Insight

Prioriteter 2019 for regnskabskontrol af IFRS regnskaber

Fokus på nye standarder og ikke-finansiel information

Regnskabskontrollen vil for 2019 årsregnskaberne have fokus på implementeringen af IFRS 16 om leasing samt de i 2018 implementerede standarder IFRS 9 om finansielle instrumenter og IFRS 15 om omsætning. Derudover vil der være fokus på ikke-finansiel information i årsrapporten.

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet vil i forbindelse med kontrol af IFRS årsrapporterne 2019 for børsnoterede virksomheder have særlig fokus på IFRS 16 leasing (bl.a. oplysninger om væsentlige skøn ved opgørelse af leasingperioden og diskonteringsrenten), forbedring af oplysninger som krævet af IFRS 9 om forventede kredittab og stigning i kreditrisikoen (i finansielle virksomheder) og IFRS 15 vedr. områder af indtægtsindregningen, der er særligt baseret på skøn og vurderinger (i ikke-finansielle virksomheder) samt ​​IAS 12 indregning af udskudte skatteaktiver og anvendelsen af ​​IFRIC 23 om usikre skattepositioner.

ESMA gør endvidere virksomhederne opmærksom på at medtage oplysning om eventuelle påvirkninger som følge af LIBOR-reformen, en række forhold vedr. ikke-finansielle oplysninger i ledelsesberetningen, det nye krav til elektronisk indberetning af regnskabet - European Single Electronic Format - samt oplysninger om betydningen for virksomheden af UKs beslutning om at forlade EU (Brexit).

Læs mere på IASPlus

Regnskabskontrollen vil bl.a. fokusere på implementering af nye standarder samt ikke-finansiel information.

Fandt du dette nyttigt?