Indsigt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Manglende oplysninger om kreditrisiko og dagsværdimåling

En finansiel virksomhed blev pålagt at korrigere oplysningerne om kreditrisiko og at give en række supplerende oplysninger om dagsværdimåling.

Som led i regnskabskontrollen har Finanstilsynet pålagt en finansiel virksomhed at korrigere oplysningerne om kreditrisiko og at give en række supplerende oplysninger om dagsværdimåling. 
 

I korte træk

 • Virksomheden har i årsrapporten for 2013 ikke oplyst om sikkerhedernes reelle værdi i relation til oplysninger om den maksimale kreditrisiko. Virksomheden har oplyst om de nominelle værdier af sikkerhederne, som var væsentligt højere end de reelle værdier, og har ikke taget hensyn til, at nogle engagementer var oversikrede. 
 • Oplysningerne om niveau 3 i dagsværdihierarkiet (måling ved brug af ikke-observerbar input) er for generelle. Der mangler konkrete og specifikke oplysninger om, hvad virksomheden har gjort i forbindelse med de anvendte prisfastsættelsesmetoder, og hvordan virksomheden fastsætter sin værdiansættelsespraksis og metoder.
   

Finanstilsynets gennemgang af 2013-årsrapporten for en finansiel virksomhed
Ved gennemgang af 2013-årsrapporten for en virksomhed, som aflægger koncernregnskab efter IFRS og moderselskabsregnskab efter lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelsen* konstaterede Finanstilsynet nedenstående fejl:

* Bekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014 og bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014.


Manglende oplysninger om sikkerheder (IFRS 7)
Virksomheden har i relation til oplysninger om maksimal kreditrisiko og sikkerheder ikke beskrevet sikkerhedsstillelsen med hensyn til det beløb, der bedst udtrykker den maksimale kreditrisiko. Virksomheden har ved opgørelsen og præsentationen af virksomhedens sikkerheder oplyst sikkerhedernes værdi til at være væsentligt højere end den reelle værdi, idet virksomheden har anvendt de nominelle værdier af sikkerhederne og ikke de reelle værdier. Endvidere har virksomheden ikke taget hensyn til, at nogle af virksomhedens engagementer var oversikrede, hvorved der indgik en oversikkerhedsstillelse i tallene. Dette betød, at de oplyste sikkerheder udgjorde ca. 1.027 mio. kr. og ikke som oplyst 2.106 mio. kr. 


Manglende oplysninger om aktiver kategoriseret på niveau 3 i dagsværdihierarkiet (IFRS 13)
Årsrapporten indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger om de forudsætninger og usikkerheder mv., der knytter sig til værdiansættelse i forbindelse med dagsværdimålinger kategoriseret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet (måling ved brug af ikke-observerbar input). Det er Finanstilsynets vurdering, at oplysningerne i årsrapporten er for generelle. Der mangler konkrete og specifikke oplysninger om, hvad virksomheden har gjort i forbindelse med de anvendte prisfastsættelsesmetoder, herunder forudsætningerne om risici vedrørende aktier og andre aktiver. Endvidere er det ikke beskrevet, hvordan virksomheden fastsætter sin værdiansættelsespraksis og metoder. I bilag 1 er en oversigt over de oplysninger, som Finanstilsynet mangler. Finanstilsynet bemærker også, at det forhold, at virksomheden har anvendt og vurderet kurser på unoterede aktier indhentet hos foreningen ”Lokale pengeinstitutter”, ikke fritager virksomheden for at oplyse om politikker og processer for værdiansættelse, herunder en nærmere redegørelse for de forudsætninger og usikkerheder, der knytter sig til værdiansættelsen af disse papirer. 

Da regnskabsaflæggelsen for 2014 på tidspunktet for afgørelsen var nært forestående, blev virksomheden påbudt at rette forholdene i årsrapporten for 2014, herunder med de korrigerede oplysninger for 2013. Endvidere skal virksomheden redegøre for, at årsrapporten for 2013 indeholdt fejl, og at virksomheden som følge heraf har modtaget påbud fra Finanstilsynet. 
 

Læs hele afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside


Bilag 1:

Følgende oplysninger skal medtages for aktiver kategoriseret på niveau 3 i dagsværdihierarkiet
Oplysninger om de forudsætninger og usikkerheder, der knytter sig til værdiansættelse i forbindelse med dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 3 i dagsværdihierarkiet, herunder supplerende oplysninger om eventuelle forudsætninger og usikkerheder, der specielt var gældende for 2013. Nærmere bestemt skal der gives følgende oplysninger for klasser af aktiver, jf. IFRS 13.91-94: 

 • En beskrivelse af de værdiansættelsesteknikker og input, der er anvendt ved opgørelse af dagsværdien for aktiver klassificeret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet. 
 • En beskrivelse af eventuelle ændringer i værdiansættelsesteknikkerne og en forklaring af grunden(e) hertil. 
 • En kvantitativ redegørelse af de væsentligste ikke-observerbare input, der er anvendt ved målingen af aktiver klassificeret i niveau 3. 
 • Størrelsen af periodens resultatførte urealiserede gevinster på niveau 3 aktiver fordelt på de enkelte poster. 
 • Køb og salg af niveau 3 aktiver i regnskabsperioden. 
 • Overførsler ind og ud af niveau 3, årsagerne til disse overførsler og virksomhedens politik for, hvornår overførsler mellem niveauer anses for at have fundet sted. 
 • Værdiansættelsesprocessen for aktiver i niveau 3. 
 • En beskrivelse af følsomheden af dagsværdimålingen af niveau 3 aktiver som følge af ændringer i ikke-observerbare input. 
 • En beskrivelse af, hvordan alternative rimelige antagelser om ikke-observerbare input ville påvirke dagsværdien af aktive.

” Det er Finanstilsynets vurdering, at oplysningerne i årsrapporten er for generelle. Der mangler konkrete og specifikke oplysninger …..”

Fandt du dette nyttigt?