Služby

Daňové služby

Prakticky každá obchodní transakce přináší jisté daňové důsledky, přičemž pravidla v této oblasti se neustále mění. Díky svému inovativnímu přístupu k daňovému plánování, efektivitě služeb při zajišťování souladu s daňovou legislativou a přístupu založeném na kvalitě a přidané hodnotě můžeme vaší společnosti pomoci jednou provždy skoncovat s obavami z daní.

Korporátní zdanění

Přímé daně - Zdanění společností

Společnost Deloitte dodává komplexní praktický přístup k plánování daní, který nadnárodním podnikům pomáhá splnit celosvětové daňové a statutární povinnosti a zároveň identifikovat příležitosti pro plánování a poskytovat specializované služby pro efektivní využívání nákladů v souladu s rizikovým profilem organizace. Domníváme se, že nejobhajitelnější daňové strategie odpovídají provozu společnosti a jsou začleněny do celkového podnikatelského plánu.

Více o zdanění společností.
 

Výzkum a vývoj, Granty a pobídky

Společnost Deloitte pomáhá klientům snížit skutečné náklady na podnikání v jedné zemi nebo ve světě optimalizací peněžních pobídek, které jsou dostupné zpětně nebo které vycházejí z budoucích investičních plánů. Naši specialisté úzce spolupracují s týmem pro zajištění kvality a provádějí revizi výstupů a výpočty, aby posoudili, zda jsou pravidla a další kritéria řádně aplikována a zda jsou zohledněny všechny oprávněné náklady. Nabízíme větší transparentnost a zajišťujeme zohledňování regulatorních změn využíváním globálních technologických řešení a hlubokých odborných daňových znalostí po celém světě.

Více o výzkumu a vývoji, grantech a pobídkách.
 

Řízení daňových rizik 

Společnost Deloitte díky svým technickým, technologickým a poradenským zkušenostem v oblasti daní pomáhá podnikům vyrovnat se s náročnými úkoly daňových transakcí v několika jurisdikcích, včetně dodržování souladu s pravidly, výkaznictví a řízení rizik pro přímé a nepřímé daně. Pomáháme klientům transformovat procesy a technologie s cílem zvyšovat efektivitu, harmonizovat data a zvyšovat transparentnost od systémů plánování podnikových zdrojů až po proces výkaznictví a dokumentace.

Více o řízení daňových rizik.

Mezinárodní zdanění

Odborníci společnosti Deloitte poskytují společnostem poradenství v celé řadě daňových otázek týkajících se transakcí směřujících do země i ze země, včetně strukturování počátečních zahraničních investic, financování mezinárodního provozu, přeshraničních transakcí, řízení globální efektivní daňové sazby a obchodní restrukturalizace.

 

Služby v oblasti mezinárodního zdanění

Jedním z největších současných úkolů (a největších příležitostí) pro nadnárodní společnosti je efektivní řízení místních a zahraničních daní způsobem, který je v souladu s jejich celkovými obchodními cíli a provozem. Bouřlivý vývoj globální ekonomiky vyžaduje bližší vztah mezi daňovými a obchodními transakcemi společnosti, aby byly maximalizovány všechny příležitosti pro daňové úspory a zvýšení daňové efektivity. Inovativní přístup společnosti Deloitte pomáhá nadnárodním společnostem snižovat daně z příjmů, zvyšovat marže a rozvíjet obchodní činnost.

Více o službách v oblasti mezinárodním zdanění.

 

Fúze a akvizice 

Všechny transakce – fúze, akvizice, společné podniky, kapitálové investice nebo divestice – s sebou přinášejí složité otázky, které vyžadují soustředěnou pozornost zkušených odborníků. Pokud tyto transakce zahrnují společnosti s globální působností, posuzování celé řady dalších faktorů je ještě náročnější. Společnost Deloitte může asistovat a poskytovat poradenství pro efektivní řešení bezpočtu daňových, účetních, právních, regulačních, kulturních a pracovních otázek při přeshraničních transakcích, aby pomohla řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky a potenciálně zvýšit výnosy.

Více o fúzích a akvizicích.

 

Převodní ceny 

Globálně řízený tým společnosti Deloitte pro převodní ceny pomáhá společnostem snižovat rizika slaďováním praktických řešení v oblasti převodních cen s celkovou globální obchodní působností a cíli, připravovat strategickou dokumentaci na podporu postupů v oblasti převodních cen a efektivně vyřešit soudní spory.

Více o převodních cenách.

 

Zdanění fyzických osob - GES

Jak se společnosti rozrůstají a získávají větší globální působnost, nabývá na složitosti i pracovněprávní problematika. K nejzávažnějším oblastem, které musí společnosti v této souvislosti řešit, je dodržování různorodých daňových zákonů a pracovněprávních nařízení. Společnost Deloitte nabízí strategické plány rozvoje globálních zaměstnaneckých programů, a to s důrazem na daňovou a nákladovou optimalizaci.

Více o zdanění fyzických osob

Více o efektivním odměňování zaměstnanců.

Nepřímé daně

Celní služby a globální obchod 

Efektivní řízení rozhodování a povinností v oblasti globálního obchodu je v celosvětovém dodavatelském řetězci důležitým, často přehlíženým faktorem. Deloitte disponuje celosvětovou sítí odborníků, kteří mají zkušenosti v oblasti strategie a automatizace globálního obchodu a v oblasti vývozních kontrol a dodržování souladu s pravidly dovozu/vývozu. Naši odborníci pomáhají navrhovat strategie a strukturovat globální transakce tak, aby došlo ke snížení celních poplatků a dalších nákladů spojených s mezinárodním obchodem, aby se zvýšily refundace cel a byl zajištěn soulad s právními a regulatorními požadavky za cenově příznivých podmínek...

Více o celních službách a globálním obchodu.

 

Nepřímé daně (DPH)

DPH, GST (goods and services tax), daň z prodeje a daň ze spotřeby a další transakční daně jsou daně všeobecně založené na transakcích a daňová povinnost vzniká nezávisle na ziskovosti. Nesprávné zaúčtování těchto daní může mít významný dopad na náklady podniku a jeho peněžní toky. Odborníci z firmy Deloitte spolupracují s podniky i s veřejným sektorem. Deloitte Vám může pomoci s včasným plánováním a aplikací manažerských řešení přípravy a kontroly daňových přiznání s použitím technologie, a tím snížit náklady a rizika a zvýšit jistotu, že nedošlo k žádnému opomenutí.

Více o nepřímých daních (DPH).