Insight

Delårsrapportværktøjer 2022

Deloitte har opdateret værktøjer til brug ved for udarbejdelse af delårsrapport

Deloittes delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl og mangler i delårsrapporten. Vi kan også tilbyde et compliance check af din virksomheds delårsrapport.

Nyt for 2022

Krigen mellem Rusland og Ukraine

Aflæggelse af delårsrapporter for 2022 rummer en række udfordringer for mange virksomheder som følge af krigen mellem Rusland og Ukraine. Det gælder uanset om virksomheden er direkte påvirket af effekterne af krigen fordi virksomheden har aktiviteter i Rusland, Ukraine eller disses nabolande (fx Hviderusland) eller er indirekte påvirket som følge af de makroøkonomiske effekter af krigen, herunder øget forsyningsusikkerhed, stigende råvarepriser mv.

Effekterne af krigen kan påvirke mange dele af delårsrapporten, fra ændret klassifikation af aktiver og forpligtelser og værdiansættelse af indregnede aktiver og forpligtelser til præsentation og oplysning om effekterne af krigen, usikkerheder og væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger.

De potentielle effekter af krigen mellem Rusland og Ukraine er indledningsvist omtalt i nyhedsbrevet med overblik over reglerne, ligesom der i delårsrapporteksemplet er indsat kommentarer vedrørende nogle af de potentielle effekter på delårsrapporter. 

Omtalen i såvel nyhedsbrevet som i delårsrapporteksemplet er ikke udtømmende, og virksomhederne må generelt, for alle dele af delårsrapporten, overveje de mulige effekter af krigen.

For en mere dybdegående omtale af de potentielle effekter af krigen mellem Rusland og Ukraine henvises til Deloitte’s globale nyhedsbrev IFRS in Focus – Financial reporting considerations related to the Russia-Ukraine War, som kan downloades fra IASPlus-hjemmesiden.

Øvrige ændringer
Værktøjerne er herudover opdateret, så de seneste ændringer af IFRS, årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og Nasdaq Copenhagens regler for udstedere er indarbejdet.

IASB har udsendt enkelte ændringer til gældende standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderårsregnskaber for 2022, og som derfor skal implementeres i delårsrapporter relateret til kalenderåret 2022. Vi har i publikationen ”IFRS – Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag” beskrevet indholdet af de enkelte ændringer.

Deloittes værktøjer vedrørende delårsrapporter omfatter: 

Delårsrapport 2022 – Overblik over regler mv. 
Nyhedsbrev, som beskriver regelsættet vedrørende delårsrapportering for danske virksomheder. Nyhedsbrevet indeholder desuden indledningsvist omtale af potentielle effekter på delårsrapporter fra krigen mellem Rusland og Ukraine.

Delårsrapport 2022 – Eksempelregnskab 
Eksempel på en delårsrapport for 2022 for en fiktiv, børsnoteret dansk koncern, aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting og øvrige danske krav til delårsrapporter.

Tjekliste til delårsrapporter 2022 
Tjekliste som indeholder kravene til delårsrapporter ifølge IAS 34, Interim Financial Reporting, delårsrapportbekendtgørelsen, indsendelsesbekendtgørelsen samt Nasdaqs regelsæt for udstedere af aktier eller obligationer.
Tjeklisten kan rekvireres via ifrs@deloitte.dk.

Bestil et compliance tjek
Deloitte tilbyder at gennemgå virksomhedens udkast til delårsrapport (Compliance Check) for at sikre, at delårsrapporten overholder kravene i IAS 34 og lovgivningen i Danmark om delårsrapporter. Et alternativ kan være et review af delårsrapporten, hvor der afgives en review-påtegning på delårsrapporten.

Kontakt din Deloitte revisor eller en af nedenstående kontaktpersoner, hvis du vil vide mere om vores IAS 34 Compliance Check. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('