Indsigt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Manglende virksomhedsspecifikke oplysninger om nedskrivninger mv.

En finansiel virksomhed blev pålagt at give en række virksomhedsspecifikke oplysninger om virksomhedens værdiforringelsestest. Afgørelsen er aktuel og relevant for alle IFRS-aflæggere, idet netop virksomhedsspecifikke oplysninger om værdiforringelsestest fortsat er et fokusområde for regnskabskontrollen.

Som led i regnskabskontrollen har Finanstilsynet pålagt en finansiel virksomhed at give en række oplysninger om virksomhedens værdiforringelsestest. Afgørelsen er meget aktuel og relevant for alle IFRS-aflæggere med ikke ubetydelige immaterielle aktiver, idet netop virksomhedsspecifikke oplysninger om værdiforringelsestest fortsat er et fokusområde for regnskabskontrollen. 
 

Finanstilsynets gennemgang af 2013-årsrapporten for en finansiel virksomhed
Ved sin gennemgang af 2013-årsrapporten for den finansielle virksomhed, som aflægger koncernregnskab efter IFRS og moderselskabsregnskab efter regnskabsbekendtgørelsen , konstaterede Finanstilsynet nedenstående fejl:
 

Værdiforringelsestest af goodwill 
I noten om værdiforringelsestest under immaterielle aktiver mangler en række oplysninger, herunder: 

  1. Oplysninger om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger, som genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsgenererende enheder er mest følsom over for. Bl.a. mangler der oplysninger om, at renteniveauer, herunder rentemarginaler, vækst i ind- og udlån, og nedskrivning på udlån er ”primære forudsætninger” i virksomhedens nedskrivningstest.
  2. Beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, der er tildelt hver primær forudsætning, herunder oplysninger om, hvorvidt værdierne er i overensstemmelse med eksterne kilder eller historisk erfaring. 
  3. Følsomhedsoplysninger for de primære forudsætninger i de tilfælde, hvor en rimeligt sandsynlig ændring i den primære forudsætning ville medføre, at den regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er behov for flere følsomhedsoplysninger om flere primære forudsætninger, end virksomheden giver, idet de beregnede værdier er meget følsomme over for ændringer i forudsætningerne. Endvidere skal følsomhedsoplysningerne gives for hver enkelt pengestrømsgenererende enhed, hvor goodwill er væsentlig, og således ikke samlet for alle de pengestrømsgenererende enheder, som virksomheden har givet.


Forkert angivelse af markedsandel 
Virksomheden oplyser fejlagtigt i ledelsesberetningen, at dens markedsandel for privatkunder i Danmark har været stigende, selvom der reelt har været et fald i markedsandelen på det pågældende marked.

Finanstilsynet har på baggrund af modtagne redegørelser mv. taget til efterretning, at værdiforringelsestesten ikke udviser en væsentlig nedskrivning af goodwillen i årsrapporten for 2013, men at der er behov for en nedskrivning af goodwill i årsrapporten for 2014.

Da regnskabsaflæggelsen for 2014 på tidspunktet for afgørelsen var nært forestående, blev virksomheden påbudt at rette forholdene i årsrapporten for 2014 samt oplyse, at den retter som følge af et påbud fra Finanstilsynet.
 

Læs hele afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside

 

”Bl.a. mangler der oplysninger om, at renteniveauer, herunder rentemarginaler, vækst i ind- og udlån, og nedskrivning på udlån er ”primære forudsætninger” ..”

Fandt du dette nyttigt?