Indsigt

IASB præciserer bestemmelser om investeringsvirksomheder

Investeringsvirksomhedsregler har givet fortolkningsspørgsmål

Ændringerne vedrører bl.a. lempelse for koncernregnskab i underkoncerner, dattervirksomheder, der leverer investeringsydelser samt indregning af associerede virksomheder og joint ventures, som er investeringsvirksomheder.

IASB har den 18. december 2014 udsendt ændringer, der præciserer bestemmelserne om investeringsvirksomheder i IFRS 10, Koncernregnskaber, IFRS 12, Oplysninger om involvering i andre virksomheder og IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures.


I korte træk

  • Ændringerne giver svar på spørgsmål, som fortolkningskomiteen, IFRS IC, har modtaget vedrørende bestemmelserne i IFRS 10 om investeringsvirksomheder.
  • Lempelsen for koncernregnskab i underkoncerner (IFRS 10.4.a) gælder også, selvom underkoncernens modervirksomhed er en investeringsvirksomhed og derfor måler sine dattervirksomheder til dagsværdi i overensstemmelse med IFRS 10. 
  • En dattervirksomhed, som leverer tjenesteydelser vedr. sin investeringsmodervirksomheds investeringer, skal ikke konsolideres, hvis denne dattervirksomhed i sig selv er en investeringsvirksomhed.
  • De dagsværdimålinger, som en associeret virksomhed eller et joint venture har anvendt på sine egne investeringer i dattervirksomheder, kan opretholdes, når en investor indregner en investering i en associerede virksomhed eller et joint venture efter equity-metoden.
  • En investeringsvirksomhed, der måler alle sine dattervirksomheder til dagsværdi, kan ikke anvende undtagelsen i IFRS 12, der gælder for moderselskabsregnskaber.


Baggrund
IASB udsendte i oktober 2012 ændringer til bl.a. IFRS 10, som kræver, at investeringsvirksomheder måler sine investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi med indregning af ændringen i dagsværdi i resultatopgørelsen i stedet for at konsolidere dem. Efterfølgende er der til IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) indsendt flere problemstillinger vedrørende implementeringen af ændringerne. Præciseringen vedrører fire af disse problemstillinger.


1. Lempelsen fra kravet om koncernregnskab i underkoncerner

IFRS 10.4.a indeholder en lempelse fra kravet om at udarbejde koncernregnskab for en delkoncern, hvis dennes modervirksomhed – eller en mellemliggende modervirksomhed – udarbejder et offentligt tilgængeligt IFRS koncernregnskab. Ændringen til IFRS 10 præciserer, at denne lempelse også gælder for underkoncerner ejet af investeringsvirksomheder, uanset at denne investeringsvirksomhed – i overensstemmelse med IFRS 10 – indregner og måler sine investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi i stedet for at konsolidere dem. Præciseringen er baseret på en cost/benefit-betragtning og det forhold, at investeringsvirksomheden skal give en række oplysninger i overensstemmelse med IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder, IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger samt IFRS 13, Dagsværdimåling.


2. En dattervirksomhed, der leverer ydelser, som vedrører modervirksomhedens investeringsaktiviteter

Investeringsvirksomheder skal konsolidere dattervirksomheder, som udfører investeringsydelser vedrørende modervirksomhedens investeringsaktiviteter. Det er uklart i IFRS 10, om en dattervirksomhed, som i sig selv opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed og samtidig leverer investeringsydelser, skal måles til dagsværdi eller konsolideres. Ændringen præciserer bestemmelsen således, at kravet om konsolidering alene omfatter dattervirksomheder, som udgør en udvidelse af investeringsmodervirksomhedens aktiviteter (fx udbud af investeringsydelser til tredjemand), og som ikke i sig selv opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed. 

 

3. Investors anvendelse af equity-metoden på investering i en investeringsvirksomhed

En modervirksomhed, der ikke i sig selv er en investeringsvirksomhed, men som fx ejer en investeringsdattervirksomhed, kan ikke opretholde dattervirksomhedens dagsværdimålinger på dens investeringer i sine dattervirksomheder, men skal i stedet konsolidere alle dattervirksomhederne i koncernen. 

IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures indeholdt ikke en tilsvarende præcisering af investeringer i associerede virksomheder eller joint ventures, der er investeringsvirksomheder, og som i investors regnskab indregnes efter equity-metoden (indre værdis metode). Ændringen præciserer, at de dagsværdimålinger, som en associeret virksomhed eller et joint venture har anvendt på sine egne investeringer i dattervirksomheder, kan opretholdes, når en investor indregner en investering i en associerede virksomhed eller et joint venture efter equity-metoden.
 

4. Præcisering af IFRS 12

Det præciseres, at undtagelsen i IFRS 12, hvorefter IFRS 12 ikke finder anvendelse på et moderselskabsregnskab, der er aflagt i overensstemmelse med IAS 27, ikke gælder for en modervirksomhed, som er en investeringsvirksomhed, der måler alle sine dattervirksomheder til dagsværdi. 
 

Ændring i forhold til det udsendte udkast fra juni 2014
I udkastet, som blev udsendt i juni 2014, foreslog IASB, at de dagsværdimålinger, som et investeringsvirksomheds joint venture anvendte på sine egne investeringer i dattervirksomheder, ikke kunne opretholdes. Regnskabet for joint venture-virksomheden skulle derfor tilpasses investors egen regnskabspraksis, og herunder skulle joint venturets egne underliggende dattervirksomheder konsolideres. For at sikre konsistens i behandlingen af associerede virksomheder og joint ventures efter equity-metoden vedtog IASB samme lempelse for investeringer i både associerede virksomheder og joint ventures.

De modtagne kommentarbreve gav også anledning til at indarbejde præciseringen af IFRS 12 jf. ovenfor.
 

Ikrafttræden
Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. 
 

Læs mere i IFRS in Focus, december 2014. 

 

Fandt du dette nyttigt?