázky převodních cen, jejímž cílem je poskytovat praktická řešení s ohledem na celkové globální fungování a cíle podniku, pomáhat se strategickou dokumentací převodních cen a efektivně řešit spory s daňovými správami. Společnost Deloitte si vysloužila vynikající pověst díky vysoké kvalitě svých služeb a dosahovaným výsledkům.

Plánování a dokumentace převodních cen

Nadnárodní podniky uskutečňují stále více transakcí se spojenými osobami a zároveň průběžně upravují své dodavatelské řetězce. Tato skutečnost, společně s nárůstem přeshraniční spolupráce daňových správ, přináší společnostem řadu rizik i příležitostí. Společnost Deloitte poskytuje nadnárodním podnikům praktická řešení (např. strategický přístup k požadavkům na dokumentaci převodních cen), která jim umožňují dosáhnout provozních i mezinárodních cílů v oblasti daňového plánování. Projekty realizované ve více zemích jsou řízeny z globálního centra pro převodní ceny společnosti Deloitte. Toto centrum sdružuje odborníky z oblastí ekonomie, daní a obchodního managementu s bohatými praktickými zkušenostmi a se specializací na region Evropy, Ameriky nebo Asie a Tichomoří. Tento globální přístup umožňuje dosáhnout souladu ve výkaznictví a eliminovat interní nesrovnalosti, které mohou vzniknout v důsledku využívání služeb několika různých poskytovatelů. Celý proces je tak efektivnější a účinnější a je snazší jej úspěšně obhájit.

Předcházení sporům: předběžné cenové dohody (závazná posouzení)

Převodní ceny s sebou přináší řadu daňových, právních a provozních otázek. Pro mnoho daňových poplatníků znamená míra nejistoty a časová náročnost obhajoby převodních cen v případě daňové kontroly nepřijatelné podnikatelské riziko. Předběžné cenové dohody (v České republice implementováno ve formě závazného posouzení) daňovým poplatníkům umožňují proaktivně se podílet na snižování daňového rizika tím, že si do budoucna odsouhlasí používanou metodiku tvorby převodních cen s jedním nebo více daňovými úřady. Zkušenosti společnosti Deloitte s uzavíráním předběžných cenových dohod jsou rozsáhlé, a to především díky její participaci na sjednávání cenových dohod vždy od začátku těchto vyjednávacích procesů. Naše znalosti a dosažené úspěchy v jednáních s daňovými správami pomáhají společnostem řídit riziko převodních cen a riziko dvojího zdanění.

Řešení sporů: obhajoba při daňové kontrole, řešení případů vzájemnou dohodou (MAP), arbitrážní konvence

Při kontrole převodních cen mohou prvotní reakce na dotazy daňové správy (negativně) ovlivnit průběh nebo výsledek celého řízení. Nejlepší obranou je proto zapojení zkušeného globálního týmu, jehož historie zahrnuje úspěšné vedení celé škály daňových řízení – šetření lokálních finančních úřadů, daňové kontroly, odvolání, soudní spory, předběžné cenové dohody, řešení případů vzájemnou dohodou, arbitrážní konvenci apod. Společnost Deloitte uplatňuje integrovaný přístup k řešení sporů v rámci MAP a arbitrážní konvence: pracovní tým pro řešení MAP/arbitrážní konvence se skládá nejen ze specialistů na převodní ceny z obou zúčastněných zemí, ale zahrnuje též lokální odborníky na nepřímé daně, mezinárodní daně, místní poplatky a kalkulaci úroků z prodlení, které také ovlivňují výsledek řízení.

Optimalizace dodavatelských řetězců

Globální ekonomické prostředí je charakterizováno neustálým technologickým vývojem, tlakem na implementaci nejlepších možných procesů a postupů a legislativní nestabilitou. Zdárné řízení globálního dodavatelského řetězce nadnárodní společnosti je nedílnou součástí jejího úspěšného fungování. Optimalizace dodavatelského řetězce je proces, který zajišťuje správnou implementaci provozních požadavků skupiny při zajištění souladu s příslušnými daňovými zákony. Společnost Deloitte poskytuje vysoce kvalitní služby v oblasti daní a optimalizace dodavatelských řetězců, které nadnárodním společnostem pomáhají sladit své provozní i daňové plánování v optimální a udržitelné míře, aby se vedení společnosti mohlo zaměřit na efektivní manažerské řízení společnosti.

Kontakt

Marek Romancov

Marek Romancov

Partner

Od roku 1997 se Marek intenzivně věnuje problematice transferových cen, v rámci své praxe se podílel na realizaci mnoha projektů v ČR a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti d... více