Indsigt

ESMA har opdateret FAQ vedr. alternative præstationsmål (APM)

ESMA har opdateret FAQ med seks nye spørgsmål/svar vedr. Alternative Performance Measures (APM).

Nedenfor fremgår en kort opsummering.

 

Q12: Definition of APMs (APM Guidelines para 17)

Tilpasning af tal eller totaler, som allerede er defineret i IFRS, medfører, at det tilpassede tal eller den tilpassede total bliver til et APM.

Q13: Scope of the APM Guidelines (APM Guidelines paras 17-19)

Segmentoplysninger jf. IFRS 8 Operating Segments, som opgøres på en anden måde end defineret i IFRS, er omfattet af definitionen af APM. Hvorvidt APM Guidelines finder anvendelse afhænger af, hvor disse oplysninger præsenteres (fx i årsregnskabet eller andetsteds).

Q14: Application of the scope exemption (APM Guidelines para 19)

Undtagelsen i APM Guidelines para 19 (4. bullet) er alene gældende, når en virksomhed gør brug af et APM for at forklare overholdelsen af vilkår i en aftale eller af lovgivning. Hvis virksomheden anvender det pågældende APM til både at forklare foranstående og samtidig anvender det til at forklare virksomhedens præstationer i en given periode, er APM omfattet af APM Guidelines.

Q15: Definition and basis of calculation (APM Guidelines para 20)

Hvis der anvendes et APM som ”organisk vækst”, skal virksomheden ikke alene oplyse om den ændring i omsætningen, som fremgår af årsregnskabet, men også om de øvrige komponenter, der - sammen med ændringen i omsætningen, der kan henføres til den "organiske vækst" -  bidrager til den samlede ændring i omsætningen. Der er i APM Guidelines Q15 medtaget et eksempel, der illustrerer dette.

Q16: Reconciliation (APM Guidelines paras 26 and 28)

Afsnit 28 i APM Guidelines fastlægger, at afstemningen (af APM til den mest direkte forenelige regnskabslinje) skal vise, hvordan tallet beregnes. Derfor skal virksomheden medtage en afstemning i form af en numerisk afstemning mellem den mest direkte forenelige regnskabslinje, total eller subtotal i årsregnskabet og den anvendte APM og særskilt forklare de væsentligste afstemningsposter. En kvalitativ beskrivelse af afstemningsposterne er derfor ikke tilstrækkelig.

Q17: Application of the Fair review principle to APMs (APM Guidelines paras 6, 8 and 22)

APM Guidelines er blandt andet baseret på princippet om en retvisende vurdering af virksomhedens udvikling og finansielle stilling. Endvidere er det overordnede formål med APM Guidelines at bidrage til gennemsigtig og nyttig information til markedet samt at forbedre sammenligneligheden, pålideligheden og forståelsen af de anvendte APM. Afhængig af omstændighederne kan det være imod princippet om retvisende vurdering, hvis et APM fx justeres for engangstab, men inkluderer engangsgevinster opstået i samme periode.

Læs mere på IASPlus samt på ESMAs hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?