Indsigt

Generationsskifte

Familievirksomheder er en vigtig del af dansk erhvervsliv. Da ejeren imidlertid ofte er virksomhedens største aktiv, kan det være svært at finde en køber. Derfor vælger mange ejerledere til generationsskifte, hvor det både er muligt at sikre den fortsatte drift og samtidig beholde virksomheden i familiens skød.

Generationsskifte af en virksomhed kan være en kompleks proces, også selvom der er tale om en mindre virksomhed. Det er hjerteblod, der overdrages, og derfor skal det gøres i en fornuftig proces, gerne over flere år, så alt kan planlægges i god tid. Samtidig skal man både håndtere den bløde del, der handler om ledelse og værdier, og den hårde del, der handler om tal. Hvilken del, der vægter mest, er forskelligt fra virksomhed til virksomhed.

Den bløde del består af:

  • Virksomhedens ”forretningsmæssige status”: Hvor er virksomheden i sin livscyklus? Har den overhovedet en fremtid?
  • Ledelsesmæssige overvejelser: Kan næste generation lede virksomheden? Skal de ”i lære” i en anden virksomhed, internt i virksomheden, eller er de allerede parat til at overtage?
  • Familiemæssige overvejelser: Kan virksomheden overdrages inden for familien, eller skal den sælges eksternt?

Den hårde del består af:

  • Værdiansættelse: Hvad er virksomheden værd?
  • De økonomiske konsekvenser for virksomheden og personerne: Hvordan finansieres ge-nerationsskiftet?
  • Strukturelle overvejelser: Valg af selskabsform, valg af omstruktureringsplan, handlings-plan mv.

En god proces og en god forberedelse giver større sandsynlighed for et vellykket resultat.


Modeller
Der er forskellige modeller, der kan anvendes i forbindelse med gennemførelse af et generati-onsskifte. Hvilken model, der er den mest optimale, afhænger af den konkrete situation. Hvis det er en personligt drevet virksomhed, kan det være, at den skal omdannes til anpartsselskab, eventuelt kombineret med en skattefri aktieombytning, etablering af særlige aktieklasser (A/B-model) osv. Det vil altid være en konkret beregning og vurdering i den enkelte situation, der af-gør, hvilken model der er den mest optimale.

Hvis man ved, hvor man skal ende – dvs. hvilken struktur, man ønsker at opnå – kan man efterfølgende fastlægge, hvilken model der er bedst egnet.


Værdiansættelse af virksomheden
Formueskattekursen
Skatteministeriet ophævede den 5. februar 2015 med øjeblikkelig virkning reglerne om værdian-sættelse af virksomheder ved hjælp af formueskattekursen. De seneste 30 år har tusindvis af familieejede virksomheder ellers brugt formueskattekursen, da der forelå en metode til værdian-sættelse af virksomheden, der var godkendt af SKAT.

Det betød ofte, at mor eller far kunne føre virksomheden videre til næste generation, uden at virksomheden skulle låne penge for at betale skat i forbindelse med generationsskiftet, sælges til en person uden for familien eller måske lukke, da værdien af virksomheden ofte blev fastsat forholdsvist lavt.


Værdiansættelse i fremtiden
Konsekvensen af at afskaffe formueskattekursen er, at aktier mv. skal værdiansættes til deres reelle markedsværdi, inkl. goodwill, når de overdrages.

Men der vil fortsat være stor usikkerhed med hensyn til, hvordan man skal fastsætte aktiernes handelsværdi. Hvilken værdi har en virksomhed? Kan der sættes en handelsværdi uden en kon-kret handel mellem uafhængige parter?

Virksomhederne kan bruge hjælperegler til beregning af goodwill fastsat af SKAT. Det er dog forudsat, at reglerne giver en værdiansættelse, der kan anses for at udtrykke handelsværdien. Generelt medfører afskaffelsen af formueskattekursen, at aktier mv. skal værdiansættes til en værdi, der er højere end tidligere, hvilket vil medføre øgede finansieringsbehov. Resultatet er, at det vil blive sværere at gennemføre generationsskifter end tidligere.


Konklusion
Generationsskifte af en virksomhed er en kompleks proces. Der er mange elementer i processen, der skal gennemtænkes – ikke mindst de bløde elementer, der oftest er de vigtigste. Start derfor i god tid.


Faktaboks:
Arve- og gaveafgift i forbindelse med overdragelse ved arv eller gave – hvorledes skal der af-regnes til Staten.

Arving

Boafgift

Bundfradrag

Bemærkninger

Ægtefælle

0 procent

 

 

Nært beslægtede

15 procent

272.900 kr.

 

Fjernere slægtninge og ubeslægtede

15 procent + 25 procent tillægsafgift af arvelodden

 

Den effektive sats er 36,25%

 

Gavemodtager

Gaveafgift

Bundfradrag

Bemærkninger

Ægtefælle

0 procent

-

 

Nært beslægtede

15 procent

60.700 kr.

 

Svigerbørn

15 procent

21.200 kr.

 

Stedforældre og bedsteforældre

36,25 procent

60.700 kr.

 

Fjernere slægtninge og ubeslægtede

Indkomstskat

-

 

 

 

 

Generationsskiftebog
Fandt du dette nyttigt?