Indsigt

Regnskabs­kontrollen – en række fravigelser

En række fravigelser, blandt andet klassifikation af gæld.

Fravigelserne omfatter bl.a. klassifikation af gæld, udført nedskrivningstest, valg af funktionel valuta samt diverse fejl og mangler vedrørende oplysninger.

Finanstilsynet har offentliggjort en afgørelse fra regnskabskontrollen, som omhandler klassifikation af gæld, udført nedskrivningstest, valg af funktionel valuta samt diverse fejl og mangler vedrørende oplysninger.

I afgørelsen, som har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse, påtaler Erhvervsstyrelsen (ERST) nedenstående forhold i en virksomheds årsrapport for 2013. Ved valg af reaktion har ERST lagt til grund, at virksomheden den 31. marts 2015 har offentliggjort sin årsrapport for 2014, hvor der i et vist omfang er taget højde for de påtalte forhold.

Erhvervsstyrelsen påtaler

Kommentarer

·         at gæld ikke var indregnet som kortfristet, idet vilkårene om sikringskonti ikke var overholdt

 

Virksomheden opfyldte ikke kravene i en låneaftale om sikringskonti, og långiver kunne opsige lånet, hvis virksomheden ikke, inden for en af långiver fastsat frist, opfylder betingelserne om sikringskonti.

Opfyldelse inden for tidsfristen anså ERST ikke for relevant, idet virksomheden i regnskabet havde oplyst, at der ikke var tilstrækkelig fri likviditet til at opfylde vilkårene om sikringskonti.

Da fristen ikke var specificeret, kan den være under 12 måneder, og virksomheden havde ikke en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen i 12 måneder. Det var uden betydning, at långiver efter det oplyste havde tilkendegivet ikke at ville opsige lånet. ERST lagde vægt på, at der ikke inden udløbet af regnskabsåret var indgået en formaliseret aftale med långiver om, at lånet ikke ville blive opsagt inden 31.12.2014. (IAS 1, afsnit 69, litra d)

·         at virksomheden ikke har gennemført en pålidelig nedskrivningstest af anlægsaktiver i overensstemmelse med kravene i IAS 36 og foretaget eventuelle fornødne yderligere nedskrivninger, og/eller tilbageført tidligere foretagne nedskrivninger i det omfang, betingelserne for nedskrivningerne ikke længere var til stede

 

 

De fremlagte nedskrivningstest opfylder efter ERSTs vurdering ikke kravene i IAS 36, idet forventninger til fremtidige pengestrømme var baseret på historiske data. Der var ikke taget højde for fx prisudvikling og omkostninger samt øgede omkostninger til vedligeholdelse af aktiverne i takt med deres alder.

Aktiverne er i tidligere år nedskrevet til en regnskabsmæssig værdi på 252,7 mio.kr. Virksomheden har beregnet en kapitalværdi på 272,1 mio.kr. pr. 31.12.2013, men har ikke tilbageført tidligere nedskrivninger som følge af usikkerhed. Denne usikkerhed er ikke kommet til udtryk i omtalen i årsrapporten. Efter ERSTs vurdering kan virksomheden ikke undlade at tilbageføre nedskrivninger med henvisning til usikkerhed, og samtidig anvende den samme nedskrivningstest til at underbygge, at der ikke er behov for at foretage yderligere nedskrivninger af de samme aktiver. (IAS 36, afsnit 60 og 114)

·         at virksomheden ikke har anvendt Euro som funktionel valuta

ERST har vurderet, at virksomheden skal anvende euro som funktionel valuta, idet virksomhedens primære aktiviteter foregår i Tyskland.

Det har ingen betydning for valg af funktionel valuta, at virksomhedens udstedelse af obligationer har været rettet mod danske investorer, og at valutarisikoen anses for at være minimal. Hvis virksomheden anvender danske kroner som præsentationsvaluta og euro som funktionel valuta, skal den oplyse, at den funktionelle valuta er euro. (IAS 21, afsnit 8-10)

·         at virksomheden ikke har specificeret honorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision

Virksomheden havde ikke specificeret revisionshonoraret. Der var i årsrapporten alene oplyst, hvad omkostninger til generalforsamlingsvalgt revisor udgør på koncernniveau. (ÅRL §§ 96, stk. 2 og 126, stk. 1, nr. 9)

·         at virksomheden har beskrevet regnskabspraksis, der ikke var relevant for virksomheden

Der er medtaget beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for poster, der ikke indgår i årsrapporten. Efter IAS 1 skal der alene gives oplysninger om den for virksomheden relevante regnskabspraksis. (IAS 1, afsnit 10, litra e)

·         at virksomheden ikke har givet en korrekt afstemning af forholdet mellem skatteomkostning (skatteindtægt) og regnskabsmæssigt overskud

Den effektive skatteprocent er i en note opgjort til 0 % i såvel modervirksomheden som koncern, hvilket ikke svarer til forholdet mellem årets resultat før skat og skat af årets resultat. Endvidere er effekten af regulering af skat vedrørende tidligere år opgjort til 0 %, hvilket er en fejl, idet der indgår reguleringer vedrørende tidligere år. (IAS 12, afsnit 81, litra c)

·         at virksomheden ikke har oplyst om ikke-indregnede udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver er ikke indregnet pga. usikkerhed om tyske skatteforhold. I årsrapporten skal der oplyses om beløb for ikke indregnede udskudte skatteaktiver og eventuelle udløbsdatoer. (IAS 12, afsnit 80, litra e)

·         at virksomheden ikke har givet tilstrækkelige oplysninger om storaktionærer

 

Virksomheden har oplyst om ejere, som er registreret med mere end 5 % af aktiekapitalens stemmer eller pålydende værdi. Virksomheden skal oplyse fulde navn, hjemsted samt nøjagtig ejer- og stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når aktiernes stemmeret udgør mindst 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 % af aktiekapitalen, dog mindst 100.000 kr. (ÅRL §104)

·         at virksomheden ikke har angivet det samlede vederlag mv. til direktion og bestyrelse for hvert ledelsesorgan

Løn og gager til direktionen og bestyrelsen er oplyst samlet. Ifølge selskabet var direktionens andel 0 kr. (ÅRL §§ 98 b, stk. 1, og 126, stk. 2)

 

 

Endelig bemærker ERST, at der i årsrapporten er en række poster, som både i 2013 og 2012 udgør 0 kr. Forekomsten af 0-poster er ikke hensigtsmæssigt i forhold til årsregnskabets målsætning jf. IAS 1 om at være en ”struktureret fremstilling”.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen påtaler blandt andet, at virksomheden har beskrevet regnskabspraksis, der ikke var relevant for virksomheden.

Fandt du dette nyttigt?