Indsigt

Aktiver opfylder ikke betingelsen om at være bestemt for salg

Afgørelse fra regnskabskontrollen

En virksomhed fik en påtale for at klassificere anlægsaktiver som aktiver bestemt for salg pr. 31. december 2015. Da overtagelsesdatoen for aktiverne i henhold til bindende salgsaftale er den 1. januar 2017, kan aktiverne ikke klassificeres som bestemt for salg i årsrapporten for 2015.

En virksomhed fik en påtale for at klassificere anlægsaktiver som aktiver bestemt for salg pr. 31. december 2015, selv om overdragelsen først finder sted mere end et år efter balancedagen.

Baggrund
Virksomheden havde i årsrapporten for 2015 præsenteret bygninger/anlæg som aktiver bestemt for salg, jf. IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, idet virksomheden i 2015 havde indgået en bindende aftale om salg af bygningerne/anlægget med overtagelsesdato den 1. januar 2017.

I henhold til IFRS 5, afsnit 6 skal anlægsaktiver klassificeres som bestemt for salg, hvis den regnskabsmæssige værdi primært vil blive realiseret ved salg snarere end ved fortsat brug af aktiverne. IFRS 5, afsnit 7 og 8 indeholder nærmere bestemmelser om, hvornår aktiver kan anses for at opfylde kriterierne for at være bestemt for salg. Et af kriterierne er, at salget skal forventes gennemført indenfor et år. Dette gælder uanset, at der er indgået en bindende salgsaftale, når overdragelsesdatoen og dermed indregning af salget først sker mere et år efter balancedagen.

Da overtagelsesdatoen for aktiverne er den 1. januar 2017, kan transaktionen først indregnes som salg i henhold til IAS 18, afsnit 14 i 2017, hvilket vil sige mere end ét år efter balancedagen. Aktiverne kan derfor ikke klassificeres som bestemt for salg i årsrapporten for 2015.

Virksomheden fik alene en påtale, idet virksomheden på tidspunktet for afgørelsen opfylder kravene til at klassificere de pågældende aktiver som aktiver bestemt for salg. Virksomheden blev endvidere pålagt at ændre sammenligningstallene i 2016 årsrapporten, således at aktiverne ikke præsenteres som aktiver bestemt for salg pr. 31. december 2015.

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse, da forholdene vurderes at være principielle.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Et af kriterierne for klassifikation som aktiver bestemt for salg er, at salget skal forventes gennemført indenfor et år.

Fandt du dette nyttigt?