Indsigt

Generationsskifte bliver dyrere fremover

Februar har været en dyr måned for mange ejerledede virksomheder. Skatteministeren har ændret en gammel regel for værdiansættelse af aktier og anparter, der overdrages indenfor familien. I mange tilfælde betyder det, at det nu bliver dyrere for far og mor at overdrage familievirksomheden til datter eller sønnike, da forældrene / virksomheden nu skal betales mere i skat og arve-/gaveafgift.

Er du ejer af en af de mere end 20.000 små, mellemstore eller store danske virksomheder, der planlægger et generationsskifte i familievirksomheden de kommende år, vil de ændrede regler være top relevante for dig.

For nylig ændrede skatteminister Benny Engelbrecht pludselig reglerne bag den såkaldte formueskattekurs. Det betyder, at det med ét er blevet væsentligt dyrere at give virksomheden videre til datteren eller sønnen – eller dem begge.

Skatteministeren har forklaret, at mange familieejede virksomheder bliver værdisat for lavt. Dermed mister staten penge. Eller sagt lidt mere teknisk: unoterede aktier med formueskattekursen værdisættes for lavt, fordi det er muligt at lade være med at regne en virksomheds goodwill ind i værdien.

I en konkret sag indstillede SKAT derfor til Skatterådet, at anvendelsen af formueskattekursen skulle begrænses. Dette afviste Skatterådet og udtalte, at skatteyderen havde krav på at benytte formueskattekursen.

Skatteministeren må have været enig i Skatteministeriets betragtninger om, at formuekursen nu skal anses for et ”skattehul” og valgte derfor den. 5. februar 2015, uden forudgående varsel eller debat mv., at ophæve muligheden for at anvende formueskattekursen med virkning for alle fremtidige overdragelser af aktier inden for familien.

De seneste 30 år har tusindvis af familieejede virksomheder ellers brugt formueskattekursen. Familierne og virksomhederne fik også den sidegevinst, at de undgik diskussioner med SKAT om, hvad virksomhedens handelsværdi skulle være.

Det betød, at mor eller far kunne føre virksomheden videre til næste generation uden at virksomheden skulle låne penge for at betale skat i forbindelse med generationsskiftet, sælges til en udenfor familien eller måske lukke.

De nye regler gør, at disse virksomheder bliver vurderet til en højere værdi. Dermed skal der betales 15 procent arveafgift af et større beløb, når forældrene giver virksomheden videre til datter eller søn.


Værdiansættelse i fremtiden
Konsekvensen af at afskaffe formueskattekursen er, at aktier mv. når de overdrages, skal værdiansættes til deres reelle markedsværdi inkl. goodwill.

Men der vil fortsat være stor usikkerhed med hensyn til, hvordan man skal fastsætte aktiernes handelsværdi. Hvilken værdi har en virksomhed? Kan der sættes en handelsværdi uden en konkret handel mellem uafhængige parter?

Virksomhederne kan bruge hjælperegler til beregning af goodwill fastsat af SKAT. Det er dog forudsat, at de regler giver en værdiansættelse, der kan anses for at udtrykke handelsværdien. Generelt medfører afskaffelsen af formueskattekursen, at aktier mv. skal værdiansættes til en værdi, der er højere end tidligere, hvilket vil medføre øgede finansieringsbehov og det vil blive sværere at gennemføre generationsskifter end tidligere.

Fakta:
Formueskattekursen er et cirkulære, der blev oprettet i 1982. Skatteminister Benny Engelbrecht har for nylig ophævet cirkuleret. Formueskattekursen har gjort, at der har været lempeligere forhold ved opgørelsen af værdien på virksomheden, når den skulle gå i arv fra én generation til den næste. Virksomheden har blandt andet haft mulighed for ikke at medregne goodwill ved værdiansættelsen.

Tænkt eksempel: En familieejet virksomhed værdisættes til 100 mio. frem for 50 mio. kr. og skal dermed betale dobbelt så meget i arveafgiften på 15 procent af værdien.

 

Fandt du dette nyttigt?