Indsigt

Endelig – IFRS 9 er udsendt

IASB har udsendt IFRS 9 om finansielle instrumenter i en komplet endelig version

IFRS 9 introducerer en mere fremadskuende måling af værdiforringelse på finansielle aktiver, baseret på forventede tab i aktivets levetid, i modsætning til den aktuelle tilgang som baseres på konstaterede tab. Desuden tilføjes en ny kategori til klassifikation af finansielle aktiver.

IASB udsendte i juli 2014 den endelige version af IFRS 9, Finansielle instrumenter, som udover de tidligere afsluttede delprojekter også indeholder nye bestemmelser vedrørende værdiforringelse af finansielle aktiver samt ændringer til tidligere udsendte bestemmelser i IFRS 9 vedrørende klassifikation og måling af finansielle aktiver. 


Ændringer til klassifikation og måling af finansielle aktiver
I den endelige IFRS 9 tilføjes en kategori vedrørende finansielle aktiver, som i) indgår i en forretningsmodel, hvis formål det er både at inddrive de kontraktlige pengestrømme og at sælge det finansielle aktiv, og ii) hvis kontraktlige pengestrømme udelukkende består af tilbagebetaling af hovedstol og renter.

Aktiver i denne kategori skal efter første indregning måles til dagsværdi, med indregning af renter, valutakursgevinster/-tab samt nedskrivning for værdiforringelse i resultatet, mens øvrige ændringer i dagsværdien indregnes i anden totalindkomst. Ved salg eller reklassifikation af aktivet recirkuleres beløb indregnet i andet totalindkomst til resultatet. Herved opnås, at beløb indregnet i resultatet svarer til en behandling til amortiseret kostpris, mens det indregnede beløb i balancen afspejler aktivets dagsværdi.
 

Værdiforringelse af finansielle aktiver
Ifølge IFRS 9 skal måling af værdiforringelse af finansielle aktiver tage udgangspunkt i et forventet tab-princip, i modsætning til de nugældende regler i IAS 39, som er baseret på et princip om faktisk indtrufne tab.

Hensættelse til tab opgøres således løbende fra tidspunktet for første indregning med et beløb svarende til:

  • Forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid vægtet med sandsynligheden for, at låntager går i default inden for de næste 12 måneder (12-month expected credit losses), eller
  • Forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid (full lifetime expected credit losses)

Hensættelse svarende til forventede tab i hele aktivets levetid skal foretages, når kreditrisikoen for aktivet er øget betydeligt siden aktivets første indregning, samt for tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, som ikke indeholder et finansieringselement iht. IFRS 15. Det antages, at kreditrisikoen er væsentligt forøget, hvis aktivet er overforfaldent med mere end 30 dage. Virksomheden kan vælge at hensætte ”full lifetime expected credit losses” for leasingtilgodehavender og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, som indeholder et finansieringselement iht. IFRS 15.

For øvrige finansielle aktiver foretages hensættelse baseret på ”12-month expected credit losses”

Det er tilladt af foretage neskrivningsvurderingen gruppevis.

Renter på finansielle aktiver skal som udgangspunkt beregnes efter et effektiv rente-princip af bruttoudlånet. Hvis der er en objektiv indikation på værdiforringelse (svarende til de gældende regler i IAS 39), skal renter dog beregnes på netto regnskabsmæssig værdi (dvs. inklusiv hensættelse til tab).

IFRS 9 gælder fra 1. januar 2018, i Danmark dog ikke før den er godkendt i EU. 

Læs mere i IFRS in Focus, juli 2014 eller se video/podcast (IFRS 9 Financial instruments og Impact of IFRS 9 on banking industry) med vores eksperter, som gennemgår de nye regler. 

 

Ifølge IFRS 9 skal måling af værdiforringelse af finansielle aktiver tage udgangspunkt i et forventet tab-princip, i modsætning til de nugældende regler i IAS 39.

Fandt du dette nyttigt?