Indsigt

ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2016 regnskaber

ESMA vil fokusere på følgende i forbindelse med kontrol af 2016 regnskaberne: (1) præsentation af virksomhedens økonomiske resultat (financial performance), (2) finansielle instrumenter - sondring mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser og (3) oplysning om indvirkningen af nye standarder

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) har offentliggjort temaerne for regnskabskontrollen i forbindelse med de børsnoterede virksomheders 2016 regnskaber. ESMA vil fokusere på følgende:

• Præsentation af virksomhedens økonomiske resultat (financial performance)
• Finansielle instrumenter - sondring mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser
• Oplysning om indvirkningen af nye standarder.

Læs mere på IASPlus.

Under hensyntagen til relevansen af Brexit opfordrer ESMA de virksomheder, som vil blive berørt af resultatet af den britiske folkeafstemning om at forlade EU, til at vurdere og oplyse om de forbundne risici og de forventede virkninger, resultatet kan have på virksomhedens forretningsaktiviteter. ESMA forventer mere information efterhånden som datoen for Brexit nærmer sig.

Læs mere her: BREXIT skaber volatilitet og usikkerhed på de finansielle markeder.

Præsentation af virksomhedens økonomiske resultat (financial performance)
ESMA henleder blandt andet opmærksomheden på kravene i IFRS når virksomheden præsenteres information i regnskabet, som ikke specifikt er krævet i IFRS’erne, samt anvendelsen af yderligere regnskabslinjer, overskrifter og mellemtotaler. Desuden mindes om kravet om at medtage en analyse af posterne i anden totalindkomst (OCI).

ESMA omtaler endvidere kravene i IFRS 8 om segmentoplysninger og herunder det nye krav om, at det skal oplyses hvilke skøn ledelsen har lagt til grund ved en eventuel aggregering af segmentoplysninger. Endvidere henleder ESMA opmærksomheden på de i oktober 2015 udsendte guidelines om Alternative Performance Measures (APM).

Læs mere om APMs på deloitte.dk og på IASPlus.com:
ESMA’s guidelines om Alternative Performance Measures er trådt i kraft.
ESMA publishes final guidelines on alternative performance measures.

Finansielle instrumenter - sondringen mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser
ESMA minder om, at det generelle princip i forhold til at sondre mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser er, hvorvidt virksomheden har en ubetinget ret til at undgå at skulle aflevere kontanter eller andre finansielle aktiver. Da der ofte kan være væsentlige skøn forbundet med afgørelsen heraf minder
ESMA om, at sådanne skøn skal beskrives, og at oplysninger efter IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures ligeledes kan være relevante.

Oplysning om indvirkningen af nye standarder
ESMA gør opmærksom på, at nye standarder som IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers (ikrafttræden 1. januar 2018), IFRS 9, Financial Instruments (ikrafttræden 1. januar 2018) og IFRS 16, Leases (ikrafttræden 1. januar 2019) forventes at få indflydelse på indregning, måling og oplysninger i de fleste virksomheder.

ESMA anfører, at der i de nye standarder er væsentlige ændringer i forhold til de gældende, hvorfor indregning, måling og præsentation af aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger samt pengestrømme i mange tilfælde må forventes at blive påvirket. ESMA opfordrer virksomhederne til at arbejde så hurtigt som muligt med implementeringen af standarderne samt sikre, at virksomheden er klar, når de nye krav bliver obligatoriske. ESMA bemærker, at i overensstemmelse med kravene i IAS 8:30 skal virksomheden give relevante oplysninger om de forventede virkninger af nye standarder, så snart virkningerne er kendte eller med rimelighed kan skønnes.

Læs mere om
• IFRS 15 på IASPlus og ESMAs Issues for consideration in implementing IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
• IFRS 9 på IASPlus. ESMA forventes snarligt at udsende Issues for consideration in implementing IFRS 9 Financial Instruments – hold øje med IASPlus 
• Læs mere om IFRS 16 på IASPlus

ESMA vil blandt andet fokusere på oplysning om indvirkningen af nye standarder – IFRS 9, 15 og 16

Fandt du dette nyttigt?