Indsigt

Ændring til IAS 19 om pensionsydelser

IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 19 og IFRIC 14

Udkastet omhandler genmåling ved ændring af en ydelsesbaseret pensionsordning og refusionsrettigheder vedrørende en ydelsesbaseret pensionsordning.

IASB udsendte i juni 2015 udkast til ændring af IAS 19, Employee Benefits, og IFRIC 14, IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their interactions, som omhandler genmåling ved ændring af en ydelsesbaseret pensionsordning og refusionsrettigheder vedrørende en ydelsesbaseret pensionsordning.


Baggrund

Baggrunden for de foreslåede ændringer er, at IASB´s fortolkningskomité (IFRS Interpretations Committee) er blevet bedt om at præcisere: 

 • Hvordan pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten skal opgøres, når en virksomhed genmåler den ydelsesbaserede nettopensionsforpligtelse (eller aktiv) i tilfælde af ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning.
 • Om en administrators ret til at forbedre ydelserne eller afvikle en ordning indvirker på arbejdsgiverens ubetingede rettighed til refusion og derved – i overensstemmelse med IFRIC 14 – begrænser indregning af et aktiv.


Ændringsforslag
IASB foreslår følgende ændringer/præciseringer:


Genmåling ved ændring, afkortning eller afvikling af en ordning

 • Når pensionsforpligtelsen/-aktivet genmåles i tilfælde af ændring, afkortning eller afvikling af en ordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen.
 • Nettorenten for restløbetiden opgøres på baggrund af den/det genmålte ydelsesbaserede pensionsforpligtelse eller -aktiv.
 • Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår, og nettorenten for den aktuelle regnskabsperiode forud for en ændring, afkortning eller afvikling af en ordning, påvirkes ikke af pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår samt gevinster eller tab ved afvikling.
 • Ændringerne skal anvendes med tilbagevirkende kraft, dog med undtagelse af regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver, som ikke er omfattet af IAS 19 (fx ved indregning af personaleomkostninger i varebeholdninger).


Refusionsrettigheder vedrørende en ydelsesbaseret pensionsordning

 • Når en virksomhed opgør refusionsrettigheder:
  • kan beløb, som andre parter kan råde over, ikke indgå ved opgørelse af den overdækning, som indregnes som et pensionsaktiv
  • må en gradvis afvikling ikke forudsættes, hvis andre parter har beføjelser til at afvikle ordningen uden virksomhedens samtykke
  • påvirkes en refusionsret ikke af andre parters ret til at træffe investeringsmæssige beslutninger, som ikke ændrer pensionsordningen.
 • Ved opgørelse af en refusionsret og nedsættelse af fremtidige bidrag skal der tages hensyn til de lovgivningsmæssige krav, der i al væsentlighed er vedtaget på balancedagen, samt de faktiske forpligtelser og vilkår, som er kontraktmæssigt aftalt på balancedagen. 
 • Vedrørende samspillet mellem 1) loftet for indregning af pensionsaktiver og 2) pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår eller en gevinst eller et tab ved afvikling præciseres, at ændringer i loftet for indregning af pensionsaktiver skal indregnes i anden totalindkomst, og at pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår eller en gevinst eller et tab ved afvikling skal måles og indregnes i resultatopgørelsen efter de gældende krav i IAS 19.


Ikrafttrædelse
IASB har ikke foreslået nogen ikrafttrædelsesdato, men foreslår, at ændringer skal anvendes med tilbagevirkende kraft, og at førtidsanvendelse skal tillades.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 19. oktober 2015.

Læs mere i IFRS in Focus, juni 2015.
Læs udkastet på IASB´s hjemmeside.
 

IASB har anmodet om kommentarer senest den 19. oktober 2015.

Fandt du dette nyttigt?