Indsigt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen konstaterede en række fravigelser

Fravigelserne omfatter bl.a. indregning af udskudt skat ved første indregning, forkert behandling af betinget salgsvederlag samt en række manglende oplysninger.

Som led i regnskabskontrollen har Erhvervsstyrelsen pålagt en virksomhed at rette en række forhold ved den kommende regnskabsaflæggelse, som var nært forestående. De konstaterede fravigelser omfatter bl.a. indregning af udskudt skat ved første indregning af ejendomme, forkert behandling af betinget salgsvederlag, manglende oplysninger om måling af investeringsejendomme til dagsværdi, manglende oplysning om gældens dagsværdi og manglende redegørelse om det underrepræsenterede køn.

Nedenfor er de enkelte forhold opsummeret. Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen påbød virksomheden:

Beskrivelse af forholdet

1.

at undlade at indregne den udskudte skatteforpligtelse vedrørende investeringsejendommene, som hidrører fra første indregning af en transaktion, som ikke er en virksomhedssammenslutning jf. IAS 12, afsnit 15, litra b.

Modervirksomheden havde overtaget to ejendomsdatterselskaber. De konkrete transaktioner kunne ikke anses for at være virksomhedssammenslutninger. De midlertidige forskelle mellem ejendommenes regnskabsmæssige og skattemæssige værdier er derfor udskudte skatteforpligtelser, som hidrører fra første indregning af ejendommene i koncernen, og som derfor jf. IAS 12 ikke skal indregnes i koncernbalancen.

2.

at indregne vederlaget fra salg af en aktivitet pr. 31. december 2013 i overensstemmelse med IAS 27, afsnit 34, litra c, nr. i.

Ved salg af en aktivitet blev der deponeret et beløb (en escrow), som skulle dække eventuelle kontraktlige indsigelser fra køber. Virksomheden havde regnskabsmæssigt behandlet det deponerede beløb som et eventualaktiv jf. IAS 37. Det var Erhvervsstyrelsens vurdering, at beløbet skal behandles som et betinget vederlag, som skal måles til dagsværdi på balancedagen efter IAS 39.

3

at oplyse, hvorvidt der er foretaget en vurdering af dagsværdien af investeringsejendommene pr. 31. december 2013 og give oplysninger herom i overensstemmelse med IFRS 13, afsnit 91-99.

 

 

I årsrapporten er oplyst, at ejendommene er indregnet til kostprisen ved overtagelsen. Endvidere fremgår af anvendt regnskabspraksis, at ejendommene efter første indregning måles til skønnet dagsværdi. Det fremgår ikke af årsrapporten, om der er foretaget en vurdering af dagsværdien pr. balancedagen. På baggrund af oplysninger fra bestyrelsen konstaterer Erhvervsstyrelsen, at der er foretaget en beregning af ejendommenes dagsværdi pr. balancedagen efter reglerne i IFRS 13, men at virksomheden mangler at oplyse, at der er foretaget en vurdering af dagsværdien pr. 31. december 2013 og at give oplysninger om de metoder og væsentlige forudsætninger m.v., der er anvendt i forbindelse hermed jf. IFRS 13, afsnit 91-99.

4

at oplyse om dagsværdien af koncernens gæld til banker og kreditinstitutter i overensstemmelse med IFRS 7, afsnit 25.

Bankgælden er målt til amortiseret kostpris. I noterne er oplyst, at 76 % af bankgælden har fast rente i op til 5 år. Dagsværdien af gælden er ikke oplyst.

5

at opliste alle nærtstående parter til virksomheden, når virksomheden med sit valg af formulering giver indtryk af at opliste alle nærtstående parter i henhold til IAS 24, afsnit 9, litra b, nr. ii og nr. vii, eller – hvis virksomheden vælger at oplyse om visse, men ikke alle, nærtstående parter – at oplyse, at listen ikke er udtømmende.

I noten med nærtstående parter er anvendt en formulering, der giver indtryk af, at alle nærtstående parter er oplistet. Erhvervsstyrelsen konstaterer, at en række nærtstående parter ikke er medtaget på listen. Der er ikke krav om at oplyse om alle nærtstående parter, bortset fra forbindelse mellem moder- og dattervirksomheder. Når der anvendes en formulering som ”Virksomhedens nærtstående parter omfatter følgende:…..”, skal det fremgå, at listen ikke er udtømmende, hvis virksomheden ikke oplyser alle nærtstående parter.

6

at præsentere indtjening pr. aktie og den udvandede indtjening pr. aktie for den ophørte aktivitet i henhold til IAS 33, afsnit 68.

Virksomheden har for 2012 en væsentlig ophørende aktivitet. Virksomheden har ikke præsenteret indtjening pr. aktie og den udvandede indtjening pr. aktie for den ophørte aktivitet i sammenligningstallene for 2012 i totalindkomstopgørelsen for 2013.

7

at redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal for det underrepræsenterede køn, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning i henhold til årsregnskabslovens § 99 b, stk. 1.

 

Erhvervsstyrelsen konstaterer, at alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen, som har underskrevet årsrapporten, er mænd, hvorfor kvinder anses for underrepræsenteret i virksomhedens ledelse. Virksomheden er derfor omfattet af kravet om at opstille måltal. Da virksomheden ikke har redegjort herfor i årsrapporten, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at kravet herom i årsregnskabsloven ikke er opfyldt.

8

at give fyldestgørende oplysninger om revisionshonorar, jf. års-regnskabslovens § 96, stk. 2, og § 126, stk. 1, nr. 9.

 

I note 4 ”Andre eksterne omkostninger” er oplyst, at koncernens omkostninger til revision i 2013 udgør 148 t.kr. I note 27 ”Revisionshonorar” er specificeret et honorar på 112 t.kr. Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er note 27 ufuldstændig, da det samlede honorar ikke er specificeret.

Fandt du dette nyttigt?