Převodní ceny

Řešení

Převodní ceny

Nadnárodní společnosti působí ve složitém, stále se vyvíjejícím prostředí. Narůstající objem vnitroskupinových transakcí a jejich různorodost i vývoj pravidel pro tvorbu převodních cen a jejich přísnější prosazování na celosvětové úrovni z nich činí jednu z předních oblastí pro řízení skupinových rizik.

Máme globální síť odborníků na problematiku převodních cen. Jejich cílem je:

  • Poskytovat v této oblasti poradenství.
  • Navrhovat praktická řešení s ohledem na celkové globální fungování podniků.
  • Pomáhat se strategickou dokumentací převodních cen.
  • Efektivně řešit spory s daňovými správami.
  • Navrhovat vhodnou metodiku ocenění vnitroskupinových transakcí.
  • Vyjednat cenové dohody v rámci jedno i vícestranných závazných posouzení.

Nadnárodní společnosti mění svůj dosavadní přístup k převodním cenám od pasivní ex post přípravy dokumentací ve prospěch strategického řízení vnitroskupinové cenové politiky a souvisejících interních procesů, včetně využití technologií. Pro vstup do světa moderního transfer pricingu navštivte naše globální Transfer Pricing Readiness Center.

Plánování a dokumentace převodních cen

Nadnárodní společnosti uskutečňují stále více transakcí se spojenými osobami a stále více se v rámci skupin poskytují také centrálně různé poradenské, manažerské a administrativní služby. Tato skutečnost, společně s nárůstem přeshraniční spolupráce daňových správ v oblasti sdílení informací o jednotlivých jurisdikcích (např. ve formě tzv. Zprávy podle zemí, neboli tzv. Country-by-Country Reportu), přináší společnostem řadu rizik, ale i příležitostí.

Projekty realizované ve více zemích jsou řízeny z globálního centra pro převodní ceny společnosti Deloitte. Centrum sdružuje odborníky z oblasti ekonomie, daní a obchodního managementu s bohatými praktickými zkušenostmi a se specializací na region Evropy, Ameriky nebo Asie a Tichomoří. Tento přístup umožňuje dosáhnout souladu ve výkaznictví a eliminovat interní nesrovnalosti, které mohou vzniknout v důsledku využívání služeb od několika různých poskytovatelů. Celý proces je tak efektivnější, účinnější a je snazší ho úspěšně obhájit při diskusích s daňovou správou.

Vnitroskupinové transakce (zejména poskytování podpůrných či poradenských služeb) jsou stále více v hledáčku daňových správ, proto je nutné se předem důkladně připravit na obhájení souvisejících nákladů. I v tomto ohledu jsou odborníci Deloitte z týmu převodních cen či daňových litigací připraveni poskytnout cenné rady a rozsáhlé zkušenosti z místních šetření či daňových kontrol zaměřených právě na tzv. skupinové management fees.

Předcházení sporům: předběžné cenové dohody (závazná posouzení)

Převodní ceny s sebou přinášejí řadu daňových, právních a provozních otázek. Pro mnoho daňových poplatníků znamená míra nejistoty a časová náročnost obhajoby převodních cen v případě daňové kontroly nepřijatelné podnikatelské riziko. Předběžné cenové dohody (v České republice implementované ve formě závazného posouzení) daňovým poplatníkům umožňují proaktivně se podílet na snižování daňového rizika tím, že si do budoucna odsouhlasí používanou metodiku tvorby převodních cen s jedním nebo více daňovými úřady.


Naše zkušenosti s uzavíráním předběžných cenových dohod jsou rozsáhlé především díky naší účasti na sjednávání cenových dohod již od počátků těchto vyjednávacích procesů. V roce 2018 se nám podařilo úspěšně vyjednat vůbec první bilaterální závazné posouzení mezi Českou republikou a Jižní Koreou. Společnost Deloitte tak úspěšně navázala na již dříve vyjednaná bilaterální závazná posouzení mezi Českou republikou a Japonskem. Naše znalosti a dosažené úspěchy v jednáních s daňovými správami pomáhají společnostem řídit riziko převodních cen a eliminovat tak možné dvojí zdanění. 

Řešení sporů: obhajoba při daňové kontrole, řešení případů vzájemnou dohodou (MAP), arbitrážní konvence

Při kontrole převodních cen mohou prvotní reakce na dotazy daňové správy (negativně) ovlivnit průběh nebo výsledek celého řízení. Nejlepší obranou je proto zapojení zkušeného globálního týmu, který pomůže vytvořit strategii pro jednání s daňovými úřady se zaměřením na vhodnou argumentaci a obhajobu nastavení převodních cen.

Historie týmu převodních cen Deloitte zahrnuje úspěšné vedení celé škály daňových řízení, ať už místních šetření lokálních finančních úřadů, rozsáhlých daňových kontrol s mezinárodním přesahem, nebo soudních sporů. Zahrnuje i vyjednání jednostranných cenových dohod či aktivní zapojení v rámci MAP nebo arbitrážních konvencí.  

Uplatňujeme integrovaný přístup k řešení v rámci mezinárodního vyjednávání mezi zúčastněnými daňovými správami: pracovní tým pro řešení MAP/arbitrážní konvence se skládá nejen ze specialistů na převodní ceny z obou zúčastněných zemí, ale zahrnuje také lokální odborníky na nepřímé daně, mezinárodní daně, místní poplatky a kalkulaci úroků z prodlení, které mohou významně ovlivnit výsledek řízení a jeho dopad na další fungování společnosti.

Management dodavatelských řetězců

Globální ekonomické prostředí je charakteristické neustálým technologickým vývojem, tlakem na implementaci nejlepších možných procesů a postupů a legislativní nestabilitou. Zdárné řízení globálního dodavatelského řetězce nadnárodní společnosti je nedílnou součástí jejího úspěšného fungování. Management dodavatelského řetězce je proces, který zajišťuje správnou implementaci provozních požadavků skupiny při zajištění souladu s příslušnými daňovými zákony.

Poskytujeme vysoce kvalitní služby v oblasti daní a řízení dodavatelských řetězců, které nadnárodním společnostem pomáhají sladit své provozní plánování a daňové dopady tak, aby se vedení společnosti mohlo zaměřit na efektivní manažerské řízení společnosti.

Kontakt

Marek Romancov

Marek Romancov

Partner

Od roku 1997 se Marek intenzivně věnuje problematice transferových cen, v rámci své praxe se podílel na realizaci mnoha projektů v ČR a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti d... více