Indsigt

IFRS Eksempelregnskab 2017

Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 kan også anvendes for 2017. Det opdateres ikke i 2017, da der alene er meget begrænsede ændringer med virkning for 2017.

Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 opdateres ikke i 2017, men 2016 eksempelregnskabet kan fortsat anvendes i forbindelse med aflæggelse af kalenderårsregnskab for 2017. Dette er begrundet i, at der alene er nedenstående meget begrænsede ændringer med virkning for 2017:

  • Ændret IAS 7, Oplysningsinitiativ (Oplysninger vedrørende finansieringsaktivitet). Ændringen medfører, at der skal oplyses om ændringer i forpligtelser, der opstår som følge af virksomhedens finansieringsaktivitet.
  • Ændret IAS 12, Indregning af skatteaktiver vedrørende urealiserede tab. Ændringen præciserer, at der kan indregnes et udskudt skatteaktiv af urealiserede tab på finansielle fordringer, der regnskabsmæssigt måles til dagsværdi men skattemæssigt måles til kostpris. Endvidere præciseres, at en forventet gevinst ved salg af aktiver til bogført værdi kan medtages, når det forventede fremtidige skattemæssige overskud estimeres.
  • En enkelt af de årlige forbedringer til IFRS, Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle, som præciserer, at alle oplysningskrav i IFRS 12, bortset fra dem om summarisk finansiel information, finder anvendelse, når virksomheden er investor i andre virksomheder, som er klassificeret som 1) bestemt for salg, 2) bestemt for udlodning til ejerne, eller 3) ophørte aktiviteter i overensstemmelse med IFRS 5.

Disse ændringer er sammen med ændringer for de kommende år beskrevet i publikationen ”IFRS – Overblik over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2016/17 eller senere” 

Deloittes globale IFRS eksempelregnskab 2017 findes her. På side 127 er et eksempel på, hvorledes ovennævnte oplysninger vedr. ændringer i forpligtelser som følge af finansieringsaktivitet kan præsenteres. Et andet eksempel findes i standarden om pengestrømsopgørelsen IAS 7 i afnittet Illustrative Examples, Example C, Reconciliation of liabilities arising from financing activities.

I tilknytning til Deloittes globale IFRS eksempelregnskab er der endvidere udsendt et Appendix 2, som fokuserer på oplysningskravene i IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

Deloitte udsendte i 2016 et IFRS Model Financial Statements 2016 (With early adoption of IFRS 9), som indeholder eksempler på omtale/oplysninger i en virksomhed, der implementerer IFRS 9 Financial Instruments før dennes ikrafttræden den 1. januar 2018.

Omtale af effekt af implementering af nye og ændrede standarder i 2017
Regnskabskontrollen vil i forbindelse med kontrol af 2017 årsregnskaber igen have fokus på omtalen af den forventede effekt af implementeringen af nye standarder, jf. nyheden ESMAs fokusområder for regnskabskontrol 2017. ESMAs notater om implementeringen af IFRS 9 og IFRS 15 udsendt i 2016 skal begge tages i betragtning i forbindelse med aflæggelsen af 2017 årsregnskaber.

Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 indeholder på side 65-72 eksempler på omtale af effekten af vedtagne, men endnu ikke ikrafttrådte standarder. Det globale IFRS eksempelregnskab 2017 indeholder tilsvarende omtale på side 32-38.

Deloitte har udarbejdet en opdateret oversigt pr. 9. november 2017 vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft, som kan erstatte den tilsvarende oversigt i det danske IFRS eksempelregnskab 2016, side 65ff. Oversigten skal suppleres med en specifik omtale af effekten af implementering af disse, herunder en opdateret omtale vedrørende IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16. Oversigten kan downloades her på siden. Oversigten og omtalen skal naturligvis opdateres i forhold til aktuel status på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

Fandt du dette nyttigt?