Indsigt

Anbefalinger og Nøgletal 2015

– ajourføring af 2010-vejledningen

Ændringerne omfatter bl.a. ændret opdeling af generelle nøgletal for industri, service og handel, en række nye nøgletal samt ændrede nøgletal for banker og forsikringsselskaber.

Den Danske Finansanalytikerforening udsendte i april 2015 en ny nøgletalsvejledning, "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem den danske, den norske og den finske finansanalytikerforening samt CFA (Chartered Financial Analyst) Societies i Danmark, Sverige, Norge og Finland. "Anbefalinger & Nøgletal 2015" er en ajourføring af nøgletalsvejledningen fra 2010.

Formålet med vejledningen er at give præcise anvisninger til beregningen af en række nøgletal samt anbefalinger og forslag til, hvordan børsnoterede selskaber kan give oplysninger i deres års- og delårsrapporter samt på deres hjemmeside.

I forhold til nøgletalsvejledningen fra 2010 er der foretaget en lang række korrektioner, hvoraf de vigtigste er:

  • Ændret opdeling af generelle nøgletal for industri, service og handel, som nu følger metodikken fra Du Pont-pyramiden
  • Inklusion af en række nye nøgletal til belysning af rentabilitet, vækst og kreditrisici
  • Inklusion af et udbyttekorrigeret P/E-nøgletal
  • Ændringer til afsnittet om nøgletal for banker og forsikringsselskaber set i lyset af nye regulatori-ske krav
  • Appendiks om effekten på væsentligste nøgletal af de af IASB foreslåede ændringer til regn-skabsmæssig behandling af leasing.

Ikrafttræden
Vejledningen indeholder ingen ikrafttrædelsesbestemmelser. Deloitte anbefaler, at den nye vejled-ning anvendes fra og med 2015-årsrapporterne. Vejledningen kan anvendes tidligere, fx i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter med skævt regnskabsår eller i kommende delårsrapporteringer.

Afsnittet om anvendte metoder til opgørelse af nøgletal, som ofte er placeret i forbindelse med om-talen af anvendt regnskabspraksis, bør gennemgås i forbindelse med implementeringen af vejledningen, bl.a. med henblik på om definitioner og referencer er i overensstemmelse med "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Samtidig kan det overvejes, om afsnittet fremover skal indsættes fx i tilknytning til nøgletallene i ledelsesberetningen. Efter ændring af årsregnskabsloven (læs mere her) skal oplysningerne som hovedregel gives i ledelsesberetningen. Ifølge lovbemærkningerne kan oplysningerne dog fortsat gives i noterne.

Vejledningen, som udgives både i en dansk- og en engelsksproget version, kan købes på Finansanalytikernes hjemmeside.

Samtidig kan det overvejes, om afsnittet med definitioner fremover skal indsættes fx i tilknytning til nøgletallene i ledelsesberetningen.

Fandt du dette nyttigt?