Indsigt

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2015

Hent inspiration til regnskabsudarbejdelsen i Deloitte’s IFRS Eksempelregnskab 2015.

Der er alene få ændringer til IFRS, som skal implementeres i årsrapporten for 2015, nemlig de ændringer, som følger af Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle, som træder i kraft i EÚ for regnskabsår der begynder 1. januar 2015.

Der er meget få ændringer til IFRS, som skal implementeres i årsrapporten for 2015. De få ændringer forventes at have begrænset - eller ingen - effekt på de fleste regnskaber for børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS.
Det er alene IASBs Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle, som træder i kraft i EU for regnskabsår der begynder 1. januar 2015. Der er tale om mindre præciseringer af fire standarder (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 og IAS 40).

IASB har desuden udsendt ændringer til IAS 19 vedrørende medarbejderbidrag til ydelsesbaserede pensionsordninger samt Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 som indeholder mindre præciseringer til syv standarder med ikrafttrædelse 1.7.2014. Disse blev imidlertid først godkendt til brug i EU i december 2014, og ikrafttrædelsen af disse er derfor udskudt i EU til 1. februar 2015. Det er tilladt at førtidsimplementere ændringerne.

Grundlaget for Deloitte’s IFRS Eksempelregnskab er en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, der udarbejder såvel koncernregnskab som moderselskabets årsregnskab i overensstemmelse med IFRS.

Eksempelregnskabet er Deloitte’s forslag til, hvordan en årsrapport aflagt efter IFRS kan præsenteres, og udtrykker en blandt flere løsningsmodeller, men kan i sagens natur ikke afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virksomheder, der udarbejder årsrapport efter IFRS. Virksomheder kan med fordel anvende IFRS eksempelregnskabet som inspiration, men skal under alle omstændigheder tilpasse eksemplerne til virksomhedens konkrete forhold.
I forhold til den seneste udgave af eksempelregnskabet, indeholder det opdaterede eksempelregnskab følgende ændringer:

  1. Indarbejdelse af Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle (har ikke haft effekt på de indregnede beløb i eksempelregnskabet)
  2. Tilpasning af anvendte skattesatser, således at den i eksempelregnskabet beregnede skat afspejler den gældende, danske skattesats på 23,5%, (24,5% i 2014). Udskudt skat beregnes med 22%, som forventes at være den gældende skattesats, når de midlertidige forskelle realiseres.
  3. Reduceret omtale af endnu ikke ikrafttrådte standarder, således at omtalen alene dækker de standarder, der forventes at få effekt på fremtidige årsrapporter (IFRS 15 Indtægter og IFRS 9 Finansielle instrumenter 

Eksempelregnskabet indeholder i lighed med tidligere år referencer til relevante bestemmelser i regnskabsreguleringen, herunder IFRS, Årsregnskabsloven (ÅRL) og regelsættet for noterede selskaber på Nasdaq OMX. Eksempelregnskabet er opdateret med ændringer til IFRS frem til og med 30. november 2015.

IFRS Eksempelregnskab 2015
Fandt du dette nyttigt?