Indsigt

IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Udskydelse af ikrafttræden samt udkast med præciseringer

IASB har udskudt ikrafttræden og foreslår præcisering af bestemmelserne i IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers vedrørende identifikation af leveringsforpligtelsen i aftalen, agent kontra principal overvejelser samt licenser. Endvidere har IASB foreslået lempeligere overgangsbestemmelser.

IASB udsendte i juli 2015 et udkast (ED/2015/6) til ændring af IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers, som har til formål at give yderligere vejledning til nogle identificerede uklarheder og lette implementeringen af IFRS 15.
I juli 2015 besluttede IASB også at udskyde ikrafttrædelsesdatoen til den 1. januar 2018. Læs mere her.

IASB har anmodet om kommentarer til udkastet senest den 28. oktober 2015


Baggrund
Efter udsendelse af IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers i maj 2014, som svarer til en tilsvarende standard udsendt af amerikanske FASB, oprettede IASB sammen med FASB Revenue Transition Resource Group (TRG), som bl.a. drøfter rejste problemstillinger i forbindelse med implementeringen af den nye standard. De fleste problemstillinger, som TRG har drøftet, er løst, men der er dog også blevet påpeget nogle mere komplekse problemstillinger, som danner baggrund for de foreslåede ændringer. Ændringerne omhandler:

  • Identifikation af leveringsforpligtelsen i aftalen
  • Agent kontra principal
  • Licenser.

Endvidere har IASB foreslået yderligere lempelser til overgangsbestemmelserne.

Ændringerne er opsummeret nedenfor. Du kan læse mere i IFRS in Focus, august 2015.


Identifikation af leveringsforpligtelsen i aftalen
Efter IFRS 15 skal en virksomhed ved indgåelse af en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser opdele aftalen (unbundling) i dens forskellige leveringsforpligtelser. For at tydeliggøre, hvad der forstås ved særskilte (distinct) leveringsforpligtelser, foreslår IASB at der tilføjes nogle yderligere eksempler i standarden. I Basis for Conclusion bemærker IASB endvidere, at ved vurdering af, om levering af en vare eller tjenesteydelse kan adskilles fra andre leveringsforpligtelser i aftalen, skal virksomheden overveje forskellige faktorer, herunder fx omfanget af integration og indbyrdes afhængighed, og ikke kun om en leverance er afhængig af en anden. I en aftale om at bygge en mur indgår fx både en forpligtelse om at levere mursten og om at levere arbejdskraft. Disse to leveringsforpligtelser kan ikke adskilles, da de er indbyrdes afhængige for at opfylde aftalen om at bygge en mur.

Agent kontra principal
Når en tredjepart er involveret i levering af varer eller tjenesteydelser til en kunde, skal virksomheden afgøre, om den agerer som principal eller agent. Det afgørende for denne vurdering er, om virksomheden har kontrol over varen eller serviceydelsen, inden denne leveres til kunden. For at præcisere, hvordan kontrolkriteriet skal anvendes, foreslår IASB følgende ændringer til standarden:

  • Det præciseres, at agent kontra principal vurderingen skal ske for hver særskilt (distinct) vare eller serviceydelse. 
  • Det forklares, i hvilke situationer en principal kan kontrollere en serviceydelse, som skal udføres af en tredjepart. Denne ændring har til formål at forklare, hvordan kriteriet ”lagerrisiko” kan anvendes for serviceydelser.
  • Bestemmelsen, der beskriver en række indikatorer for, at en virksomhed kontrollerer en specifik vare eller tjenesteydelse, før den leveres til kunden, ændres og uddybes.

Endvidere foreslås en række ændringer til implementeringsvejledningen (application guidance), herunder ændres nogle af de eksisterende eksempler og der tilføjes to nye eksempler.


Licensindtægter
IFRS 15 kræver en vurdering af, om en licens giver kunden adgang til virksomhedens immaterielle rettigheder (right to access), eller om kunden faktisk opnår ret til at bruge de immaterielle rettigheder (right to use). Opnår kunden kun adgang til de immaterielle rettigheder, indregnes omsætningen herfra over tid, hvorimod omsætningen indregnes på et bestemt og muligvis tidligere tidspunkt, hvis der er tale om en ret til at bruge rettighederne. Ved denne sondring er det afgørende, om virksomheden efter overdragelsen udfører aktiviteter, som væsentlig påvirker de immaterielle rettigheder. IASB foreslår, at det præciseres, at en virksomheds aktiviteter anses for væsentligt at påvirke de immaterielle rettigheder, når

  • aktiviteterne forventes at ændre formen eller funktionaliteten af de immaterielle rettigheder, eller
  • kundens mulighed for at opnå fordele af de immaterielle rettigheder er afhængig af disse aktiviteter (fx kan fordelen af et varemærke være afhængig af virksomhedens løbende aktiviteter for at opretholde værdien af varemærket).

IASB foreslår også at tilføje to nye eksempler og ændre nogle af de eksisterende eksempler i implementeringsvejledningen. Endvidere udvides implementeringsvejledningen vedrørende bestemmelserne om salgs- og brugsbaserede royalties, der ikke kan indregnes som omsætning før kunden har foretaget det salg eller forbrug, som udløser royaltyen.

Overgangsbestemmelser
IASB foreslår yderligere lempelser i forbindelse med implementering af IFRS 15. I henhold til overgangsbestemmelserne kan en virksomhed vælge:

  • Kun at implementere standarden med tilbagevirkende kraft fra og med regnskabsåret, hvor den implementeres, dvs. uden tilpasning af sammenligningstal.
  • At implementere standarden med tilbagevirkende kraft for alle præsenterede regnskabsår, dvs. inklusiv sammenligningsår.

I begge tilfælde er der nu foreslået nogle praktiske lempelser, herunder at der ikke skal foretages vurdering af kontrakter, som er afsluttede før begyndelsen af det regnskabsår, der præsenteres i henhold til den nye standard, og at det kan antages, at alle kontraktændringer allerede var aftalt ved den oprindelige indgåelse af kontrakten.


Ikrafttrædelse
IASB har ikke fastsat nogen ikrafttrædelsesdato for de foreslåede ændringer endnu, men det formodes, at de vil være de samme, som gælder for standarden, det vil sige 1. januar 2018.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 28. oktober 2015.

Download udkastet på IASB´s hjemmeside

Formålet med udkastet er at give yderligere vejledning til nogle identificerede uklarheder og lette implementeringen af IFRS 15.

Fandt du dette nyttigt?