Služby

Daňové služby

Deloitte nabízí klientům široké spektrum plně integrovaných daňových služeb. Náš přístup kombinuje zkušenost a inovaci z různých disciplín se znalostí byznysu a průmyslu tak, abychom pomohli Vaší firmě prosperovat celosvětově.

Prozkoumej obsah

Mezinárodní zdanění

Služby v oblasti mezinárodního zdanění

Jedním z největších současných úkolů (a největších příležitostí) pro nadnárodní společnosti je efektivní řízení místních a zahraničních daní způsobem, který je v souladu s jejich celkovými obchodními cíli a provozem. Bouřlivý vývoj globální ekonomiky vyžaduje bližší vztah mezi daňovými a obchodními transakcemi společnosti, aby byly maximalizovány všechny příležitosti pro daňové úspory a zvýšení daňové efektivity. Inovativní přístup společnosti Deloitte pomáhá nadnárodním společnostem snižovat daně z příjmů, zvyšovat marže a rozvíjet obchodní činnost.

Fúze a akvizice 

Všechny transakce – fúze, akvizice, společné podniky, kapitálové investice nebo divestice – s sebou přinášejí složité otázky, které vyžadují soustředěnou pozornost zkušených odborníků. Pokud tyto transakce zahrnují společnosti s globální působností, posuzování celé řady dalších faktorů je ještě náročnější. Společnost Deloitte může asistovat a poskytovat poradenství pro efektivní řešení bezpočtu daňových, účetních, právních, regulačních, kulturních a pracovních otázek při přeshraničních transakcích, aby pomohla řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky a potenciálně zvýšit výnosy.

Převodní ceny

Globálně řízený tým společnosti Deloitte pro převodní ceny pomáhá společnostem snižovat rizika slaďováním praktických řešení v oblasti převodních cen s celkovou globální obchodní působností a cíli, připravovat strategickou dokumentaci na podporu postupů v oblasti převodních cen a efektivně vyřešit soudní spory.

Nepřímé daně

Celní služby a globální obchod

Efektivní řízení rozhodování a povinností v oblasti globálního obchodu je v celosvětovém dodavatelském řetězci důležitým, často přehlíženým faktorem. Deloitte disponuje celosvětovou sítí odborníků, kteří mají zkušenosti v oblasti strategie a automatizace globálního obchodu a v oblasti vývozních kontrol a dodržování souladu s pravidly dovozu/vývozu. Naši odborníci pomáhají navrhovat strategie a strukturovat globální transakce tak, aby došlo ke snížení celních poplatků a dalších nákladů spojených s mezinárodním obchodem, aby se zvýšily refundace cel a byl zajištěn soulad s právními a regulatorními požadavky za cenově příznivých podmínek.

DPH

DPH, GST (goods and services tax), daň z prodeje a daň ze spotřeby a další transakční daně jsou daně všeobecně založené na transakcích a daňová povinnost vzniká nezávisle na ziskovosti. Nesprávné zaúčtování těchto daní může mít významný dopad na náklady podniku a jeho peněžní toky. Odborníci z firmy Deloitte spolupracují s podniky i s veřejným sektorem. Deloitte Vám může pomoci s včasným plánováním a aplikací manažerských řešení přípravy a kontroly daňových přiznání s použitím technologie, a tím snížit náklady a rizika a zvýšit jistotu, že nedošlo k žádnému opomenutí.

Zdanění fyzických osob (GES)

Jak se společnosti rozrůstají a získávají větší globální působnost, nabývá na složitosti i pracovněprávní problematika. K nejzávažnějším oblastem, které musí společnosti v této souvislosti řešit, je dodržování různorodých daňových zákonů a pracovněprávních nařízení. Společnost Deloitte nabízí strategické plány rozvoje globálních zaměstnaneckých programů, a to s důrazem na daňovou a nákladovou optimalizaci.

Business Process Solutions

Businesses today face a rapidly evolving landscape including regulatory change, the adoption of more sophisticated approaches by revenue authorities, and swift advances in technology. As operating models, organizational priorities, and corporate cultures vary from business to business, the right solution for one may not be the best fit for another. Deloitte’s Business Process Solutions can help companies identify that unique approach by assessing operational effectiveness, identifying opportunities to enhance strategic insight and operational efficiencies, and developing an incremental path to improvement by leveraging alternative resource models. Our approach assists businesses in improving the management, oversight, and control of their accounting, tax, and human resources processes through a flexible mix of in-house and external resources.

Přímé daně - Zdanění společností

Společnost Deloitte dodává komplexní praktický přístup k plánování daní, který nadnárodním podnikům pomáhá splnit celosvětové daňové a statutární povinnosti a zároveň identifikovat příležitosti pro plánování a poskytovat specializované služby pro efektivní využívání nákladů v souladu s rizikovým profilem organizace. Domníváme se, že nejobhajitelnější daňové strategie odpovídají provozu společnosti a jsou začleněny do celkového podnikatelského plánu.

Výzkum a vývoj, Granty a pobídky

Společnost Deloitte pomáhá klientům snížit skutečné náklady na podnikání v jedné zemi nebo ve světě optimalizací peněžních pobídek, které jsou dostupné zpětně nebo které vycházejí z budoucích investičních plánů. Naši specialisté úzce spolupracují s týmem pro zajištění kvality a provádějí revizi výstupů a výpočty, aby posoudili, zda jsou pravidla a další kritéria řádně aplikována a zda jsou zohledněny všechny oprávněné náklady. Nabízíme větší transparentnost a zajišťujeme zohledňování regulatorních změn využíváním globálních technologických řešení a hlubokých odborných daňových znalostí po celém světě.

Řízení daňových rizik

Společnost Deloitte díky svým technickým, technologickým a poradenským zkušenostem v oblasti daní pomáhá podnikům vyrovnat se s náročnými úkoly daňových transakcí v několika jurisdikcích, včetně dodržování souladu s pravidly, výkaznictví a řízení rizik pro přímé a nepřímé daně. Pomáháme klientům transformovat procesy a technologie s cílem zvyšovat efektivitu, harmonizovat data a zvyšovat transparentnost od systémů plánování podnikových zdrojů až po proces výkaznictví a dokumentace.