Indsigt

IFRS - præcisering af afskrivningsmetoder

- IASB har udsendt ændringer til IAS 16 og 38

IASB præciserer, at indtægtsbaserede metoder for afskrivning ikke er tilladt for materielle aktiver under IAS 16 og kun i helt særlige tilfælde er tilladt for immaterielle aktiver under IAS 38.

IASB udsendte den 12. maj 2014 ændringer til IAS 16, Materielle anlægsaktiver, og IAS 38, Immaterielle aktiver, som præciserer afskrivningsmetoder vedrørende aktiver omfattet af de to standarder.
 

Kort om ændringerne:

  • I IAS 16 præciseres det, at anvendelse af indtægtsbaserede metoder for afskrivning af materielle anlægsaktiver ikke er tilladt.
  • I IAS 38 indsættes en formodningsregel om, at indtægtsbaserede metoder for afskrivning af immaterielle anlægsaktiver ikke er i overensstemmelse med IAS 38. Formodningen kan dog i helt særlige tilfælde afkræftes.
  • Det præciseres, at fald i salgspriser for de varer, som aktivet frembringer, kan være tegn på teknologisk eller kommerciel forældelse af aktivet og dermed et muligt fald i dets værdi.
  • Ændringerne gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med fremadrettet virkning.  


Ifølge IAS 16 og IAS 38 skal afskrivningsmetoden fastlægges, så den bedst muligt afspejler virksomhedens forbrug af aktivet, og således at aktivets afskrivningsgrundlag fordeles systematisk over dets brugstid. De mest anvendte metoder er lineær afskrivning (straight-line method), saldometoden (diminishing balance method) og outputbaseret afskrivningsmetode (units of production method).


Baggrund 
Ændringerne sker på baggrund af en henvendelse til IASB’s fortolkningskomite (IFRS IC), som anbefalede IASB at ændre IAS 16 og IAS 38.


Ændringer til IAS 16
Ændringen til IAS 16 præciserer, at indtægtsbaserede metoder for afskrivning af materielle anlægsaktiver ikke er tilladt ifølge IAS 16. Begrundelsen er, at sådanne metoder afspejler de fremtidige økonomiske fordele, som aktivet forventes at generere fremfor forbruget heraf.
 

Ændringer til IAS 38
Med samme begrundelse som i IAS 16 formodes det (rebuttable presumption), at indtægtsbaserede metoder for afskrivning af immaterielle anlægsaktiver ikke er i overensstemmelse med IAS 38. Denne formodning kan dog i helt særlige tilfælde afkræftes, hvis:

  • Der er knyttet et bestemt mål for omsætning til det immaterielle aktiv (dvs. at den væsentligste begrænsende faktor ved brugen af det immaterielle aktiv er opnåelse af en bestemt størrelse omsætning), eller 
  • Der kan påvises en direkte sammenhæng (highly correlated) mellem forbruget af det immaterielle aktiv og de indtægter, der genereres fra brugen heraf. 


IAS 38 nævner eksempler på immaterielle aktiver, hvor formodningen kan anses som afkræftet. Det ene eksempel er retten til at drive en betalingsvej, hvor kontrakten udløber, når der er opnået en bestemt omsætning. Et sådan immaterielt aktiv kan jf. IAS 38 afskrives efter en indtægtsbaseret metode.
 

Fald i salgspriser
I både IAS 16 og 38 præciseres det, at fald i salgspriserne på de slutprodukter, som aktiverne frembringer, kan være en indikation på fald i deres værdi som følge af nedgang i de forventede fremtidige økonomiske fordele ved aktivet. I Basis for Conclusions anføres det, at afskrivning efter saldometoden afspejler et sådan fald i aktivernes værdi. 


Ikrafttræden
Ændringerne gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med fremadrettet virkning. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt af EU. Eventuel tidligere anvendelse skal oplyses i årsregnskabet. 
 

Læs mere i IFRS in Focus, maj 2014

 

Fandt du dette nyttigt?