Služby

Výzkum a vývoj, granty a pobídky

Česká republika nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Cílem rozsáhlé nabídky dotací a daňových pobídek Evropské unie a vlád jednotlivých států je podpora nových investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výroby, nemovitostí, životního prostředí a energetických úspor, IT, center sdílených služeb, lidských zdrojů apod., přičemž tato nabídka se neomezuje pouze na soukromé subjekty, ale je zaměřena také na veřejné instituce, jako jsou města, obce, kraje, ministerstva, apod. Specializované týmy společnosti Deloitte pro výzkum a vývoj a vládní pobídky ve čtyřiceti zemích asistují našim klientům ze soukromého a veřejného sektoru s celým procesem od identifikace nejvhodnějších dotací a pobídek přes získání dostupných prostředků po řádné proplacení uznatelných nákladů projektu.

Analýza dostupných dotací, investičních pobídek a daňového odpočtu na výzkum a vývoj – strategické plánování

Abychom mohli klientům poskytnout doporučení k výběru vhodných přímých finančních dotací či specifických daňových pobídek, je třeba provést podrobnou analýzu plánovaných činností. Výstupem služeb jsou doporučené scénáře, díky nimž je možné dosáhnout co největšího finančního přínosu při realizaci jednotlivých projektů.
 

Naše služby:

 • Identifikace vhodných dotací a pobídek z hlediska priorit klienta
 • Analýza způsobilosti subjektu a plánovaných činností pro dotaci, investiční pobídku či daňový odpočet s ohledem na specifické podmínky programů podpory
 • Kalkulace výše finanční podpory
 • Akční plán kroků optimalizace pro zvýšení šancí na získání finančních prostředků
 • Identifikace potenciálních rizik a doporučení řešení k jejich minimalizaci

 

Asistence při přípravě a zpracování dokumentů pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj

Identifikace vhodných činností výzkumu a vývoje a příprava podkladů bývá pro firmy buď činností, ve které se nevyznají nebo pro jejíž administrativní zajištění nemají potřebné zdroje. Deloitte poskytuje asistenci s celým procesem od identifikace vhodných projektů a nákladů přes přípravu dokumentace pro uplatnění daňového odpočtu až po jeho znalecké posouzení. Kombinací odborných znalostí daňové problematiky a spolupráce vysoce kvalifikovaných vědců a inženýrů umožňuje společnosti Deloitte plně pochopit a zvážit veškeré aspekty uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

V České republice je naše odbornost v oblasti identifikace činností a nákladů pro uplatnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj potvrzena jmenováním společnosti Deloitte znaleckým ústavem. Díky našim znalostem a zkušenostem v oblasti přímých dotací, investičních pobídek a daňových odpočtů, které jsou sdíleny v globální síti Deloitte, jsme schopni poskytovat také poradenské služby umožňující maximalizovat efekt z přeshraniční optimalizace činností výzkumu a vývoje u mezinárodních korporací.
 

Naše služby:

 • Kontrola dokumentace a nákladů identifikovaných pro uplatnění daňového odpočtu
 • Identifikace činností výzkumu a vývoje v souladu s daňovou legislativou a příprava dokumentace při uplatnění daňového odpočtu
 • Příprava interní směrnice pro vykazování nákladů na výzkum a vývoj
 • Znalecké posouzení souladu činností v rámci projektu výzkumu a vývoje s legislativními požadavky
 • Analýza příležitostí mezinárodní optimalizace nákladů na výzkum a vývoj

Asistence při přípravě a zpracování žádostí o dotace a investiční pobídky

Zajištění toho, aby dotace a pobídky měly pro žadatele o dotaci maximální přínos, vyžaduje spoustu času a úsilí. Tým společnosti Deloitte má rozsáhlé zkušenosti s praktickou přípravou, vyjednáváním a schvalováním žádostí včetně veškerých aspektů od úvodních prověrek proveditelnosti projektu až po předložení žádosti o dotaci či investiční pobídku. Díky znalostem společnosti Deloitte v této specializované oblasti jsme schopni pochopit a posoudit veškerá specifika a podrobnosti jednotlivých příležitostí a umožnit Vám realizovat potenciální přínosy s minimálními náklady, s co nejmenším úsilím a v co nejkratší době. Na základě zkušeností s administrací úspěšných projektů strukturujeme žádosti způsobem, který umožňuje jejich následnou správnou a flexibilní realizaci.
 

Naše služby:

 • Příprava podrobné koncepce projektu s maximalizací šance na úspěch
 • Vypracování celé žádosti o podporu
 • Příprava nezbytných příloh či asistence při jejich přípravě
 • Kontrola formální správnosti žádosti
 • Sledování procesu hodnocení a asistence při podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace/pobídky

Kontrola projektů v oblasti výzkumu a vývoje, dotací a vládních pobídek

Projekty podpořené z dotací, investičních pobídek či projekty v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj jsou často předmětem nejrůznějších kontrol ze strany poskytovatele dotací, financích úřadů a dalších institucí. V této oblasti Deloitte poskytuje asistenci při přípravě auditů projektů a jiných dokumentů potřebných pro správnou administraci projektů, pomoc při komunikaci s jednotlivými orgány provádějícími kontrolu apod. Součástí našeho týmu jsou bývalí pracovníci z různých regulačních a kontrolních orgánů, kteří detailně znají problematiku možných kontrol projektu.

Asistence při přípravě a zpracování žádostí o dotace a investiční pobídky

Deloitte má rozsáhlé zkušenosti s poradenskými službami v oblasti administrace projektů, které obdržely dotaci či uplatnily daňovou úlevu na základě předložených a vyhodnocených žádostí. V této oblasti vám nabízíme jedinečnou flexibilitu při strukturování rozsahu našich služeb a metod spolupráce – od účelové prověrky dokumentace projektu přes důkladné prověření dodržování relevantních norem a předpisů po plnou administraci projektu.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Téměř každá podpora poskytnutá soukromému subjektu z veřejných zdrojů buď formou dotací či daňových pobídek představuje státní pomoc přísně regulovanou právními normami a předpisy Evropské unie. Odborníci Deloitte, kteří disponují rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti a využívající mezinárodní sítě Deloitte, nabízejí služby při přípravě analýz a posudků týkajících se státní pomoci. Rovněž poskytujeme podporu klientům při dodržování postupů v oblasti veřejné podpory (oznámení, příprava velkého projektu, testování soukromých investorů apod.)

Služby pro instituce poskytující dotace a investiční pobídky (veřejný sektor)

Tým pro výzkum a vývoj a vládní pobídky je významným poskytovatelem služeb institucím zapojeným do distribuce podpory v různých programech. V posledních několika letech společnost Deloitte realizovala pro veřejný sektor desítky projektů, zejména v oblasti strategických studií a hodnocení.
 

Naše služby:

 • Analýza strategických dokumentů a legislativy na národní a evropské úrovni
 • Poradenství při zřizování regionálních, národních a operačních programů včetně prováděcí dokumentace a podrobných metodologií
 • Příprava a poradenství týkající se dotačních programů
 • Vyhodnocení programů, projektů a procesů pro poskytnutí dotace
 • Příprava systémových a národních projektů pro veřejný sektor
 • Odborná asistence s operačními programy (asistence s implementací a správou programů, specifickými metodologiemi, analýzami, studiemi apod.)
 • Příprava plánů rozvoje obcí, měst a regionů

Kontakt

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více