Indsigt

IASB præciserer beregningsenheden og måling af børsnoterede kapitalandele

Hvordan måles disse kapitalandele til dagsværdi?

IASB foreslår, at det præciseres, at beregningsenheden for dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder er hele investeringen, og at dagsværdien skal beregnes på baggrund af børskursen uden justering for fx størrelsen af ejerandelen.

IASB foreslår ændringer, som præciserer, hvad beregningsenheden (unit of account) er for børsnoterede kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, og hvordan disse kapitalandele måles til dagsværdi. 

I korte træk

  • Ændringerne indgår i et høringsudkast1, som blev udsendt den 17. september 2014, og som indeholder ændringer til IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13, IAS 27, IAS 28 og IAS 36. 
  • IASB foreslår, at det præciseres, at beregningsenheden for dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder er hele investeringen (og således ikke de enkelte kapitalandele). 
  • Hvis dattervirksomheden, joint venturet eller den associerede virksomhed er børsnoteret, skal dagsværdien opgøres på baggrund af børskursen (børskursen gange antal kapitalandele eller med andre ord pris gange mængde) uden justering for fx størrelsen af ejerandelen. 
  • Kommenteringsfristen er den 16. januar 2015.
     

Baggrund for præciseringerne
Baggrunden for udkastet er, at IASB har fået spørgsmål om måling af kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, når disse er børsnoterede, herunder spørgsmål om, hvad beregningsenheden (unit of account) i givet fald er: hver enkelt kapitalandel eller hele investeringen. 

Efter dagsværdihierarkiet i IFRS 13, Dagsværdimåling, skal så vidt muligt anvendes noterede priser på et aktivt marked (niveau-1-måling) ved måling af dagsværdier. Det fremgår dog ikke, om niveau-1-måling kan anvendes, når beregningsenheden for den officielle kurs ikke er den samme som beregningsenheden for det aktiv (fx den samlede investering i en dattervirksomhed), som skal måles til dagsværdi. 

IASB har også modtaget spørgsmål vedrørende måling af genindvindingsværdi til dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger, når CGU’en (den pengestrømsfrembringende enhed) er en børsnoteret kapitalandel. 

IASB foreslår følgende ændringer i 6 standarder: 

IFRS 10, Koncernregnskaber Det præciseres, at investeringsvirksomheder, der ejer dattervirksomheder, som er børsnoteret, skal måle dagsværdien af kapitalandelene til børskursen (børskursen gange antal kapitalandele) uden justering. 
IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder Efter IFRS 12 skal der for børsnoterede kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder, som individuelt er væsentlige, og som måles til indre værdi, oplyses om dagsværdien. Det præciseres, at dagsværdien af disse kapitalandele skal måles til børskursen (børskursen gange antal kapitalandele) uden justering.
IFRS 13, Dagsværdimåling Der tilføjes et eksempel, der viser, hvordan undtagelsen i IFRS 13, afsnit 48 anvendes på nettopositioner, som måles efter niveau 1 i dagsværdihierarkiet (til officielle kurser). Efter IFRS 13, afsnit 48 kan en portefølje af finansielle aktiver og forpligtelser med ensartede markedsrisici måles til dagsværdien af nettopositionen. 
IAS 27, Separate regnskaber Det præciseres, at kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, der er børsnoterede, og som måles til dagsværdi, skal måles til børskursen (børskursen gange antal kapitalandele) uden reguleringer.
IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures Venturekapitalvirksomheder m.fl. kan vælge at måle investeringer til dagsværdi. Det præciseres, at kapitalandele i associerede virksomheder eller joint ventures, der er børsnoterede, og som måles til dagsværdi, skal måles til børskursen (børskursen gange antal kapitalandele) uden reguleringer.
IAS 36, Værdiforringelse af aktiver Præciseringen vedrører opgørelse af genindvindingsværdien for en CGU (pengestrømsfrembringende enhed), når denne er en kapitalandel i en børsnoteret dattervirksomhed, et joint venture eller en associeret virksomhed. Det præciseres, at når genindvindingsværdien opgøres til dagsværdi fratrukket afhændelsesomkostninger, så skal dagsværdien af kapitalandelene måles til børskursen (børskursen gange antal kapitalandele) uden reguleringer.

 

Der er ikke foreslået en ikrafttrædelsesdato, da IASB vil fastsætte denne i forbindelse med gennemgang af høringssvarene. IASB foreslår, at ændringerne vedrørende måling af børsnoterede kapitalandele skal implementeres med virkning fra primo det år, hvori ændringerne anvendes første gang med indregning af effekten på egenkapitalen primo. Ændringerne vedrørende måling af CGU’er foreslås implementeret med fremadrettet virkning. 

IASB har anmodet om kommentarer senest den 16. januar 2015.

Læs mere i IFRS in Focus, september 2014 

Læs udkastet på IASB’s hjemmeside 

1 ED/2014/4 Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value (Proposed amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 and IAS 36 and Illustrative Examples for IFRS 13)

IASB foreslår ændringer til 6 standarder (IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13, IAS 27, IAS 28 og IAS 36).

Fandt du dette nyttigt?