Indsigt

Ændret IAS 16 og IAS 41

IASB ændrer den regnskabsmæssige behandling af planter, der bruges i flere år

Planter, der bruges i flere år, skal indregnes og måles efter en kostprisbaseret model i stedet for til dagsværdi.

IASB har den 30. juni 2014 udsendt ændringer til IAS 16, Materialle anlægsaktiver og IAS 41, Landbrug. Ændringerne medfører, at planter, der bruges i flere år (bearer plants), dvs. planter, som anvendes til at frembringe afgrøde i mere end én periode, og som derfor hverken forventes solgt som levende planter eller høstet som landbrugsprodukter, skal indregnes og måles efter en kostprisbaseret model i stedet for til dagsværdi.


Baggrund
Efter de gældende bestemmelser skal alle biologiske aktiver måles til dagsværdi efter IAS 41. Flere regnskabsaflæggere har dog stillet spørgsmålstegn ved den informationsmæssige nytteværdi af at skulle måle fuldt udvoksede planter til dagsværdi med indregning af dagsværdiændringerne i resultatopgørelsen. Mange investorer og analytikere har endvidere oplyst IASB om, at de ikke anvender disse dagsværdioplysninger, men i stedet fokuserer på oplysninger om fx samlet udbytte, beplantet areal og planternes alder.


Ændring
Ifølge ændringen defineres planter, som bruges i flere år, som en plante, der

  1. anvendes til produktion/frembringelse af afgrøder
  2. forventes at frembringe afgrøder i mere end én periode, og 
  3. ikke besiddes med henblik på salg som levende plante eller forventes høstet som afgrøde, bortset fra eventuel kassering af planten.

Planter, som opfylder definitionen ovenfor, skal indregnes som et anlægsaktiv i overensstemmelse med IAS 16 og ikke som et biologisk aktiv i overensstemmelse med IAS 41.

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. 


Læs mere i IFRS in Focus, juni 2014.

 

Planter, som opfylder definitionen, skal indregnes som et anlægsaktiv i overensstemmelse med IAS 16 og ikke som et biologisk aktiv i overensstemmelse med IAS 41.

 

Fandt du dette nyttigt?