Indsigt

IFRS-bekendtgørelsen er opdateret

De seneste ændringer til årsregnskabsloven er indarbejdet

IFRS bekendtgørelsen, som regulerer hvilke bestemmelser i ÅRL, der fortsat skal følges ved regnskabsaflæggelse efter IFRS, er opdateret med de seneste ændringer til årsregnskabsloven.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret IFRS-bekendtgørelse, som gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Opdateringen skyldes primært ændringerne til årsregnskabsloven (ÅRL), som blev vedtaget i maj 2015. Læs mere om ændringerne til ÅRL her.

IFRS bekendtgørelsen regulerer, hvilke bestemmelser i ÅRL, der fortsat skal følges ved regnskabsaflæggelse efter IFRS. Nedenfor er en opsummering af:

  • De væsentligste ændringer til ÅRL, som er relevante for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS.
  • De nye krav til erhvervsdrivende fonde, som også gælder for erhvervsdrivende fonde, der aflægger årsrapport efter IFRS.

I tjeklisten ”Yderligere danske krav for børsnoterede selskaber, der aflægger årsrapport efter IFRS”, fremgår de krav i ÅRL, som børsnoterede IFRS aflæggere fortsat skal følge. I tjeklisten er de ændringer til årsregnskabsloven, som blev vedtaget den 21. maj 2015, og som er relevante for tjeklisten, oplyst. Tjeklisten bliver senere i 2016 opdateret til brug for regnskabsafslutning vedrørende 2016 kalenderårsrapporter.

 

Bestemmelser i ÅRL, der er ændret, og som gælder for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS (ændringer med kursiv er dog ikke relevante jf. nedenfor)

§ 41, stk. 3: Reserve for opskrivning af anlægsaktiver kan reduceres med de løbende afskrivninger.

§ 68Der er ikke længere krav om at oplyse sammenligningstal for antal beskæftigede. (1)

§ 73: Kravet om at oplyse om tilgodehavender hos eller sikkerhedsstillelser for ledelsen mv. er udvidet, så det gælder alle virksomheder og ikke kun kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde. Det vil sige, at interessentskaber, kommanditselskaber og andelsselskaber også bliver omfattet af kravet.

Endvidere skal der – som noget nyt – oplyses om nedskrivninger på ledelseslån, herunder skal det oplyses, hvis der er givet afkald på indregnede beløb.

Oplysningskravet omfatter ikke længere tilgodehavender hos ledelsesmedlemmer i en eventuel modervirksomhed og særligt nærtstående til ledelsen. (1)

§ 77Oplysninger om egne kapitalandele skal som udgangspunkt medtages i ledelsesberetningen, men virksomheden kan vælge fortsat at medtage oplysningerne i noterne. (2)

§ 83, stk. 2: Ved aktivering af udviklingsomkostninger i balancen skal et beløb, svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger med fradrag af eventuel udskudt skat, indregnes i en bunden reserve under egenkapitalen. Kravet gælder alene for udviklingsomkostninger, der aktiveres den 1. januar 2016 eller senere. Reserven opløses eller formindskes, hvis aktiverne sælges eller nedskrives. Endvidere reduceres reserven med de løbende afskrivninger efter skat.

§ 87, stk. 2: Virksomheder skal i ledelsesberetningen oplyse om de anvendte metoder til opgørelse af de nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen.

§ 97a: Oplysninger om størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport for datter- og associerede virksomheder kan ikke længere udelades med henvisning til, at den pågældende datter- eller associerede virksomhed indgår ved konsolidering eller indregnes efter den indre værdis metode (equity-metoden).

§ 99a: Kravene til oplysninger om samfundsansvar skærpes. Virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan vente med at følge de skærpede krav om CSR indtil regnskabsår, der begynder 1. januar 2018. Indtil da kan de anvende de nugældende bestemmelser i § 99a for rapportering om samfundsansvar, suppleret med et nyt specifikt krav om at rapportere om eventuelle politikker for miljøforhold. Se Deloitte.dk nyhed Nye vejledninger om CSR-rapportering. 

§ 99c (128a): Virksomheder, der har aktiviteter inden for udvindingsindustrien og skovbrugssektoren, skal oplyse om betaling af skatter, afgifter, produktionsrettigheder, udbytte mv. til offentlige myndigheder i ledelsesberetningen (også kaldet land-for-land-rapportering). Koncerner omfattes af kravet, hvis modervirksomheden eller en dattervirksomhed har aktiviteter inden for udvindingsindustrien og skovbrugssektoren.

§ 116, stk. 1: En konsolideret dattervirksomheds balancedag kan fremover ligge op til tre måneder forud for eller efter modervirksomhedens balancedag. Tidligere kunne dattervirksomhedens balancedag alene ligge op til tre måneder forud for modervirksomhedens balancedag.

§ 126, stk. 6Antal medarbejdere i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses. (3)

1) Disse oplysninger skal gives efter IFRS
2) Efter IFRS skal virksomheden oplyse om beholdningen af egne aktier i balancen, i egenkapitalopgørelsen eller i noterne.
3) IFRS tillader ikke pro rata-konsolidering.


Ændringer til ÅRL vedrørende erhvervsdrivende fonde

For årsrapporter med regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, gælder en række nye krav til erhvervsdrivende fonde, som skal sikre større åbenhed om fondene og ensartet rapportering på tværs af fondene. Læs mere i ÅrsNyt 2015, afsnit 1.1.5. De nye krav gælder også for erhvervsdrivende fonde, der aflægger årsrapport efter IFRS:

 

Nye bestemmelser for erhvervsdrivende fonde

§ 69, stk. 1 og 2: Alle erhvervsdrivende fonde skal oplyse om vederlag til ledelsen fordelt på ledelsesorgan jf. ÅRL § 98b. Udarbejder en moderfond ikke koncernregnskab skal oplysninger for koncernen gives i moderselskabsregnskabet.

§ 69, stk. 4: Der skal oplyses om vederlag til administrator, jf. Bekendtgørelse nr. 1452 af 15.12.14 om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond.

§ 77a: Bestyrelsen skal i årsrapporten eller på fondens hjemmeside redegøre for, hvordan bestyrelsen forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse. Læs mere her.

§ 77b: Der skal redegøres for fondens uddelingspolitik. Som en del af redegørelsen skal oplyses, hvilke hovedkategorier bestyrelsen i regnskabsåret har foretaget uddelinger til, og størrelsen af uddelingerne til de enkelte hovedkategorier skal oplyses, medmindre oplysningerne fremgår af en legatarfortegnelse, som er indarbejdet i årsrapporten. 

 

Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

Et beløb svarende til aktiverede udviklingsomkostninger med fradrag af eventuel udskudt skat, skal indregnes i en bunden reserve under egenkapitalen.

Fandt du dette nyttigt?