Tax

Řešení

Řízení daňových rizik

Ve stále náročnějším globálním prostředí je řízení daňových povinností a daňové plánování stále složitější. S využitím svých daňových, technologických a poradenských zkušeností Deloitte asistuje společnostem řešit mezinárodní daňové dopady podnikání, včetně řízení plnění daňových povinností, výkaznictví a řízení rizik v oblasti přímých i nepřímých daní. Pomáháme klientům transformovat procesy a technologie tak, aby mohli zvýšit svoji efektivitu, integrovat data a zlepšit transparentnost od systémů ERP přes procesy výkaznictví po dokumentaci. Ušetřený čas lze vynaložit na plánování daní a činnosti s přidanou hodnotou.

Účtování a vykazování daní

Pokud se podnik až příliš spoléhá na tabulkové kalkulátory, má zastaralou technologii a nemá dostatečně integrované daňové a finanční systémy, je pro daňové oddělení obtížné získávat a analyzovat data potřebná pro včasné a přesné účtování a vykazování daní. Deloitte poskytuje poradenství ohledně daňových aplikací včetně výběru a implementace softwaru na podporu účtování o daních (nebo o rezervě na daň) pro globální i lokální finanční řízení. Pomáháme daňovým oddělením s procesy účtování a vykazování daní, s odsouhlasením rezervy na daň se skutečně přiznanou daní, s řízením rizik a zlepšováním procesů s cílem napravit zjevné nedostatky či se jim zcela vyhnout. Dále poskytujeme poradenství ohledně daňových postupů, technických aspektů výpočtu rezervy na daň a prověření interních kontrolních mechanismů za účelem zlepšení řízení a ošetření rizik souvisejících s plněním daňových povinností. Vytváříme také balíčky pro manažerské výkaznictví a daňová datová úložiště.

Globální outsourcing plnění daňových povinností

Pro mezinárodní společnosti je velkou výzvou udržet krok se změnami daňové legislativy příslušných zemí. Proto se často obracejí na Deloitte s požadavkem na globální i lokální outsourcing plnění daňových povinností v oblasti přímých i nepřímých daní a rovněž zpracování statutárního účetnictví a výkazů. Díky schopnostem v oblastech sdílených služeb a řízení dat může náš tým podporovat outsourcing lokálně i v geograficky bližších či vzdálenějších zemích. Dále poskytujeme asistenci ve specifických situacích, např. při integraci po provedení fúze, která kromě outsourcingu plnění daňových povinností vyžaduje značnou systémovou, procesní a technologickou podporu pro nově vytvořenou organizaci.

Rizika, strategie a provoz

Progresivní daňová oddělení do své činnosti integrují podnikatelskou strategii a řízení rizik. Deloitte pomáhá daňovým oddělením provázat řízení daní s podnikatelskou strategií, často v rámci snah o finanční transformaci. Součástí služeb je posouzení organizační struktury, pozic a odpovědností, ohodnocení dovedností, měření výkonnosti a analýza způsobu řízení a kontrolních mechanismů daňového oddělení. Rovněž asistujeme při integraci procesů plánování daní, procesů plnění daňových povinností a procesů daňové kontroly, což může zahrnovat také posouzení, zda jsou zavedeny efektivní klíčové ukazatele pro měření výkonnosti.

Daňové funkcionality v ERP systémech

Pro to, aby daňová oddělení pracovala efektivně s daňovými informacemi, které jsou nezbytné pro účtování a vykazování, je stále více důležité integrovat požadavky na daňové informace do ERP systémů. Díky našim odborným zkušenostem v oblasti daní a technologií pomáháme klientům začlenit do jejich ERP systémů i daňové funkcionality umožňující automatické zpracování daní od primárního účetního zápisu po vykázání daně. Poskytujeme poradenství na globální úrovni v oblasti přímých i nepřímých daní týkající se zpracování dat při plánování daní, plnění daňových povinností a daňových kontrolách. Rovněž radíme v oblasti uchovávání dat, správy dokumentů a stanovení priorit kontrolních mechanismů..

Automatizace procesu plnění daňových povinností

Daňová oddělení se musí potýkat s významnými omezeními v oblasti zdrojů, což vyžaduje zvýšené zaměření na efektivitu a účelné využití software a technologie za účelem racionalizace procesu plnění daňových povinností. Náš tým poskytuje poradenství ohledně návrhu, výběru dodavatele a implementace daňového software na globální i lokální úrovni pro přímé i nepřímé daně. Součástí služeb je integrace software a technologie v rámci celého obchodního cyklu od primárního účetního zápisu po vykázání daně. Řešení zahrnují podnikové systémy, middleware, daňové aplikace a aplikace pro manažerské výkaznictví.

Analýza daňových informací

Daňové informace jsou stále více důležité při plánování a prognózování. Náš poradenský tým pro řízení daní může vaší firmě pomoci lépe analyzovat daňové informace a vyhodnocovat potřebná data. Dále můžeme vaší firmě pomoci získat lepší přehled o výkonnosti v oblasti daní, a jak mohou daňové technologie, aplikace a osvědčené postupy pomoci vašemu daňovému oddělení plánovat a realizovat daňovou strategii efektivnějším způsobem.