Indsigt

CSR og mangfoldighed

Ny bekendtgørelse giver nye rapporteringsmuligheder

Fremover kan også virksomheder, der rapporterer efter Global Reporting Initiative (GRI) og herudover opfylder visse betingelser, undlade at redegøre for CSR og den kønsmæssige sammensætning i ledelsen i egen årsrapport.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse , som udvider muligheden for at anvende internationalt anerkendte rapporteringsformer og standarder i forbindelse med rapportering om samfundsansvar (CSR) og mangfoldighed. Fremover kan også virksomheder, der rapporterer efter Global Reporting Initiative (GRI) og herudover opfylder visse betingelser, undlade at redegøre for CSR og den kønsmæssige sammensætning i ledelsen i egen årsrapport. 
 

Baggrund
Folketinget vedtog den 3. december 2013 ”Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love” (L23), som udvider muligheden for at anvende internationalt anerkendte rapporteringsformer og standarder i forbindelse med CSR-rapportering. Erhvervsstyrelsen blev bemyndiget til at fastsætte regler for, under hvilke betingelser en virksomhed kan oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder og derved undlade at give oplysninger om samfundsansvar i sin egen årsrapport. Ændringen gælder også redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, forudsat den alternative rapporteringsform omfatter dette emne.
 

Bekendtgørelsen
Det fremgår af bekendtgørelsen om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, at virksomheder, der oplyser om samfundsansvar og om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen efter én af nedenstående internationale retningslinjer eller standarder samt opfylder nedenfor anførte supplerende krav, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens §§ 99a og 99b i sin egen årsrapport. 


Omfattede retningslinjer/standarder

1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Global Compact 

2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI, eller

3) Nyt: Rapportering efter de gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative (GRI).  
 

Undtagelsen i ÅRL har hidtil alene omfattet 1) og 2) ovenfor.
 

Supplerende krav 
Det er en betingelse for at undlade at oplyse om følgende emner i egen årsrapport, at de alternative rapporteringsformer tillige omfatter følgende emner:

  • Menneskerettigheder og klima, jf. ÅRL § 99a, stk. 3 
  • Den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. ÅRL § 99b.

En virksomhed, der rapporterer efter internationale retningslinjer eller standarder og undlader at give oplysninger efter ÅRL §§ 99a og 99b i sin egen årsrapport, skal oplyse herom i ledelsesberetningen samt angive, hvor redegørelsen er offentligt tilgængelig. 

 

Undtagelse for dattervirksomheder 
En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysninger om CSR og den kønsmæssige sammensætning i ledelsen (jf. ÅRL §§ 99a og 99b) i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden har udarbejdet en rapport efter internationale retningslinjer eller standarder, som opfylder kravene for, at modervirksomheden kan undlade at give oplysningerne i sin ledelsesberetning. En dattervirksomhed, der anvender denne undtagelse, skal oplyse herom i sin ledelsesberetning samt angive, hvor modervirksomhedens redegørelse er offentligt tilgængelig. 

Dette oplysningskrav, som er indarbejdet i bekendtgørelsen, er nyt. Dattervirksomheder, som i overensstemmelse med ÅRL har undladt at redegøre for CSR med henvisning til, at modervirksomheden udarbejder en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s Global Compact, har ikke tidligere været specifikt forpligtet til at oplyse herom. 
 

Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og kan læses på retsinformation.dk

 

I ledelsesberetningen skal blandt andet oplyses, hvor redegørelsen er offentligt tilgængelig.

 

Fandt du dette nyttigt?